Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Om EUs helseprogram - EU4Health

Mål for programmet

Kommisjonen beskriver helse som en investering, og legger det til grunn for EU4Health. Det å holde folk friske og aktive lengre og gjennom økt helsekompetanse gjøre hver og en i stand til å ta gode valg, vil ha en positiv effekt på inkludering, livskvalitet, produktivitet, og konkurransekraft, samtidig som det reduserer presset på landenes helsesystemer. Helseprogrammet har gjennomgående fokus på sosial utjevning innad i, og mellom land, og er tuftet på prinsippet om helse i all politikk.

Helseprogrammet kan lyse ut midler til tiltak der det er en merverdi, eller effektivitetsfordeler med EU-samarbeid, og tiltak som har en effekt på det indre marked. Kommisjonen kan ikke styre eller stille krav til medlemslandene om å igangsette tiltak, eller endre nasjonal politikk. Programmet kan derimot gi landene støtte til strategisk planlegging og kapasitetsoppbygging. Programmet finansierer prosjekter og legger til rette for frivillig samarbeid, utveksling av beste praksiser, respons på grensekryssende helsetrusler, støtter utviklingen av fellesløsninger som åpner opp for innovasjon og kunnskapsdeling mellom myndigheter, aktører i tjenesten, sivilsamfunnet, akademia og privat næringsliv.

Selv om EU4Health ikke rokker ved ansvarsfordelingen mellom EU og medlemsstatene, utgjør det et betydelig økonomisk og kompetansemessig insentiv for samarbeid og engasjement for felleseuropeisk kapasitetsbygging. I hvilken grad EU lykkes med å sette i gang endringer som styrker landenes helsesystemer, avhenger av om landene er villige til å engasjere seg i utlysningene. EU4Health representerer et potensial for "europeisering" av landenes helsesystemer, så vel som vaksinestrategier, helseberedskapsplaner, helsedataforvaltning og mange andre aspekter ved deres helsepolitikk.

EU4Health har fire overordnede mål:

 1. Styrke helse i befolkningen i EU og redusere byrden av smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, gjennom forebygging og fremme av helsefremmende livstil og bedre tilgang til helsetjenester.
 2. Beskytte befolkningen i EU fra alvorlige grensekryssende helsetrusler, styrke helsesystemenes responsevne og medlemsstatenes koordinerte håndtering av helsekriser.
 3. Bedre tilgangen og bidra til overkommelige priser på legemidler, medisinsk utstyr og kriserelevante produkter i EU, og støtte medisinsk innovasjon.
 4. Styrke helsesystemenes resiliente og ressurseffektivitet. Gjennom integrert og koordinert samarbeid mellom medlemsstatene skal programmet fremme implementering av beste praksis, muliggjøre datadeling, styrke helsepersonellkapasitet, håndtere utfordringer knyttet til demografiske endringer og fremme digital transformasjon.

I tillegg skal programmet eksplisitt støtte opp om EUs globale forpliktelser og styrke EUs støtte til tiltak fra internasjonale organisasjoner, særlig WHO, og stimulere til samarbeid med tredjeland.

Budsjettet for EU4Health

EU4Health har et budsjett på 5,3 milliarder euro i perioden 2021-2027. Hvert år utvikles det arbeidsplaner der budsjettmidler fordeles på de fem satsingsområdene Helseberedskap; Folkehelse og forebygging; Helsesystem og personell; Digitalisering; og Kreft.

Siden oppstarten i 2021, har EU4Health lyst ut 2,635 milliarder euro. Hvert år har den største budsjettandelen gått til helseberedskap, som samlet i perioden 2021-2024 har fått 50,5 % av totalbudsjettet, etterfulgt av kreft med 21,5%, og helsesystemer og helsepersonell 13,4%. Fordelingen mellom satsningsområdene Folkehelse og sykdomsforebygging og Digitalisering er relativ lik, med henholdsvis 6,8% og 6,1%. Budsjettposten Annet utgjør under 2% av totalbudsjettet for de fire årene, og er midler øremerket til administrative tiltak.

Utlysningsformene i programmet

De årlige arbeidsprogrammene har utlysninger innen helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og -personell, digitalisering og kreft. Prosjektene skal løse viktige samfunnsutfordringer, og dette krever deltakelse fra mange ulike aktører - fra offentlige myndigheter til frivillige organisasjoner, akademia og mange flere. Når midlene lyses ut, angis det i utlysningsdokumentene hva slags type aktører som er aktuelle søkere.  

Myndighetssamarbeid (Joint action og Direct Grant)

 • Prosjektsamarbeid på myndighetsnivå mellom deltakerland og EU-kommisjonen, for blant annet å utvikle og implementere ny policy
 • 60-80% finansiering fra EU
 • To typer:
  • Joint Action: alle helsedepartement inviteres til å nominere deltakere
  • Direct Grant: ut fra oppgaven som skal løses, inviterer EU-kommisjonen aktuelle helsedepartementer

Åpne prosjektutlysninger (Open Calls)

 • Utviklings- og implementeringsprosjekter
 • 60-80% finansiering fra EU
 • Åpne utlysninger
 • Utlysningen spesifiserer aktuelle søkere

Anbudskonkurranser (Tenders and Procurements)

 • Servicekontrakter for å løse spesifikke oppgaver for EU
 • 100% finansiering fra EU
 • To typer:
  • Enkle anbudsutlysninger
  • Rammeavtaler

Ser vi på utlysningene i perioden 2021-2024 utgjør myndighetssamarbeid 37% av totalbudsjettet, prosjektutlysninger 18% og anbudsutlysninger 33%.

Siste faglige endring: 29. februar 2024