Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg – utdypende figurer og tabeller

Vedlegg til kapittel 1

Dette vedlegget presenterer tabeller som utdyper beskrivelsene i statusrapportens kapittel 1. Heriblant utvalgt statistikk på fylkesnivå, etter kommunestørrelse og på kommunenivå. Tallene er ment å underbygge og komplettere funn og statistikk gjengitt i selve rapporten. Utviklingstallene fordelt etter kommunestørrelse kan avvike noe fra publiserte tall tidligere år, fordi vi nå legger til grunn gjeldende kommunestørrelse etter befolkning pr 1. januar 2023.

Kjennetegn ved kommuner og fylker 

Statistikken fordeles etter kommunestørrelse og fylker. Ved sammenligning av kommuner med lavt innbyggertall (små kommuner) i distriktene med kommuner med høyt innbyggertall (store kommuner) i befolkningstette strøk, viser statistikken et tydelig mønster. Små kommuner i distriktene kjennetegnes ofte av: 

  • Høyere andel fastlegelister uten fast lege (ubesatt) 
  • Færre listeinnbyggere på listen 
  • Kortere avtalevarighet 
  • Høyere andel på fastlønn 
  • Høyere andel med felles lister 
  • Lavere andel fastleger som er spesialister i allmennmedisin 
  • Noe høyere andel eldre i befolkningen enn i større kommuner 

Både små og store kommuner opplever rekrutteringsutfordringer og høy arbeidsbelastning ut fra en noe ulik profil i statistikken. Nasjonal statistikk alene ikke gir ikke et dekkende bilde av rekrutteringsutfordringene i ulike typer kommuner og i ulike deler av landet, men må suppleres med annen informasjon og forskning. Allmennlegene i små kommuner vil som regel bruke mer tid på allmennmedisinsk arbeid i tillegg til å være fastlege. Indirekte vil dette gjenspeiles i kortere fastlegelister. Geografiske rammebetingelser vil også variere og påvirke organisering og praksis. 

Tabell V1.1. Kjennetegn ved kommuner i fylkene.

  

Antall kommuner

Andel kommuner under 2000 innbyggere 

Andel kommuner under 5000 innbyggere 

Andel kommuner med lavest sentralitet 

(5 og 6) 

Innlandet 

46

17

48

59

Oslo 

1

0

0

0

Viken 

51

6

31

20

Vestfold/Telemark 

23

13

39

39

Agder 

25

32

44

44

Rogaland 

23

13

39

39

Vestland 

43

19

49

72

Møre og Romsdal 

26

0

35

62

Trøndelag 

38

26

47

68

Nordland 

41

51

71

85

Troms og Finnmark 

39

38

77

90

Hele landet 

356

22

49

59

NB. Noen kommuner inngår ikke som egne kommuner i datagrunnlaget for fastlegeordningen. Befolkningen får legetjenester gjennom samarbeid med andre kommuner.  Dette gjelder kommunene Rollag i Viken (samarbeid med Flesberg), Evenes i Nordland (samarbeid med Tjeldsund), samt Lavangen, Dyrøy og Ibestad i Troms og Finnmark (interkommunalt med Salangen). Bygland kommune i Agder samarbeider med Evje og Hornes om sin legetjeneste. 

Antall avtaler fordelt etter listestørrelse og om legen er spesialist eller ikke.  Per september 2023 (Kvartal 3).
Figur V1.1. Antall avtaler fordelt etter listestørrelse og om legen er spesialist eller ikke. Per september 2023 (Kvartal 3).
Kilde: FLO
Alderssammensetning for fastleger fordelt etter fylke per september 2023.Prosent
Figur V1.2. Alderssammensetning for fastleger fordelt etter fylke per september 2023.Prosent
Kilde: FLO
Tabell V1.2. Differanse i gjennomsnittlig og median listelengde mellom menn og kvinner (menn minus kvinner). Fastleger per september 2023 fordelt etter om de er spesialister, driftsform og kommunestørrelse*
 

 

 

Differanse gjennomsnitt

Differanse median

Er legen spesialist?

Næring vs ansatt

 Kommunestr

Under40

40-54

55-66

Totalt

Under40

40-54

55-66

Totalt

IKKE SPES

NÆRING

Under 10000

149

106

 

103

111

246

-83

146

IKKE SPES

NÆRING

10 000-49 999

87

91

141

109

102

48

123

103

IKKE SPES

NÆRING

50 000 +

131

186

151

160

83

165

109

170

IKKE SPES

NÆRING

Total

115

137

88

131

104

98

93

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKKE SPES

ANSATT

Under 10000

-12

50

143

15

3

39

185

22

IKKE SPES

ANSATT

10 000-49 999

-7

8

 

-2

16

-32

 

4

IKKE SPES

ANSATT

50 000 +

23

 

 

35

62

 

 

