Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 21Vedlegg: Tabellarisk oppsummering av styringsgruppens anbefalinger knyttet til de ulike målene og tiltakene

Her oppsummeres kulepunktvise hovedanbefalinger fra rapportens ulike kapitler. NB: Ytterligere vurderinger og anbefalinger finnes under avsnittet "vurdering" under beskrivelsene av de enkelte mål og tiltak.

Oppsummering av hovedanbefalinger

Mål/tiltak

Målets/tiltakets tittel

Anbefaling fra styringsgruppen

Delmål 1

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus og helseinstitusjoner i 2023 er redusert sammenlignet med 2017

 • Det bør jobbes videre med et system for å etablere automatisk overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og AMR, der data om antibiotika-bruk i helseinstitusjoner vil kunne inngå når de foreligger på pasientnivå.

Delmål 7

Vaksinasjon av helsepersonell skal trappes ytterligere opp gjennom handlingsplanperioden slik at 75 % av alle sykehusansatte og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten er vaksinert mot sesonginfluensa

 • Målet om 75 % influensavaksinasjonsdekning er et viktig mål som bør videreføres.
 • Det bør presiseres hvordan 75 %-målet skal forstås. Styringsgruppen anbefaler at strategi og aktuelle oppdragsdokumenter presiserer at 75 %-målet gjelder alle ansatte i helsetjenestene med pasientkontakt. Dette bør ikke være til hinder for at sykehus fortsetter å tilby influensavaksine til alle ansatte.
 • Arbeidsgivere bør oppfordres til å sørge for at all vaksinasjon blir registrert i SYSVAK (redusere underrapportering).

Tiltak 4

Nasjonal standard for overvåking av håndhygiene

 • Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST) bør implementeres, videreutvikles og brukes aktivt i helsetjenestene (tiltak 4, 5, 6).
 • Tydeligere styringssignaler fra sentrale helsemyndigheter om deltagelse i NOST ville kunne øke implementeringen. Tilbakemeldinger fra HF og primærhelsetjenesten er at det er vanskelig å få prioritert NOST når det oppleves som frivillig.

Tiltak 8

Utarbeidelse og oppdatering av smittevernveiledere

 • Arbeidet med smittevernveiledere og faglige råd bør styrkes. Oppdaterte og gjennomarbeidede veiledere utgjør en viktig støtte til tjenestene.

Tiltak 9

Utarbeide elektronisk modell for overvåking

 • Det bør jobbes videre for et elektronisk overvåkningssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Tiltak 19 og 20

Vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa blant helsepersonell på sykehus og i kommuner

 • Målene om 75 % influensavaksinasjonsdekning bør videreføres.
 • Målet bør gjelde alle yrkesgrupper med pasientkontakt, og det er behov for tydeliggjøring av hvordan vaksinasjonsdekningen skal telles (se konkret anbefaling om dette i kapittelet om delmål 7).
 • Arbeidsgivere bør sterkt oppfordres til å sørge for at all vaksinasjon blir registrert i vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Tiltak 22

Smittevernhensyn ved nybygg og renovering av sykehus

 • Styringsgruppen støtter at smittevernhensyn løftes inn i alle prosesser rundt nybygging og ombygging av sykehus. Det bør sørges for tilstrekkelig areal til å unngå fortetning og korridoropphold.

Tiltak 26

Nasjonale anbefalinger for desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr

 • Styringsgruppen anbefaler at det jobbes videre med å få på plass bedre veiledning til tjenestene om dekontaminering

Tiltak 31

Smittevern i grunn- og videreutdanningen

 • Dedikert smittevernpersonell bør gis mulighet til formalisert utdanning og spisskompetanse
 • Det bør sikres grunnleggende breddekompetanse i smittevern gjennom de ulike grunn- og videreutdanninger innen helse- og omsorg.
 • Det bør arbeides for formalisert og/eller anerkjent smittevernkompetanse for leger som kan bygges på toppen av annen relevant kompetanse, heller enn å legge opp til eget 5-årig spesialiseringsløp i smittevern.
 • Styringsgruppen anbefaler at Helsedirektoratet får i oppdrag å utrede om spesialitetsspesifikke læringsmål i smittevern for kliniske legespesialiteter bør forbedres, inkludert i spesialitetene samfunnsmedisin, allmennmedisin, infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi. Oppdraget bør også inkludere en vurdering av om det er aktuelt med nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter i smittevern. Et eksempel på en nyttig læringsaktivitet kunne være praktiske øvelser for å sikre bedre etterlevelse av håndhygiene og korrekt bruk av beskyttelsesutstyr.

Tiltak 33

Indikatorundersøkelse (1)

 • Indikatorundersøkelsen bør gjentas med jevne mellomrom

Tiltak 37

Smittevernhensyn i metodevurderinger

 • Erfaringene bør oppsummeres når et tilstrekkelig antall slike metodevurderinger er gjennomført, og at retningslinjene for metodevurderinger gjennomgås i lys av disse erfaringene. Det nye Direktoratet for medisinske produkter (DMP) får ansvar for helhetlig ansvar for metodevurderinger innen medisinske produkter fra 2024.

 

Kobling til nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

 

 • Styringsgruppen ser synergieffekter ved at fagmiljøene for smittevern og kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet samarbeider der det er naturlig. Forbedringskompetanse er et eksempel, hvor felles metoder og verktøy benyttes for å forbedre helse- og omsorgstjenestene. Slik kompetanse er relevant også i arbeidet med å nå målene i handlingsplanen for et bedre smittevern.

 

 

 

 

Siste faglige endring: 05. mars 2024