Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Bruk av lege, fysioterapi og logoped

Figur 5.5 viser andel av habiliteringspasientene[40] som har hatt konsultasjon hos fastlege, legevakt, fysioterapeut, logoped eller ved ridefysioterapi i 2022. I tillegg viser figuren tilsvarende andel i befolkningen totalt i de ulike aldersgruppene fordelt på kjønn. Opplysningene er basert på KPR-KUHR, som inneholder data om helserefusjonskrav sendt til Helfo.

Andel av habiliteringspasientene som har hatt konsultasjoner i 2022 etter alder (hvit søyle). I tillegg vises andel i hele befolkningen, fordelt på kjønn og alder, som har hatt konsultasjoner i 2022.
Figur 5.5: Andel av habiliteringspasientene som har hatt konsultasjoner i 2022 etter alder (hvit søyle). I tillegg vises andel i hele befolkningen, fordelt på kjønn og alder, som har hatt konsultasjoner i 2022.

Til sammen var 74 prosent av barna i vårt utvalg med habiliteringspasienter på én eller flere konsultasjoner hos sin fastlege i løpet av 2022. Andelen var høyest blant barna i alderen 0–5 år (80 prosent) og lavest blant barna i alderen 10–12 år (71 prosent). Sammenlignet med befolkningen totalt i de ulike aldersgruppene var en høyere andel av habiliteringspasientene på konsultasjon hos fastlegen. Unntaket var jentene i befolkningen i eldste aldersgruppe (16–17 år), der konsultasjon hos fastlegen var omtrent like utbredt som blant habiliteringspasientene.

Totalt 24 prosent av habiliteringspasientene var på konsultasjon hos legevakten i løpet av 2022. De yngste barna (0–5 år) var i større grad enn barna i eldre aldersgrupper på legevakten. Dette gjaldt både blant habiliteringspasientene og i befolkningen totalt. I vårt utvalg var 40 prosent av barna i alderen 0–5 år på konsultasjon hos legevakten i løpet av 2022. I øvrige aldersgrupper varierte andelen mellom 17 og 23 prosent. Sammenlignet med befolkningen hadde en høyere andel av de yngste habiliteringspasientene vært på konsultasjon på legevakten, mens det var mindre forskjeller mellom andelen i befolkningen og habiliteringspasientene i de eldre aldersgruppene.

Til sammen 9 prosent av habiliteringspasientene var på minst én konsultasjon hos fysioterapeut[41] i 2022, noe som var en høyere andel sammenlignet med befolkningen. Blant habiliteringspasientene i alderen 16–17 år var 13 prosent på konsultasjon hos fysioterapeut i 2022. Denne andelen var lavest blant barna i alderen 6–9 år (6,7 prosent). Ridefysioterapi var et tilbud som kun ble benyttet av 0,1 prosent av befolkningen under 18 år, men 2,7 prosent av habiliteringspasientene – oftest i alderen 6–15 år.

0,4 prosent av barn under 10 år hadde minst én konsultasjon hos logoped i 2022. Blant habiliteringspasientene var denne andelen 7,2 prosent. Bruken ble gradvis mindre hos eldre barn – både blant habiliteringspasientene og i den generelle befolkningen.

Blant habiliteringspasientene varierte gjennomsnittlig antall konsultasjoner hos fastlegen per pasient fra 2,9 blant barna i alderen 10–12 år til 3,9 blant barna i alderen 0–5 år. Konsultasjoner per pasient hos legevakten var i snitt mellom 1,4 og 1,9 i de ulike aldersgruppene. Antall konsultasjoner per pasient var betydelig høyere hos logoped, fysioterapeut og ved ridefysioterapi. Ved fysioterapi var gjennomsnittlig antall konsultasjoner per pasient 16,9 – betraktelig flere enn i befolkningen under 18 år totalt (6,4). Antall konsultasjoner per pasient som hadde benyttet ridefysioterapi varierte fra 14,3 blant barna i alderen 0–5 år til 19,9 blant barna i alderen 16–17 år. Hos logoped var gjennomsnittlig antall konsultasjoner per pasient i underkant av 18.

Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022.
Figur 5.6: Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022.
 

[40] Se kapittel 2 "Om utvalget" for nærmere beskrivelse av hvordan utvalget er trukket.

[41] Konsultasjoner hos fysioterapeut i denne rapporten omfatter kun fysioterapeuter som mottar refusjon fra Helfo.

Siste faglige endring: 18. januar 2024