78

IKKE SPES

ANSATT

Total

-2

61

142

15

37

34

205

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPES

NÆRING

Under 10000

87

84

130

88

97

97

161

69

SPES

NÆRING

10 000-49 999

189

152

148

149

194

112

58

106

SPES

NÆRING

50 000 +

93

122

128

115

86

85

111

70

SPES

NÆRING

Total

123

116

117

111

101

142

67

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPES

ANSATT

Under 10000

71

59

 

38

99

55

 

14

SPES

ANSATT

10 000-49 999

-53

106

 

79

47

115

 

106

SPES

ANSATT

50 000 +

 

-49

 

-24

 

-162

 

-13

SPES

ANSATT

Total

2

58

 

31

56

32

 

13

*Celler med under 10 kvinnelige eller mannlige leger i grunnlaget er blanket ut. Flest leger er næringsdrivende spesialister (grønt). Kilde: FLO

Spredning og sentraltendens i listelengde for kvinner og menn i ulike aldersgrupper*
Figur V1.3. Spredning og sentraltendens i listelengde for kvinner og menn i ulike aldersgrupper*
*Midtverdien viser median listelengde. Boksen i midten viser at 50% av listene ligger i dette området (kantene markerer 25 og 75 persentiler.) 
Kilde: FLO
Antall beregnede vikardager per 1000 listeinnbygger. Første halvår i årene 2019 til 2023.
Figur V1.4. Antall beregnede vikardager per 1000 listeinnbygger. Første halvår i årene 2019 til 2023.
Kilde: FLO
Andel lister uten fast lege som har hatt mer enn 1 vikar i løpet av angitt måned
Figur V1.5. Andel lister uten fast lege som har hatt mer enn 1 vikar i løpet av angitt måned
Kilde: FLO
Andel lister med fast lege som har hatt mer enn 1 vikar i løpet av angitt måned.
Figur V1.6. Andel lister med fast lege som har hatt mer enn 1 vikar i løpet av angitt måned.
Kilde: FLO
Tabell V1.3. Antall unike fastleger etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i 2023

Prosent-endring i 2023

Prosent-endring 2019-23

Under 2000 

148

136

139

143

149

6

4,2

0,7

2 000-4 999 

351

348

366

361

371

10

2,8

5,7

5 000-9 999 

507

505

506

514

523

9

1,8

3,2

10 000-49 999 

1 761

1 790

1 796

1 824

1 899

75

4,1

7,8

50 000+ 

2 106

2 161

2 183

2 237

2 283

46

2,1

8,4

Hele landet 

4 858

4 928

4 961

5 057

5 201

144

2,8

7,1

Innlandet 

359

353

364

379

385

6

1,6

7,2

Oslo 

535

546

552

563

576

13

2,3

7,7

Viken 

1 033

1 055

1 065

1 100

1 154

54

4,9

11,7

Vestfold og Telemark 

382

383

386

377

404

27

7,2

5,8

Agder 

291

294

296

310

316

6

1,9

8,6

Rogaland 

405

417

414

416

433

17

4,1

6,9

Vestland 

611

618

622

637

644

7

1,1

5,4

Møre og Romsdal

252

260

257

255

263

8

3,1

4,4

Trøndelag 

438

443

451

462

462

0

0,0

5,5

Nordland 

262

272

272

276

279

3

1,1

6,5

Troms og Finnmark 

298

295

298

294

299

5

1,7

0,3

Hele landet 

4 858

4 928

4 961

5 057

5 201

144

2,8

7,1

Kilde: FLO

Tabell V1.4. Antall lister fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i 2023

Prosent-endring i 2023

Prosent-endring 2019-23

Under 2 000 

164

164

165

165

169

4

2

3

2 000-4 999 

377

387

399

413

439

26

6

16

5 000-9 999 

530

542

551

572

590

18

3

11

10 000-49 999 

1 812

1 860

1 888

1 960

2 026

66

3

12

50 000+ 

2 127

2 177

2 215

2 285

2 339

54

2

10

Hele landet 

5 010

5 130

5 218

5 395

5 563

168

3

11

Innlandet 

377

385

393

405

418

13

3,2

10,9

Oslo 

539

546

555

563

576

13

2,3

6,9

Viken 

1 045

1 069

1 084

1 133

1 184

51

4,5

13,3

Vestfold og Telemark

386

390

399

415

440

25

6,0

14,0

Agder 

296

301

309

324

336

12

3,7

13,5

Rogaland 

412

423

429

444

456

12

2,7

10,7

Vestland 

626

646

662

683

692

9

1,3

10,5

Møre og Roms 

272

280

281

289

298

9

3,1

9,6

Trøndelag 

456

469

475

492

497

5

1,0

9,0

Nordland 

286

301

302

313

324

11

3,5

13,3

Troms og Finnmark

315

320

329

334

342

8

2,4

8,6

Hele landet 

5 010

5 130

5 218

5 395

5 563

168

3,1

11,0

Kilde: FLO

Tabell V1.5. Andel lister med fast ansatte fastleger fordelt etter kommunestørrelse og fylke.  Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring prosentpoeng i 2023

