Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.6Avansert klinisk sykepleiekompetanse

Representanter fra utdanningsinstitusjonene understreker at bachelorutdanning er, i henhold til Kvalifikasjonsrammeverket, ikke ment å sikre avansert sykepleiekompetanse. Dette tilhører andre syklus og oppnås gjennom fullført mastergrad. Flere representanter fra referansegruppen uttrykker frustrasjon over at endringer i spesialisthelsetjenesten mot mer avanserte og komplekse sykepleiefaglige problemstillinger, ikke naturlig følges av en anerkjennelse av behovet for avansert klinisk sykepleiekompetanse på masternivå. På en annen side påpekes det av andre representanter at i sykehus har man ofte tilgang på faglig spisset kompetanse gjennom andre faggrupper og at en løsning kan også være å utnytte denne kapasiteten bedre i form av tverrfaglig samarbeid. Helsedirektoratet tror begge perspektiv er riktig. Det er viktig at faggruppene har nødvendig kompetanse til å løse oppgaver og ansvar som tilfaller dem, og det er behov for økt tverrfaglig samarbeid for å gi gode, helhetlige tjenester.

Kompetansesammensetning hos sykepleiere som faggruppe ved aktuelle tjenestesteder er en viktig forutsetning for hvorvidt avdelingen er rustet til å møte komplekse behov hos den enkelte pasient på en god måte og krav om omstilling i spesialisthelsetjenesten. I kapittel 6 listes konkrete faglige temaer som kobles til behovet for avansert kompetanse, samt generelle kompetanseområder som pekes på som særlig viktig å utvikle som del av avansert klinisk sykepleiekompetanse.

Denne utredningen har blant annet pekt på at tiltak som fremmer økt grad av samhandling og helhetlige pasientforløp, er nødvendig for å møte befolkningens behov for helsetjenester. I denne forbindelse peker særlig representantene fra pasient- og brukerorganisasjonene på pasientenes behov for at noen får et tydelig ansvar for koordinering av helsehjelpen pasienten skal motta i avdelingen på sykehuset. Dette inkluderer et ansvar for å opprettholde helhet og sammenheng ut fra behovene pasienten og pårørende har på det aktuelle tidspunktet pasienten er i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette krever en pasientnær rolle. Flere beskriver at sykepleiere har dette som en del av ansvarsområdet i dag. Der det beskrives som utfordrende å sikre god sykepleiefaglig utøvelse av denne rollen, er når kompleksiteten i pasientbehovene overskrider kompetansen som oppnås gjennom grunnutdanning og fra intern opplæring. Da er det også vanskelig for sykepleieren å fungere godt i tverrfaglige team som opprettes for å møte denne pasientgruppens behov.

Områder som fremheves på tvers av aktørene som viktig at styrkes til avansert nivå for sykepleietjenesten ved sengepost, i poliklinikk, dagbehandling og hjemmesykehus for å øke omstillingsevne og møte fremtidige krav til tjenesten er:

  • Kompetanse til å følge opp og gi kunnskapsbasert sykepleie til pasientgrupper med særlig komplisert sykdomsbilde, økt sårbarhet og/eller sammensatte behov.
  • Kompetanse til å arbeide for økt brukermedvirkning og øke helsekompetansen hos brukere, pasienter og pårørende i klinisk arbeid.
  • Kompetanse til å drive frem og inngå i samhandling på tvers av tjenestenivåer og mellom behandlingstilbud, inkludert tverrfaglig samarbeid.
  • Kompetanse til å omstille og oppdatere praksis ut fra teknologisk og medisinsk utvikling, bidra til innovasjon, inkludert implementering av ny arbeidsmetodikk, tjenestemodeller og oppgaver.
  • Kompetanse til å bidra til og inngå i endringsprosesser, både faglige og organisatoriske ut fra lokale behov. 

Siste faglige endring: 14. oktober 2021