Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en populasjonstjeneste som utfører helsefremmende og forebyggende arbeid for gravide, barn og unge. Tjenesten inneholder deltjenestene; svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU). 

For å understøtte trygge og sikre tjenester er det viktig at økning i antall årsverks skjer ved en vekst i fagpersonell med ønsket fagkompetanse. Tjenesten skal sørge for at medarbeiderne har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, samt relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og om styringssystemet, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7. For at tjenesten skal kunne løse oppgavene sine på en forsvarlig måte er det nødvendig med tilstrekkelig fagkompetanse som følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 andre ledd at kommunen skal ha knyttet til seg blant annet lege, jordmor og helsesykepleier. Kapittel 2 vil belyse utviklingen i totalt antall årsverk i perioden 2015-2022, samt hvordan utviklingen av årsverk har vært innenfor ulike utdanningsgrupper. 

Kommunene skal gi et tjenestetilbud innen alle deltjenestene. Siden helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en næring, er det ikke mulig å splitte registerårsverk publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) fordelt på deltjenester. Kommunene rapporterer derfor årsverk splittet på deltjenestene via KOSTRA-skjema 1. Denne innrapporteringen er et supplement til registerårsverksdataene som SSB publiserer. SSB publiserer bare registerårsverksdata. Årsverk splittet på deltjenester publiseres av Helsedirektoratet. Grunnet svakheter i datakvaliteten publiseres kun data fra 2020 og senere. 

I kapittel 3 vil årsverk fordelt på deltjenester presenteres, mens kapittel 4 viser utviklingen i årsverk sett opp mot antall barn og antall elever, i henholdsvis helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjenesten. 

Det er avvik i årsverkstallene som SSB publiserer, basert på registerdata, og tallene som Helsedirektoratet publiserer basert på innrapporterte data fra kommunene. Det er mange årsaker dette avviket. Dette omtales i Helsedirektoratets rapport fra 2022[1] om årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og utdypes derfor ikke ytterligere her.

 

Fotnoter

Sist faglig oppdatert: 27. oktober 2023