Endring prosentpoeng i 2019-23

Under 2 000 

81,9

77,4

79,9

81,1

82,6

1,4

0,7

2 000-4 999 

45,2

47,4

48,9

51,4

59,0

7,6

13,8

5 000-9 999 

22,3

23,9

26,6

31,5

34,6

3,1

12,3

10 000-49 999 

11,3

13,1

14,5

17,7

19,2

1,5

7,9

50 000+ 

4,2

4,4

4,3

5,5

6,1

0,6

1,9

Hele landet 

14,0

14,6

15,6

17,9

19,7

1,8

5,7

Innlandet 

12,5

12,4

15,1

21,6

25,9

4,3

13,4

Oslo 

5,4

5,3

5,1

5,3

5,0

-0,3

-0,4

Viken 

4,8

5,2

4,5

7,4

10,0

2,6

5,2

Vestfold og Telemark

11,5

11,5

12,7

15,6

17,8

2,3

6,3

Agder 

11,0

13,5

16,5

19,2

19,7

0,5

8,8

Rogaland 

14,7

16,0

15,4

18,4

20,0

1,6

5,3

Vestland 

18,3

19,1

19,5

20,2

20,8

0,6

2,5

Møre og Romsdal

5,5

5,8

9,6

10,6

17,1

6,5

11,6

Trøndelag 

12,7

14,1

15,0

17,0

17,9

0,9

5,2

Nordland 

48,1

48,7

51,5

56,5

58,9

2,3

10,8

Troms og Finnmark

38,6

39,0

43,1

43,9

44,7

0,7

6,1

Hele landet 

14,0

14,6

15,6

17,9

19,7

1,8

5,7

Kilde: FLO

Tabell V1.6. Antall lister uten fast lege fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i 2023

Prosent-endring i 2023

Prosent-endring 2019-23

Under 2 000 

18

30

29

25

23

-2

-8,0

28

2 000-4 999 

22

36

30

48

63

15

31,3

186

5 000-9 999 

23

36

44

58

67

9

15,5

191

10 000-49 999 

45

65

89

132

126

-6

-4,5

180

50 000+ 

18

14

29

47

53

6

12,8

194

Hele landet 

126

181

221

310

332

22

7,1

163

Innlandet 

17

31

29

26

32

6

23,1

88

Oslo 

3

 

2

 

 

0

 

-100

Viken 

6

12

14

30

27

-3

-10,0

350

Vestfold Telemark

3

6

12

36

36

0

0,0

1 100

Agder 

4

5

12

12

17

5

41,7

325

Rogaland 

5

4

13

25

21

-4

-16,0

320

Vestland 

13

27

37

44

47

3

6,8

262

Møre og Romsdal

19

20

21

34

35

1

2,9

84

Trøndelag 

15

23

23

28

33

5

17,9

120

Nordland 

24

28

28

37

42

5

13,5

75

Troms og Finnmark

17

25

30

38

42

4

10,5

147

Hele landet 

126

181

221

310

332

22

7,1

163

Kilde: FLO

Tabell V1.7. Andel lister uten fast lege fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i prosentpoeng i 2023

Endring i prosentpoeng 2019-23

Under 2 000 

11,0

18,3

17,6

15,2

13,6

-1,5

2,6

2 000-4 999 

5,8

9,3

7,5

11,6

14,4

2,7

8,5

5 000-9 999 

4,3

6,6

8,0

10,1

11,4

1,2

7,0

10 000-49 999 

2,5

3,5

4,7

6,7

6,2

-0,5

3,7

50 000+ 

0,8

0,6

1,3

2,1

2,3

0,2

1,4

Hele landet 

2,5

3,5

4,2

5,7

6,0

0,2

3,5

Innlandet 

4,5

8,1

7,4

6,4

7,7

1,2

3,1

Oslo 

0,6

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

-0,6

Viken 

0,6

1,1

1,3

2,6

2,3

-0,4

1,7

Vestfold Telemark 

0,8

1,5

3,0

8,7

8,2

-0,5

7,4

Agder 

1,4

1,7

3,9

3,7

5,1

1,4

3,7

Rogaland 

1,2

0,9

3,0

5,6

4,6

-1,0

3,4

Vestland 

2,1

4,2

5,6

6,4

6,8

0,3

4,7

Møre og Romsdal

7,0

7,1

7,5

11,8

11,7

0,0

4,8

Trøndelag 

3,3

4,9

4,8

5,7

6,6

0,9

3,4

Nordland 

8,4

9,3

9,3

11,8

13,0

1,1

4,6

Troms og Finnmark 

5,4

7,8

9,1

11,4

12,3

0,9

6,9

Hele landet 

2,5

3,5

4,2

5,7

6,0

0,2

3,5

Kilde: FLO

Tabell V1.8. Gjennomsnittlig listelengde fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring antall i 2023

