Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Nasjonale myndigheters ansvar

Et gjennomgående tema i rådslaget var ansvarliggjøring av politikere og nasjonale myndigheter.

Mange ba om at det anerkjennes at dagens russefeiring har en negativ påvirkning på skolemiljøet og ungdommers fysiske og psykiske helse og at det ikke kan overlates til skolene og russen selv å få til nødvendige endringer for å skape en trygg og inkluderende russefeiring.

Det var bred enighet om at det må etableres nasjonale rammer og reguleringer for russefeiringen. Dette vil gjøre det enklere for lokalsamfunn å forholde seg til felles retningslinjer, samtidig som det gir rom for lokale tilpasninger for skoler, kommuner og russen selv.

For å oppnå dette, var det mange deltakere som pekte på behovet for en systematisk, helhetlig og tverrfaglig tilnærming på nasjonalt nivå, med involvering fra skoleeiere, lokale myndigheter, foreldre og ungdommene selv. Ett forslag var å opprette en nasjonal, tverrsektoriell tiltaksgruppe som kan vurdere mulige tiltak.

Flere foreslo også at det utarbeides en nasjonal veileder som gir føringer for russefeiringens lengde, tidspunkt og gjennomføring, samt hvordan opplæringsloven kapittel 9a kan brukes aktivt for å motvirke at russefeiringen skader elevenes rett til et godt skolemiljø. Det ble også spilt også inn at det må gis mye sterkere signaler til skoleeiere fra nasjonalt hold om at det ikke er greit å tilrettelegge for at russetiden skal definere hvordan man organiserer skolen og skoleåret og at det er behov for tydeligere håndheving av oppmøteregler og adferd på skolen for å sette rammer.

"Jeg er veldig enig i at det må gjøres noe på politisk og nasjonalt nivå. Russen klarer ikke løse alt selv, da må voksne hjelpe til", deltaker

"Grepene må tas høyt oppe i systemet. Foreldre og elever har selv, viser det seg år etter år, vansker med å stå imot det enorme presset der ute om å høre til – koste hva det koste vil. Politikere må på banen og instruere skoleeiere og skoleledere i å bruke det skolemiljøregelverket i opplæringsloven som allerede fins der - gjennom å konkretisere det og håndheve det i praksis", Lektorlaget

"Ansvarliggjør myndighetene med tanke på endring. Snakk om at det er mulig å endre avgangsfeiringen, at mange unge ønsker dette selv, og start med involvering av ungdommer i ulik alder, helt ned til for eksempel 8.trinn", deltaker

"Strengere regler og restriksjoner - noen må ta styring!", deltaker

"Da må det tas noen tøffe grep til beste for et inkluderende skolemiljø og for å begrense den ville festingen i ukevis før eksamen, med det dette fører med seg av negative konsekvenser for den enkelte, som sykdom, svake skoleresultater og uheldige opplevelser.

Grepene må tas høyt oppe i systemet. Foreldre og elever har selv, viser det seg år etter år, vansker med å stå imot det enorme presset der ute om å høre til – koste hva det koste vil. Politikere må på banen og instruere skoleeiere og skoleledere i å bruke det skolemiljøregelverket i opplæringsloven som allerede fins der - gjennom å konkretisere det og håndheve det i praksis", Lektorlaget

"Vi MÅ få politikeren til å ta dette på alvor, og det MÅ komme sentrale endringer. Ikke lov å ikke gjøre noe. Det har for store konsekvenser", deltaker

"Sier det igjen: klare nasjonale rammer -> da blir det enklere for lokalsamfunn å koble seg på", deltaker

Siste faglige endring: 02. april 2024