Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.10Samhandlingsleger

Fra 1.januar 2024 fikk praksiskonsulentordningen nytt navn. Det som tidligere var praksiskonsulenter, er nå samhandlingsleger. Tidligere praksiskoordinatorer omtales nå som leder for samhandlingsleger.  Tross nytt navn er funksjonen til ordningen den samme.

Overordnet mål for ordningen med samhandlingsleger er bedre samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. Leder for samhandlingslegene har ansvaret for ordningen i helseforetaket. Lederen kan ha ansvar for flere enheter innen samme helseforetak, og er knyttet til ledelsen i helseforetaket og rapporterer dit. Samhandlingslegen er tilknyttet helseforetaket og underlagt leder for ordningen. Samhandlingslegen skal arbeide på overordnet systemnivå og bidra i avdelingens arbeid med utviklingen av samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket.

Figur 10.16. Antall leger ansatt som samhandlingsleger og ledere for ordningen, og timeverk per uke, 2017-2023.
Figur 10.16. Antall leger ansatt som samhandlingsleger og ledere for ordningen, og timeverk per uke, 2017-2023.
Kilde: SSB

Det var til sammen 72 samhandlingsleger i 2023, og disse arbeidet til sammen 469 timeverk. Dette er en reduksjon på 6 leger og 8 timer sammenlignet med 2022. 16 leger var ansatt som ledere for samhandlingslegene i 2023. Dette er 1 lege mer enn året før. Antall timeverk per uke som leder for samhandliingslegene var 200 timer, en økning på 18 timer sammenlignet med 2022.

Det er som tidligere år slik at flest timeverk gjøres av leger uten fast ansettelse. Tolv prosent av timene som samhandlingslege utføres av leger som har fast ansettelse i helseforetaket. Tilsvarende blir 39 prosent av timeverkene som leder for samhandlingslegene gjort av fast ansatte leger.

Antall samhandlingsleger er redusert i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord fra 2022 til 2023. Det var ingen endring for Helse Midt for samme periode. Tross nedgang i antall samhandlingsleger har antall timeverk per uke økt for Helse Sør-Øst. For de andre foretakene har antall timeverk blitt redusert. Økningen på 1 leder for samhandlingslegene man ser nasjonalt fra 2022 til 2023 kommer av økning i Helse Sør-Øst. De øvrige helseforetakene har samme antall som forrige år. Økning i antall timeverk per uke for ledere for samhandlingsleger kommer av økning i antall timer i Helse Sør-Øst og Helse- Vest. 

Tabell 10.6. Antall ansatte leger og timeverk per uke som samhandlingslege fordelt på helseforetak 2017-2022.
 Kilde: SSB

 

Antall 

Antall timeverk i uken

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Helse Sør-Øst

48

52

52

45

46

45

42

286

343

362

280

303

288

319

Helse Vest

22

17

20

20

23

22

20

102

69

103

102

98

110

83

Helse Midt

9

9

5

5

4

6

6

64

64

46

46

41

49

45

Helse Nord

9

10

7

5

6

5

4

49

51

34

27

38

30

23

Totalt

88

88

84

75

79

78

72

501

527

545

455

480

477

469

Tabell 10.7. Antall ansatte leger og timeverk per. uke som leder for ordningen, fordelt på helseforetak. 2017-2022.
Kilde: SSB

 

Antall

Antall timeverk i uken

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Helse Sør-Øst

10

11

12

11

11

11

12

117

121

147

149

141

152

164

Helse Vest

3

2

2

3

9

3

3

24

19

13

20

68

27

34

Helse Midt

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

3

Helse Nord

1

0

1

0

0

0

0

8

0

8

0

0

0

0

Totalt

14

13

15

14

20

15

16

149

140

168

169

209

182

200

Siste faglige endring: 31. mai 2024