Endring antall 2019-23

Under 2 000 

538

525

520

521

515

-6

-23

2 000-4 999 

753

733

712

695

659

-35

-93

5 000-9 999 

894

874

863

834

817

-18

-78

10 000-49 999 

1044

1022

1012

981

957

-24

-87

50 000+ 

1238

1219

1207

1181

1163

-19

-75

Hele landet 

1072

1052

1040

1014

991

-23

-80

Innlandet 

974

953

935

911

887

-24

-88

Oslo 

1363

1354

1344

1349

1335

-14

-28

Viken 

1150

1136

1133

1101

1064

-36

-86

Vestfold Telemark

1078

1072

1053

1013

960

-53

-118

Agder 

1038

1026

1007

971

945

-26

-93

Rogaland 

1169

1147

1140

1107

1089

-19

-80

Vestland 

1016

988

966

940

931

-9

-85

Møre og Roms 

968

942

941

920

898

-22

-70

Trøndelag 

1050

1025

1016

982

977

-5

-74

Nordland 

835

792

789

763

741

-22

-94

Troms og Finnmark

775

760

737

720

709

-11

-66

Hele landet 

1072

1052

1040

1014

991

-23

-80

Kilde: FLO

Tabell V1.9. Gjennomsnittlig listelengde på lister med fast lege fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 3 i årene 2019 til 2023. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring antall i 2023

Endring antall 2019-23

Under 2 000 

559

555

554

543

538

-5

-22

2 000-4 999 

769

755

729

710

675

-35

-94

5 000-9 999 

905

883

876

850

833

-17

-71

10 000-49 999 

1052

1035

1028

997

974

-23

-78

50 000+ 

1244

1223

1214

1190

1172

-19

-72

Hele landet 

1084

1069

1059

1034

1013

-22

-71

Innlandet 

986

980

953

920

896

-25

-90

Oslo 

1370

1354

1347

1349

1335

-14

-35

Viken 

1156

1144

1141

1108

1076

-33

-80

Vestfold Telemark

1079

1076

1061

1027

976

-51

-103

Agder 

1042

1035

1018

983

965

-17

-77

Rogaland 

1174

1152

1149

1125

1104

-21

-70

Vestland 

1032

1013

995

967

955

-12

-77

Møre og Romsdal

988

960

956

946

916

-30

-72

Trøndelag 

1064

1041

1038

1006

998

-8

-66

Nordland 

853

810

816

787

770

-17

-83

Troms og Finnmark

787

778

750

738

729

-9

-58

Hele landet 

1084

1069

1059

1034

1013

-22

-71

Kilde: FLO

Tabell V1.10. Andel innbyggere på lister uten fast fordelt etter kommunestørrelse og fylke.  Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV3 2019

KV3 2020

KV3 2021

KV3 2022

KV3 2023

Endring prosentpoeng i 2023

Endring prosentpoeng 2019-23

Under 2 000 

6,3

9,6

11,0

12,5

9,6

-1,8

3,4

2 000-4 999 

3,0

4,6

5,1

7,2

12,4

2,7

9,4

5 000-9 999 

3,6

4,8

5,4

7,9

9,5

1,1

5,9

10 000-49 999 

1,9

1,9

2,6

4,3

4,5

-0,7

2,6

50 000+ 

0,4

0,3

0,7

1,1

1,5

0,2

1,1

Hele landet 

1,5

1,6

2,2

3,3

4,0

0,1

2,5

Innlandet 

3,4

3,9

4,7

5,6

6,7

1,2

3,3

Oslo 

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

Viken 

0,2

0,3

0,5

1,7

1,2

-0,4

1,1

Vestfold Telemark 

1,0

1,1

2,7

5,0

6,7

-0,5

5,7

Agder 

1,2

0,8

0,7

2,1

3,0

1,4

1,8

Rogaland 

1,0

0,3

2,3

3,6

3,3

-1,0

2,3

Vestland 

0,8

1,4

2,0

3,5

4,4

0,3

3,6

Møre og Romsdal 

3,9

5,0

4,9

7,1

10,0

0,0

6,1

Trøndelag 

1,7

2,4

3,0

2,2

4,6

0,9

2,9

Nordland 

5,9

7,4

6,0

9,0

9,5

1,1

3,6

Troms og Finnmark

5,2

3,7

6,6

8,2

9,8

0,9

4,6

Hele landet 

1,5

1,6

2,2

3,3

4,0

0,2

2,5

Kilde: FLO

Tabell V1.11. Antall innbyggere på lister uten fast fordelt etter kommunestørrelse og fylke.  Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i 2023

Prosent-endring i 2023

Prosent-endring 2019-23

Under 2 000 

5 649

8 467

9 582

10 956

8 537

-1 432

-14,4

51

2 000-4 999 

8 418

12 831

14 279

20 508

35 729

7 977

28,7

324

5 000-9 999 

17 210

22 513

25 850

37 528

45 917

5 658

14,1

167

10 000-49 999 

35 778

35 218

50 294

81 592

86 994

-12 121

-12,2

143

50 000+ 

11 572

8 144

18 601

29 033

41 265

6 073

17,3

257

Hele landet 

78 627

87 173

118 606

179 617

218 442

6 155

2,9

178

Innlandet 

12 548

14 244

17 344

20 560

24 909

4 774

23,7

99

Oslo 

1 366

 

