Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Referanser

De Simone, S., Planta, A., & Cicotto, G. (2018). The role of job satisfaction, work engagement, self-efficacy and agentic capacities on nurses' turnover intention and patient satisfaction. Applied Nursing Research, 39, 130-140. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29422148/

Fagerström, L. M. (2019). Avansert klinisk sykepleie (1 ed.). Gyldendal.

Flinkman, M., Leino-Kilpi, H., & Salanterä, S. (2010). Nurses’ intention to leave the profession: integrative review. Journal of Advanced Nursing, 66(7), 1422-1434. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05322.x

Hansen, E. H., Boman, E., Bing-Jonsson, P., & Fagerstrom, L. M. (2020). Introducing nurse practitioners into Norwegian primary healthcare: experiences and learning. Res Theory Nurs Pract, 34, 21-34. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31937634/

Helseatlas. (2017). Eldrehelseatlas for Norge. Helse Nord RHF. https://helseatlas.no/sites/default/files/eldrehelseatlas_rapport.pdf

Helsedirektoratet. (2014a). Oppgavedeling - Utarbeidelse av opplegg for pilotprosjekter. Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/oppgavedeling-i-spesialisthelsetjenesten-opplegg-for-pilotprosjekter/Oppgavedeling%20i%20spesialisthelsetjenesten%20%E2%80%93%20opplegg%20for%20pilotprosjekter.pdf/_/attachment/inline/29b254d5-aa49-4833-9ee4-7b58f9ff52d0:867aa844b83502fb7a117cdc071459a8356ace69/Oppgavedeling%20i%20spesialisthelsetjenesten%20%E2%80%93%20opplegg%20for%20pilotprosjekter.pdf

Helsedirektoratet. (2014b). Personell- og kompetansesituasjonen i helse- og omsorgstjenestene- Utviklingstrekk og vurdering av utfordringer og løsninge. Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/nasjonalt-personellbilde-personell-og-kompetansesituasjonen-i-helse-og-omsorgstjenestene/Nasjonalt%20personellbilde%20%E2%80%93%20personell-%20og%20kompetansesituasjonen%20i%20helse%20og%20omsorgstjenestene.pdf/_/attachment/inline/d14165f1-3958-449a-99a4-e652f2a4f69a:98f84ba3914f5f92a04cd67d8caf04d11e1ed36c/Nasjonalt%20personellbilde%20%E2%80%93%20personell%20og%20kompetansesituasjonen%20i%20helse%20og%20omsorgstjenestene.pdf

Helsedirektoratet. (2017). Videreutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden? Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/videreutdanning-for-sykepleiere/Videreutdanning%20for%20sykepleiere.pdf/_/attachment/inline/f6cf737a-6645-46fc-abab-a11bc3df0d8f:68b231a9abb4b8548a0d7f4d81e7ff0e973e1238/Videreutdanning%20for%20sykepleiere.pdf

Helsedirektoratet. (2019). Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie - Bakgrunnsdokument for Helsedirektoratets arbeid med masterutdanningen. Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/masterutdanning-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie-bakgrunnsdokument-for-helsedirektoratets-arbeid-med-masterutdanningen/IS-2822_Bakgrunnsdokument%20for%20Helsedirektoratets%20arbeid%20med%20masterutdanning%20i%20avansert%20klinisk%20allmennsykepleie.pdf/_/attachment/inline/19d6487b-fa54-41b3-9b61-f8b3473b4990:3edff8b86bbd81d710ca0484b9a026518d1c2ade/IS-2822_Bakgrunnsdokument%20for%20Helsedirektoratets%20arbeid%20med%20masterutdanning%20i%20avansert%20klinisk%20allmennsykepleie.pdf

Helsedirektoratet. (2020). Pasientskader i Norge 2019 - Målt med Global Trigger Tool. Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/pasientskader-i-norge-2019-malt-med-global-trigger-tool

Hjemås, G., Zhiyang, J., Kornstad, T., & Stølen, N. M. (2019). Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/385822?_ts=16a9632c1f0

Leknes, S., Hjemås, G., Holmøy, E., & Stølen, N. M. (2019). Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/396543?_ts=16cf6112330

Maier, C. B., Aiken, L. H., & Busse, R. (2017). Nurses in advanced roles in primary care: Policy levers for implementation. OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/nurses-in-advanced-roles-in-primary-care_a8756593-en

Maier, C. B., Köppen, J., & Busse, R. (2018). Task shifting between physicians and nurses in acute care hospitals: cross-sectional study in nine countries. Human resources for health, 16(1), 1-12. https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-018-0285-9

Meld. St. 7. (2019-2020). Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/

Meld. St. 13. (2011–2012). Utdanning for velferd. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/

Meld. St. 14. (2019-2020). Kompetansereformen – Lære hele livet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20192020/id2698284/

Mulac, A., Taxis, K., Hagesaether, E., & Granas, A. G. (2020). Severe and fatal medication errors in hospitals: findings from the Norwegian Incident Reporting System. European Journal of Hospital Pharmacy.

NSDM. (2020). Fleksibel sykepleierutdanning - Tilgangen på grunn- og videreutdanningstilbud. Nasjonalt senter for distriktsmedisin. https://www.nsdm.no/wp-content/uploads/2020/09/2020-2-sept-Rapport-Fleksibel-sykepleierutdanning-1.pdf

Riksrevisjonen. (2019). Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene. Riksrevisjonen. https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-bemanningsutfordringer-i-helseforetakene/

Riksrevisjonen. (2019-2020). Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester. Riksrevisjonen. https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/variasjonforbrukhelsetjenester.pdf

Sasso, L., Bagnasco, A., Catania, G., Zanini, M., Aleo, G., & Watson, R. (2019). Push and pull factors of nurses' intention to leave. Journal of Nursing Management, 27(5), 946-954. https://doi.org/10.1111/jonm.12745

Schober, M. (2016). Introduction to advanced nursing practice. Springer. https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/138826/1/9783319322049.pdf

Simonsen, B. Ø. (2017). Evaluering og utvikling av legemiddelkompetansen hos autoriserte sykepleiere. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 34-36. https://www.farmatid.no/artikler/doktorgrad/evaluering-utvikling-av-legemiddelkompetansen-hos-autoriserte-sykepleiere

Skjøstad, O., Beyrer, S., Hansen, J., & Hjemås, G. (2019). Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/377977?_ts=168ebbca3b8

Standard Norge. (2021). Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten  - Kompetanseområder og metode (1 ed.). Standard Norge. https://www.standard.no/

Wangensteen, S., Finnbakk, E., Adolfsson, A., Kristjansdottir, G., Roodbol, P., Ward, H., & Fagerström, L. (2018). Postgraduate nurses' self-assessment of clinical competence and need for further training. A European cross-sectional survey. Nurse Education Today, 62, 101-106. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691717303180?casa_token=9rwTP-0gXKcAAAAA:zejPjV6R1VokAFuhQA9SUeR5WMQS3K30iq8dk-ZOYFr_SUGnjwRjcw96BouH3G7c2bC0Ld7gCh8I

 

Siste faglige endring: 02. juni 2022