Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Saksomfang

Avregningsutvalget behandlet 19 saker i 2021. Fem av disse er nye saker i 2020. Fjorten er oppfølging av saker fra tidligere år. Alle årets saker er meldt inn til Avregningsutvalget fra Avdeling finansiering i Helsedirektoratet.

I ti av sakene kom utvalget fram til en anbefaling om avregning av ABF 2020. Dette gjelder en ny sak for 2020 og ni oppfølgingssaker fra tidligere år. I flere av sakene som er fulgt opp fra tidligere år sees noe forbedring i registrerings/kodepraksis, men utvalget mener at det fortsatt er grunn til avregning i seks av dem. I tre oppfølgingssaker er registreringspraksisen så forbedret at de ikke lenger er grunnlag for å anbefale avregning. I to av sakene som er behandlet i avregningsutvalget tidligere, er det mulig at det fortsatt grunnlag for avregning, men Avregningsutvalget anser disse sakene som medisinsk avklart, og har oversendt dem til Helsedirektoratet for oppfølging (dette gjelder saksnumrene 17/5578 og 17/5575).

Tabellen nedenfor viser hvilke saker utvalget har behandlet med anbefaling om avregning eller ikke.

Tabell 2: saker behandlet av Avregningsutvalget i 2021 med utfall av anbefaling.

Saksnr

Sakstittel

Avregning

21/4751

Holtermonitorering

Nei

21/4752

Kraniotomi

Nei

21/4749

Ambulante konsultasjoner og LAR-behandling

Nei

21/4753

Bruk av Z03-koder

Ja

21/4750

DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk

Nei

20/4286

DRG 217 Sårrev og hudtranspl eksl hånd pga traume/sykd i HDG 8

Nei

20/3958

DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk

Ja

20/3956

DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade

Ja

19/2886

Kodepraksis ved behandling av sykdom i nyrer og urinveier

Nei

19/2881

Utredning av hjertesykdom i DRG 125 og DRG 125O

Ja

19/27629

Behandling av pasienter med fedme i DRG 297

Ja

18/1820

Bruk av prosedyrekodene Q*E30 og Q*E35

Ja

17/5578

Bruk av tilstandskode R52.2 Annen kronisk smerte

Nei

17/5575

Bruk av Z-koder som hovedtilstand ved sirkulasjonssykdommer

Nei

17/5573

Bruk av hovedtilstandskode J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted

Ja

17/28390

Vurdering av kodepraksis ved døgnopphold med permisjoner

Ja

17/11400

Kodepraksis for opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering

Ja

15/1804

Valg av omsorgsnivå for søvnutredninger

Nei

13/4904

Flere registrerte episoder samme dag

Ja

 

Avregningsutvalget anbefaler avregning som medfører reduksjon i utbetalinger i ABF 2020 på i overkant av 71 millioner kroner. Anbefalingene får konsekvenser for refusjoner til alle regionale helseforetak og er fordelt som beskrevet i tabellen under.

Tabell 3: Summer for anbefalt avregning tre siste år

Pasientens bostedsregion

2018

2019

2020

Helse Sør-Øst RHF

- Kr 43 523 388

- Kr 36 113 572

- Kr 43 203 197

Helse Vest RHF

- Kr 9 948 761

- Kr 7 183 906

- Kr 10 872 020

Helse Midt-Norge RHF

- Kr 6 668 243

- Kr 2 092 641

- Kr 4 528 129

Helse Nord RHF

- Kr 8 220 045

- Kr 10 587 254

- Kr 12 620 845

SUM

- Kr 68 360 437

- Kr 55 977 372

- Kr 71 224 191

 

Habilitetsvurderinger for medlemmene er gjort i hver enkelt sak. Følgende utvalgsmedlemmer er vurdert til å være inhabile i enkeltsaker og har derfor ikke deltatt i saksbehandling og beslutninger i sakene opplistet under.

21/4752 Kraniotomi: Tove Bjerkreim

21/4749 Ambulante konsultasjoner og LAR-behandling: Tove Bjerkreim

21/4750 DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk: Halfdan Aass og Arne Seternes

20/4286 DRG 217 Sårrev og hudtranspl eksl. hånd pga. traume/sykd i HDG 8: Halfdan Aass, Wender Figved og Arne Seternes

20/3958 DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk: Halfdan Aass og Wender Figved

17/5573 Bruk av hovedtilstandskode J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted: Halfdan Aass

Siste faglige endring: 30. november 2021