19

 

 

0

 

-100

Viken 

1 857

3 803

6 225

20 802

15 273

-9 065

-37,2

722

Vestfold Telemark 

4 146

4 777

11 198

21 148

28 368

-2 975

-9,5

584

Agder 

3 719

2 447

2 216

6 667

9 411

1 526

19,4

153

Rogaland 

4 896

1 668

11 287

17 510

16 291

-3 878

-19,2

233

Vestland 

4 857

9 135

12 802

22 615

28 352

4 472

18,7

484

Møre og Romsdal

10 226

13 170

12 917

18 754

26 623

2 049

8,3

160

Trøndelag 

8 172

11 367

14 355

10 375

22 446

6 101

37,3

175

Nordland 

14 149

17 615

14 304

21 337

22 911

1 519

7,1

62

Troms og Finnmark

12 691

8 947

15 939

19 849

23 858

1 632

7,3

88

Hele landet 

78 627

87 173

118 606

179 617

218 442

6 155

2,9

178

Kilde: FLO

Tabell V1.12. Ledige plasser på lister med fast lege (sum listetak-listelengde) fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i 2023

Prosent-endring i 2023

Prosent-endring 2019-23

Under 2 000 

25658

22307

20020

17212

13692

-3 520

-20,5

-46,6

2 000-4 999 

32550

30430

28074

19929

15776

-4 153

-20,8

-51,5

5 000-9 999 

21141

15553

9434

4080

2180

-1 900

-46,6

-89,7

10 000-49 999 

56451

44823

8641

0

0

0

 

-100,0

50 000+ 

51199

62636

22832

6980

11662

4 682

67,1

-77,2

Hele landet 

187003

175756

89008

43273

36741

-6 532

-15,1

-80,4

Innlandet 

16 497

13 301

11 083

8 441

6 091

-2 350

-27,8

-63,1

Oslo 

25 332

34 019

28 429

20 223

18 001

-2 222

-11,0

-28,9

Viken 

53 139

48 587

25 981

10 080

13 566

3 486

34,6

-74,5

Vestfold Telemark

14 918

10 609

0

0

0

0

#DIV/0!

-100,0

Agder 

11 520

5 386

417

0

0

0

#DIV/0!

-100,0

Rogaland 

8 361

9 686

284

0

0

0

#DIV/0!

-100,0

Vestland 

19 768

15 034

4 175

4 371

1 658

-2 713

-62,1

-91,6

Møre og Romsdal 

10 217

10 040

6 237

2 162

483

-1 679

-77,7

-95,3

Trøndelag 

6 960

10 628

1 074

1 354

3 041

1 687

124,6

-56,3

Nordland 

11 373

11 200

7 151

4 712

3 477

-1 235

-26,2

-69,4

Troms og Finnmark 

8 915

7 261

4 416

3 856

2 612

-1 244

-32,3

-70,7

Hele landet 

187 003

175 756

89 008

43 273

36 741

-6 532

-15,1

-80,4

Kilde: FLO

Tabell V1.13 Ledige plasser på lister med fast lege per 1000 innbygger (sum listetak-listelengde) fordelt etter kommunestørrelse og fylke. Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i 2023

Endring 2019-23

Under 2 000 

308

293

260

222

171

-51

-136,9

2 000-4 999 

120

116

105

78

63

-15

-57,6

5 000-9 999 

46

35

21

9

5

-4

-41,1

10 000-49 999 

30

24

5

0

0

0

-30,4

50 000+ 

20

24

9

3

4

2

-15,2

Hele landet 

35

33

17

8

7

-1

-28,4

Innlandet 

44,9

36,3

30,2

22,9

16,4

-6

-28,5

Oslo 

34,5

46,0

38,1

26,6

23,4

-3

-11,1

Viken 

44,2

40,0

21,2

8,1

10,8

3

-33,4

Vestfold Telemark

35,9

25,4

0,0

0,0

0,0

0

-35,9

Agder 

37,5

17,4

1,3

0,0

0,0

0

-37,5

Rogaland 

17,4

20,0

0,6

0,0

0,0

0

-17,4

Vestland 

31,1

23,6

6,5

6,8

2,6

-4

-28,5

Møre og Romsdal 

38,8

38,1

23,6

8,1

1,8

-6

-37,0

Trøndelag 

14,5

22,1

2,2

2,8

6,3

3

-8,3

Nordland 

47,6

47,0

30,0

19,7

14,5

-5

-33,1

Troms og Finnmark

36,5

29,9

18,2

16,0

10,8

-5

-25,8

Hele landet 

34,8

32,6

16,4

7,9

6,7

-1

-28,2

Kilde: FLO

Tabell V1.14. Antall listeinnbyggere fordelt etter kommunestørrelse og fylke.  Kvartal 4 i årene 2019 til 2022 og kvartal 3 i 2023.

