Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet ba i Nasjonal alkoholstrategi (2021-2025, senere forlenget til 2030) Helsedirektoratet om å arrangere et rådslag om rusmiddelforebygging i russetiden.

Noe av bakteppet er en økt bekymring i samfunnet for at russetiden har utviklet seg i en uheldig retning, blant annet på grunn av beretninger om ungdom som blir utestengt fra det sosiale fellesskapet på skolen gjennom flere år, om økt bruk av alkohol og illegale rusmidler og om kommersielle aktører som påvirker både feiringen og ungdommenes hverdag.

Inntil nylig har det ikke vært et særskilt søkelys på russetiden hos nasjonale myndigheter, men i Nasjonal alkoholstrategi er det påpekt at for mange unge henger russefeiring sammen med beruselse og bruk av alkohol. Som eksempel nevnes enkelte av de såkalte knutereglene russen tradisjonelt har hatt, som handler om å drikke alkohol på en måte som kan medføre en dødelig promille. Folkehelseinstituttet har også påpekt at noen av drikkemønstrene det blir oppfordret til kan være farlige. Likevel finnes det lite forskning på hvilke konsekvenser rusmiddelbruken under russefeiringen kan ha.

På lokalt nivå arbeides det mange steder mer systematisk og tverrfaglig for å motvirke negative konsekvenser av russetiden. Men det er stor variasjon mellom kommunene, både når det gjelder utfordringsbildet og hvilke tiltak som settes inn.

Helsedirektoratet startet arbeidet med rådslaget våren 2023. Direktoratet vurderte at rusmiddelforebygging må sees i sammenheng med andre problemstillinger knyttet til russetiden og valgte derfor å invitere til et bredt anlagt rådslag, hvor også utenforskap, fysisk og psykisk helse, vold/overgrep/ulykker, det psykososiale miljøet på skolen og konsekvenser for utdanning var temaer for diskusjon. Vi inviterte Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Folkehelseinstituttet inn i forberedelsene til rådslaget, for å sikre et bredt perspektiv på problemstillingene og rede grunnen for større tverrfaglig samhandling på nasjonalt nivå.

Rådslaget ble avholdt 8. juni 2023 og deltakerne bestod av en rekke representanter for ungdom og russ fra ulike deler av landet, nasjonale myndigheter, fylkeskommuner, kommuner, skoler, Forbrukerombudet, Ombudet for barn og unge i Viken, Statens Vegvesen, Lektorlaget, Elevorganisasjonen og andre organisasjoner, foreldre og to sentrale kommersielle aktører.
I rådslaget fikk deltakerne mulighet til å beskrive sin vurdering av utfordringsbildet og gi innspill til mulige tiltak, i form av muntlige innlegg og skriftlige svar i et digitalt verktøy, både på individuelle spørsmål og spørsmål rettet til grupper sammensatt etter gruppemedlemmenes bakgrunn . Direktoratet mottok i tillegg flere skriftlige innspill fra inviterte som ikke hadde anledning til å delta på selve rådslaget (les mer om gjennomføringen under punkt 4). Til sammen fikk direktoratet inn en stor mengde innspill, som kan være av interesse ved utvikling av tiltak for en tryggere og mer inkluderende russefeiring, nasjonalt og lokalt.

Helsedirektoratet retter en stor takk til alle som bidro til rådslaget!

Siste faglige endring: 02. april 2024