Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

I henhold til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 til 2023 (NHSP; Meld. St. 7, 2019-2020) skal behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus utredes. Helse og omsorgsdepartementet har gitt ansvaret for utredningen til Helsedirektoratet og denne rapporten er et svar på dette oppdraget.

I vurderingen av tjenestenes kompetansebehov har det vært viktig og nødvendig å involvere sentrale aktører. Invitasjon til å oppnevne representanter til en referansegruppe ble sendt ut til alle de fire regionale helseforetakene. I tillegg gikk invitasjon til et utvalg av utdanningsinstitusjoner, yrkesorganisasjoner, og pasient- og brukerorganisasjoner. En oversikt over referansegruppen er vedlagt rapporten.

I tillegg til to digitale samlinger med referansegruppen hvor flere av aktørene har hatt bidrag, har alle aktørene hatt mulighet til å gi skriftlig og muntlige bidrag kontinuerlig underveis i utredningen. Helsedirektoratet har også arrangert gruppevis, digitale intervjusamtaler med alle aktørene. Intervjugrupper ble satt sammen av henholdsvis representanter fra tjenestene og utdanningsinstitusjonene. Videre gjennomførte vi egne samtaler med hver av yrkesorganisasjonene. Her satte yrkesorganisasjonene selv sammen gruppene. Gruppesamtale med pasient- og brukerorganisasjonene inkluderte også representanter fra Helsedirektoratets brukerråd. Alle deltagere i gruppesamtalene har gitt innspill på og godkjent referatet fra sin samtale. Referatene er brukt som informasjonskilde i rapporten.

Til slutt har referansegruppen fått forelagt utkast til rapporten. Vi fikk mange gode innspill fra flere av aktørene og disse er brukt til å utarbeide endelig versjon av rapporten. Legeforeningen trakk seg fra referansegruppearbeidet etter å ha blitt forelagt rapportutkastet blant annet fordi "Legeforeningen mener at en eventuell bred implementering av AKS i sykehusene vil påvirke langt flere yrkesgrupper enn sykepleiere. Det vil i betydelig grad utfordre ressursutnyttelser, helhetlig sømløs pasientivaretagelse mm."

Helsedirektoratet takker alle representantene og aktørene for verdifulle bidrag gjennom utredningsarbeidet.

 

Oslo, juni 2021

Siste faglige endring: 14. oktober 2021