 

KV4 2019

KV4 2020

KV4 2021

KV4 2022

KV3 2023

Endring i 2023

Prosent-endring i 2023

Prosent-endring 2019-23

Under 2 000 

89 910

87 737

87 343

87 566

88 634

1 068

1,2

-1,4

2 000-4 999 

281 467

281 396

281 887

284 746

287 527

2 781

1,0

2,2

5 000-9 999 

473 950

473 623

475 264

477 329

481 736

4 407

0,9

1,6

10 000-49 999 

1 891 593

1 900 462

1 909 714

1 922 515

1 938 093

15 578

0,8

2,5

50 000+ 

2 633 327

2 653 704

2 674 278

2 699 266

2 719 340

20 074

0,7

3,3

Hele landet 

5 370 243

5 396 915

5 428 479

5 471 419

5 515 328

43 909

0,8

2,7

Innlandet 

367 356

366 805

367 558

368 937

370 658

1 721

0,5

0,9

Oslo 

734 415

739 399

745 690

759 267

768 804

9 537

1,3

4,7

Viken 

1 202 115

1 214 068

1 227 823

1 246 898

1 259 902

13 004

1,0

4,8

Vestfold Telemark 

416 075

418 128

420 230

420 569

422 514

1 945

0,5

1,5

Agder 

307 119

308 891

311 044

314 482

317 398

2 916

0,9

3,3

Rogaland 

481 703

485 270

488 917

491 672

496 499

4 827

1,0

3,1

Vestland 

636 293

638 331

639 378

641 702

644 248

2 546

0,4

1,3

Møre og Roms 

263 302

263 757

264 517

265 776

267 508

1 732

0,7

1,6

Trøndelag 

478 956

480 722

482 693

482 907

485 348

2 441

0,5

1,3

Nordland 

238 877

238 421

238 235

238 677

240 037

1 360

0,6

0,5

Troms og Finnm

244 036

243 128

242 399

240 533

242 414

1 881

0,8

-0,7

Hele landet 

5 370 243

5 396 915

5 428 479

5 471 419

5 515 328

43 909

0,8

2,7

Kilde: FLO

Tabell V1.15. Antall fastleger, lister, listeinnbyggere på ubesatte lister, ledige listeplasser på liste med fast tilknyttet lege samt ledige plasser inklusive plasser på ubesatte lister (sum listetak – sum listelengde i kommunen). Fordelt etter kommune, fylke og kommunestørrelse. Per 1 oktober 2023.
 

Antall fastleger

Antall fastlege- lister

Antall listeinn-byggere på ubesatte lister

Andel listeinn-byggere på ubesatte lister

Antall listeinn-byggere på liste ubesatt > 1 år

Antall ledige plasser hos fast lege

Antall ledige pl. inkl. på ubesatte lister

Innlandet

386

418

26 110

7

9 845

5 759

11 009

Under 2 000 innb.

19

20

752

6

 

2 022

2 070

Engerdal

2

2

 

 

 

531

531

Etnedal

3

3

 

 

 

94

94

Folldal

2

2

 

 

 

111

111

Lesja

2

3

752

39

 

101

149

Os

3

3

 

 

 

251

251

Rendalen

2

2

 

 

 

570

570

Tolga

2

2

 

 

 

312

312

Vang

3

3

 

 

 

52

52

2 000 - 4 999 innb.

52

61

5 706

14

488

2 667

4 656

Alvdal

4

4

 

 

 

370

370

Dovre

3

3

 

 

 

1 174

1 174

Grue

2

3

1 162

26

 

10

448

Lom

3

4

537

24

 

15

78

Ringebu

4

6

1 149

29

488

0

395

Skjåk

4

4

 

 

 

81

81

Stor-Elvdal

5

6

384

18

 

204

245

Sør-Aurdal

2

3

365

18

 

6

611

Sør-Fron

5

5

 

 

 

102

102

Vestre Slidre

4

4

 

 

 

181

181

Vågå

3

4

650

19

 

2

302

Våler (Innlandet)

4

5

707

20

 

258

301

Øystre Slidre

3

4

752

22

 

0

0

Åmot

6

6

 

 

 

500

500

5 000 - 9 999 innb.

91

98

5 088

6

1 338

602

1 914

Eidskog

5

5

 

 

 

42

42

Gausdal

7

7

 

 

 

154

154

Løten

9

9

 

 

 

0

0

Nord-Aurdal

10

10

 

 

 

38

38

Nord-Fron

6

8

1 338

24

1 338

0

180

Nord-Odal

5

5

 

 

 

114

114

Nordre Land

5

5

 

 

 

298

298

Sel

4

6

2 165

37

 

0

0

Søndre Land

6

6

 

 

 

6

6

Sør-Odal

6

6

 

 

 

969

969

Trysil

7

7

 

 

 

15

15

Tynset

9

9

 

 

 

0

0

Øyer

5

5

 

 

 

174

174

Åsnes

7

10

1 585

23

 

0

341

10 - 49 999 innb.

