Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Status: Rekruttering og stabilisering

I 2023 ble finansieringen av allmennlegetjenesten styrket blant annet ved en økning i basistilskuddet, tilskudd til legevakt, økt ALIS-tilskudd og flere LIS1-stillinger. Helsedirektoratets tall for 2023 viser en svært positiv utvikling i rekrutteringen av leger til fastlegeordningen for landet samlet sett, med en netto tilvekst på 211 fastleger. Det var langt over 500 leger som startet som fastleger dette året, mens omtrent 300 sluttet. Også i første del av 2024 har det vært en god tilvekst av leger. Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde i 2023 er den største vi har hatt sammenlignet med tidligere år. Veksten i antall og andel fastleger som er ansatt i kommunene fortsetter, og om lag halvparten av de nye fastlegene i 2023 var kommunalt ansatte.

Resultater fra spørreundersøkelser blant fastleger tyder på at de i stadig større grad opplever en mer håndterbar arbeidsbelastning, samtidig som antall timer legene oppgir å jobbe er redusert[23]. På sikt kan en mer fleksibel arbeidshverdag tenkes å gi økte muligheter for å prioritere tid til kompetanseheving og kvalitetsutvikling.

Tilskuddsordningen Nasjonal ALIS og veiledning ble ytterligere styrket og videreutviklet i 2023. Tilskuddsordningen skal bidra til at leger som spesialiserer seg i allmennmedisin (ALIS) kan få tilbud om avtaler med kommunen om et tilrettelagt spesialiseringsløp og kompensasjon for utgifter til utdanningen. Dette skal bidra til forutsigbarhet og trygghet for legen i tiden spesialistutdanningen pågår. Både fastleger og kommuner peker på at tilskuddordningen bidrar til at leger spesialiserer seg i allmennmedisin.18 Antall LIS1 stillinger har økt, og dette har bidratt til at flere søkere får tilbud om LIS1-stilling. Det var 1104 leger som gjennomførte og avsluttet sin LIS1-tjeneste i 2023.

Rekruttering av leger er avgjørende også for legevakttjenesten. Som en del av arbeidet med innspill til ny stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester, har Helsedirektoratet utredet arbeidstid for fastleger i legevakt. Tilskuddsordningen for styrking av legevakt i distriktskommuner ble videreført, med 50 mill. kroner i 2023. Formålet er å bidra til bedre rekruttering og redusert vaktbelastning i kommuner med særlige rekrutteringsutfordringer. Til sammen 65 distriktskommuner mottok slikt tilskudd i 2023.

For å øke rekrutteringen til fastlegeyrket har det vært laget vellykkede profileringskampanjer, og det er gjennomført flere andre informasjonstiltak. Kanaler som har blitt brukt er helsedir.no, nyhetsbrev, sosiale medier og media. Arbeidet med digitalisering og nye måter å jobbe på fortsetter, og kan tenkes å bidra til riktigere utnyttelse av allmennlegens tid og kompetanse. Det arbeides også videre med oppdrag på kompetansefeltet og det vil være viktig å bygge på erfaringene fra dette, for å oppnå stabilitet og økt rekruttering av allmennleger.

 

[23] Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten, Evalueringsrapport III, 2024, Oslo Economics og Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

Siste faglige endring: 31. mai 2024