Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.6Metodisk tilnærming

I dette kapittelet beskrives metodisk tilnærming med datakilder, utvalg og vurdering av datagrunnlaget.

For å evaluere organiseringen av Det finnes hjelp, har Rambøll gjort datainnsamling i to parallelle spor:

 1. Felles strukturer og lavterskel veiledningstjeneste
 2. Behandlingstilbudet ved de fem helseforetakene

I begge disse sporene er det gjennomført intervjuer med sentrale aktører i ulike roller i tilbudet. I tillegg er det innhentet og gjennomgått sentral dokumentasjon og statistikk.

Helsedirektoratet har bistått med å redegjøre for tilbudets historikk, oppbygging og målsettinger, i tillegg til å identifisere sentrale dokumenter, statistikk og informanter til intervjuer.

Under utdypes hvilke datakilder som har ligger til grunn for evalueringen.

Datakilder for undersøkelse av felles strukturer og lavterskel veiledningstjeneste

Følgende dokumenter og statistikk er gjennomgått:

 • Årsrapport KvaSO
 • Statistikk over antall henvendelser i chatten
 • Posttest kampanje 2022
 • Posttest kampanje 2023

Følgende intervjuer er gjennomført:

 • Koordinator for Faglig forum, veilednings- og opplæringstilbud (Hdir)
 • Ansvarlig for kampanjen (Hdir)
 • Teknisk ansvarlig for chat (OUS)
 • Styringsrådet v/én tidligere deltaker og én nåværende deltager
 • KvaSO (OUS)

Datakilder for undersøkelse av behandlingstilbudet ved de fem helseforetakene

Følgende dokumenter og statistikk er gjennomgått:

 • Statistikk over antall pasienter i behandling ved de fem behandlingsstedene

Følgende intervjuer er gjennomført ved hvert av de fem behandlingsstedene:

 • Enhetsleder
 • Behandlere
 • Rådgivere fra RHF

Intervjuene med behandlere er gjennomført som gruppeintervjuer i alle tilfeller utenom Bergen, hvor det kun er én behandler. Intervju med rådgivere fra regionalt helseforetak i Helse Midt ble gjennomført med to rådgivere i samme intervju etter ønske. Øvrige intervjuer er gjennomført som individuelle samtaler.

Figur 1‑1 Antall og fordeling av informanter på rolle
Figur 1‑1 Antall og fordeling av informanter på rolle

Samlet sett er det gjennomført intervju med 23 personer tilknyttet disse rollene. Fordelingen på roller og helseforetak vises i Figur 1-1.

Vurdering av datagrunnlaget

Den metodiske tilnærmingen er utformet med hensikt om å belyse tilbudet gjennom eksisterende kilder og ved å innhente et bredt spekter perspektiver fra personer med ulike roller i tilbudet – både i de felles strukturene og ved hvert behandlingssted.

Alle intervjudeltakere har fått spørsmål om å vurdere de felles strukturenes innretning og funksjon og den helhetlige tilnærmingen. Intervjuene med ledelse og behandlere ved behandlingsstedene har gitt spesielt god innsikt i den lokale organiseringen og implementeringen av behandlingstilbudet, og hvordan den nasjonale riggen virker inn på det lokale tilbudet. Disse intervjuene har også vært den sentrale kilden til vurdering av behandlingstilbudet som ytes. Rådgivere fra de regionale helseforetakene har bidratt med informasjon om vurderinger knyttet til organisering ved oppstart av tilbudet og vurderinger rundt fremtidig finansiering når Det finnes hjelp går fra å være prosjekt til ordinær helsetjeneste fra og med 2024.

En stor andel behandlere har fått forespørsel om å delta i intervju. Noen få har takket nei til å delta fordi de mener de selv ikke har nok erfaring med tilbudet eller fordi det ikke har passet. Rambøll mener å ha fått et bredt datagrunnlag, hvor alle behandlingsstedene er godt representert i intervjuer med både ledelse og behandlere.

Kvalitative undersøkelser har en styrke ved at man innhenter detaljert informasjon om erfaringer, vurderinger, eksempler og nyanser fra flere perspektiver. Det er imidlertid viktig å være klar over at kvalitative intervjudata ikke nødvendigvis gir utsagn som er representative for alle deltakende eller ikke deltakende parter. Gjennom å se alle intervjudata opp mot hverandre fremhever vi i denne rapporten både vurderinger som er felles for flere informanter og vurderinger som gjelder enkeltinformanter. Der funnene beskrives, er det også tydeliggjort hvorvidt det er flere, noen eller enkeltpersoner som står bak funnene.

Det finnes hjelp er et relativt lite tilbud med få involverte aktører på enkelte av behandlingsstedene. Organiseringen, lokasjoner for behandling og erfaringene er unike på de ulike behandlingsstedene. Disse forholdene gjør at enkelte funn er identifiserbare til tross for at sted, rolle og navn er anonymisert. Dette gjør at noen redegjørelser er fremstilt noe overordnet i rapporten, av hensyn til anonymisering. Eventuelle identifiserende utsagn er sendt til sitatsjekk hos informant.

Siste faglige endring: 18. desember 2023