224

239

14 564

6

8 019

468

2 369

Elverum

22

22

 

 

 

516

516

Gjøvik

23

31

8 174

27

6 198

0

0

Gran

12

14

1 216

9

150

242

1 276

Hamar

37

37

 

 

 

0

0

Kongsvinger

19

19

 

 

 

340

340

Lillehammer

34

34

 

 

 

0

0

Ringsaker

30

30

 

 

 

428

428

Stange

18

18

 

 

 

0

0

Vestre Toten

9

14

5 174

41

1 671

0

544

Østre Toten

20

20

 

 

 

353

353

OSLO

576

576

 

 

 

16 803

16 803

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKEN

1 156

1 184

16 653

1

5 331

10 988

15 866

Under 2 000 innb.

4

4

 

 

 

150

150

Aremark

2

2

 

 

 

0

0

Flå

2

2

 

 

 

153

153

2 000 - 4 999 innb.

65

68

1 544

4

 

2 321

2 498

Flesberg

4

4

 

 

 

259

259

Gol

8

8

 

 

 

341

341

Hemsedal

3

5

1 037

39

 

7

170

Hol

10

10

 

 

 

645

645

Hurdal

4

4

 

 

 

12

12

Hvaler

6

6

 

 

 

0

0

Krødsherad

2

2

 

 

 

308

308

Marker

5

5

 

 

 

0

0

Nesbyen

5

5

 

 

 

605

605

Nore og Uvdal

4

4

 

 

 

47

47

Sigdal

5

5

 

 

 

0

0

Skiptvet

3

3

 

 

 

103

103

Ål

6

7

507

11

 

70

84

5 000 - 9 999 innb.

48

50

1 654

3

 

638

654

Gjerdrum

8

8

 

 

 

62

62

Hole

7

7

 

 

 

0

0

Jevnaker

4

6

1 654

28

 

18

34

Lunner

10

10

 

 

 

37

37

Rakkestad

9

9

 

 

 

155

155

Råde

5

5

 

 

 

0

0

Våler (Viken)

5

5

 

 

 

667

667

10 - 49 999 innb.

431

442

6 571

1

3 282

6 076

8 280

Aurskog-Høland

15

17

1 583

10

942

347

639

Eidsvoll

23

23

 

 

 

681

681

Enebakk

10

10

 

 

 

314

314

Frogn

13

13

 

 

 

128

128

Halden

27

28

595

2

595

84

89

Indre Østfold

39

40

585

1

 

1 797

2 012

Kongsberg

31

31

 

 

 

0

0

Lier

27

27

 

 

 

635

635

Lørenskog

36

36

 

 

 

1 846

1 846

Modum

11

14

1 779

13

1 185

0

468

Nannestad

14

14

 

 

 

0

0

Nes

18

20

647

3

560

1 010

1 763

Nesodden

17

17

 

 

 

0

0

Nittedal

17

19

1 382

6

 

0

292

Ringerike

30

30

 

 

 

0

0

Rælingen

15

15

 

 

 

0

0

Ullensaker

40

40

 

 

 

0

0

Vestby

17

17

 

 

 

0

0

Øvre Eiker

16

16

 

 

 

654

654

Ås

15

15

 

 

 

364

364

50 000 innb. +

608

620

6 884

1

2 049

1 803

4 284

Asker

81

83

629

1

 

719

1 290

Bærum

123

123

 

 

 

3 095

3 095

Drammen

88

89

112

 

 

0

0

Fredrikstad

79

81

1 262

1

1 262

0

0

Lillestrøm

71

74

1 598

2

787

2 325

3 287

Moss

48

50

1 881

4

 

0

183

Nordre Follo

64

65

304

 

 

0

0

Sarpsborg

54

55

1 098

2

 

0

0

VESTFOLD TELEMARK

404

442

29 113

7

9 791

0

0

Under 2 000 innb.

6

7

597

13

 

554

557

Fyresdal

2

2

 

 

 

89

89

Hjartdal

3

3

 

 

 

159

159

Nissedal

1

2

597

46

 

306

309

2 000 - 4 999 innb.

23

26

1 387

8

 

209

1 352

Drangedal

4

4

 

 

 

3

3

Kviteseid

1

3

727

46

 

63

1 136

Seljord

6

6

 

 

 

0

0

Siljan

3

3

 

 

 

0

0

Tokke

3

3

 

 

 

96

96

Vinje

6

7

660

17

 

51

121

5 000 - 9 999 innb.

14

18

2 635

22

2 038

51

466

Nome

6

7

597

9

 

82

285

Tinn

8

11

2 038

37

2 038

0

181

10 - 49 999 innb.

206

221

10 481

5

3 739

0

102

Bamble

16

16

 

 

 

0

0

Færder

23

25

1 972

8

857

0

0

Holmestrand

26

26

 

 

 

0

0

Horten

26

28

1 011

4

 

0

279

Kragerø

11

11

 

 

 

142

142

Larvik

43

45

1 259

3

431

0

0

Midt-Telemark

11

13

1 613

16

1 613

343

430

Notodden

10

14

2 418

21

 

72

204

Porsgrunn

40

43

2 208

6

838

0

0

50 000 innb. +

155

170

14 013

8

4 014

0

0

Sandefjord

58

63

4 775

7

1 975

0

0

Skien

43

49

5 404

10

2 039

0

0

Tønsberg

54

58

3 834

6

 

0

0

AGDER

323

337

8 777

3

2 546

0

0

Under 2 000 innb.

