Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Forord

I denne rapporten legger avregningsutvalget fram resultatene fra sitt arbeid fra 2021 med kontroll av sykehusenes medisinske registreringer og pasientadministrative opplysninger innrapportert til Norsk pasientregister fra 2020. Innrapporteringen gir grunnlaget for ordningen med aktivitetsbasert finansiering. En vesentlig del av det økonomiske grunnlaget for helseforetakene kommer gjennom denne finansieringsordningen, tidligere omtalt som Stykkprisfinansiering eller Innsatsstyrt finansiering.

Statens kontroll med utbetalingene til helseforetakene skal sørge for at utbetalingene skjer i samsvar med formålet, og ikke minst slik at fordelingen av utbetalingene mellom helseforetakene blir korrekt. Avregningsutvalgets arbeid inngår i denne kontrollen. Totalt samles det inn svært store datasett gjennom året, og det gjør det mulig å følge utviklingen over tid ved hjelp av statistikk og analyser som fanger opp endringer som fortjener forklaring. Utvalget ser spesielt etter endringer som kan skyldes endringer i medisinsk kodepraksis.

Covid-19 påvirket utvalgets arbeidsform i 2021, men i beskjeden grad kapasiteten i saksbehandlingen. Statistikk for 2020 viser at aktivitetsnivået ved sykehusene ble påvirket av koronapandemien. Bildet var sammensatt, men som eksempel kan vi nevne effekter av redusert kapasitet på grunn av omfattende smitteforebyggende tiltak i sykehusene og redusert behov for behandling som resultat av de befolkningsrettede smitteverntiltakene over hele landet. Endringene i pasientstatistikken på grunn av pandemien så ut til å variere mellom fagfelt og over tid. Variasjon i sykelighet over tid er ikke noe nytt, men variasjonen var noe større for 2020 enn tidligere år. Endringer i behandlingstilbud og endringer i organisering av tjenestetilbud kan også forklare endringer i pasientstatistikken. Utvalget må ta hensyn til slike forklaringer for å kunne forstå hvilke endringer i pasientstatistikken som tyder på endret medisinsk kodepraksis og endringer i regelverksfortolkning.

Utvalget har en bred faglig sammensetning og et sekretariat som i stor grad har vært i stand til å gjennomføre de analyser som utvalget har ønsket i forbindelse med saksbehandlingen. Sykehusadministrasjonene har velvillig besvart henvendelsene fra utvalget, slik at problemstillinger har blitt tilstrekkelig belyst innenfor utvalgets frister. Anbefalingene bygger på konsensus i utvalget i sakene for 2020.

Utvalget legger fram sine vurderinger bak konklusjonene i håp om at det vil bidra til å skape forståelse for ønskede forbedringer i dokumentasjonsarbeidet ved sykehusene. I neste omgang er målet at verdien ved gjenbruk av informasjonen skal øke innenfor flere formål enn finansiering, slik som styring, planlegging, kvalitetsutvikling og forskning.

 

Trondheim, 30.november 2021

 

Bjørn Buan (leder)

Alf Henrik Andreassen

Tove Bjerkreim

Wender Figved

Erlend Hangaard

Anne Wenche Lindboe

Suzana Rosic

Erik Rødevand

Arne Seternes

Lisa Steffensen

Halfdan Aass

 

Eira Enodd (observatør)

Hanne Lehn (observatør)

 

Inger Ellingsen (sekretariat)

Adrian Tveit Lundemo (sekretariat)

Bente Urfjell (sekretariat)

 

 

Siste faglige endring: 30. november 2021