19

19

 

 

 

221

221

Bygland

 

 

 

 

 

0

0

Bykle

3

3

 

 

 

65

65

Hægebostad

2

2

 

 

 

8

8

Iveland

3

3

 

 

 

44

44

Sirdal

5

5

 

 

 

76

76

Valle

1

1

 

 

 

8

8

Åmli

3

3

 

 

 

0

0

Åseral

2

2

 

 

 

126

126

2 000 - 4 999 innb.

9

11

1 295

16

 

443

998

Evje og Hornes

4

6

1 295

29

 

417

972

Gjerstad

3

3

 

 

 

18

18

Vegårshei

2

2

 

 

 

8

8

5 000 - 9 999 innb.

50

54

2 985

6

696

0

0

Birkenes

7

7

 

 

 

171

171

Farsund

9

10

696

8

696

0

0

Flekkefjord

9

10

1 143

11

 

0

19

Froland

8

8

 

 

 

84

84

Kvinesdal

6

6

 

 

 

0

0

Risør

5

6

548

9

 

83

85

Tvedestrand

6

7

598

8

 

0

0

10 - 49 999 innb.

137

144

4 141

3

1 494

0

0

Arendal

49

52

1 480

3

 

0

0

Grimstad

23

24

894

4

894

0

0

Lillesand

10

12

1 167

10

 

60

93

Lindesnes

25

26

600

3

600

0

0

Lyngdal

12

12

 

 

 

0

0

Vennesla

18

18

 

 

 

36

36

50 000 innb. +

108

109

356

 

356

0

110

Kristiansand

108

109

356

 

356

0

110

ROGALAND

437

459

16 540

3

8 140

0

0

Under 2 000 innb.

3

3

 

 

 

251

251

Bokn

1

1

 

 

 

2

2

Kvitsøy

1

1

 

 

 

249

249

Utsira

1

1

 

 

 

0

0

2 000 - 4 999 innb.

17

23

4 461

22

2 978

723

1 122

Bjerkreim

3

3

 

 

 

161

161

Hjelmeland

3

3

 

 

 

12

12

Lund

3

3

 

 

 

617

617

Sauda

2

6

3 035

68

1 552

2

367

Sokndal

2

2

 

 

 

0

0

Suldal

4

6

1 426

39

1 426

0

31

5 000 - 9 999 innb.

12

12

 

 

 

0

0

Vindafjord

12

12

 

 

 

0

0

10 - 49 999 innb.

207

216

7 002

3

4 337

0

0

Eigersund

8

14

4 213

27

2 639

0

1 947

Gjesdal

12

12

 

 

 

0

0

Haugesund

36

37

739

2

739

0

0

20

20

 

 

 

0

0

Karmøy

27

29

2 050

5

959

0

0

Klepp

21

21

 

 

 

0

0

Randaberg

12

12

 

 

 

282

282

Sola

24

24

 

 

 

0

0

Strand

18

18

 

 

 

0

0

Time

18

18

 

 

 

0

0

Tysvær

11

11

 

 

 

0

0

50 000 innb. +

198

205

5 077

2

825

0

0

Sandnes

72

76

1 984

3

 

0

0

Stavanger

126

129

3 093

2

825

0

0

VESTLAND

650

695

27 189

4

11 146

1 067

4 500

Under 2 000 innb.

12

16

1 977

23

1 880

930

1 801

Aurland

1

3

1 035

63

1 035

5

370

Eidfjord

2

2

 

 

 

124

124

Fedje

1

1

 

 

 

504

504

Hyllestad

1

2

845

68

845

0

505

Masfjorden

3

3

 

 

 

5

5

Modalen

1

1

 

 

 

0

0

Solund

1

2

97

14

 

294

295

Ulvik

2

2

 

 

 

29

29

2 000 - 4 999 innb.

44

56

5 902

16

3 159

2 585

4 685

Askvoll

3

4

819

29

819

111

142

Austrheim

4

4

 

 

 

479

479

Bremanger

4

5

29

1

29

674

1 045

Etne

7

7

 

 

 

171

171

Fitjar

3

3

 

 

 

0

0

Fjaler

2

3

1 192

44

1 192

53

61

Gulen

2

3

458

22

458

81

623

Høyanger

3

6

2 066

61

563

0

321

Lærdal

3

3

 

 

 

384

384

Samnanger

3

4

718

30

 

1

65

Tysnes

3

3

 

 

 

458

458

Vaksdal

3

5

153

4

82

0

61

Vik

4

6

467

18

16

226

879

5 000 - 9 999 innb.

71

77

4 530

8

1 606

0

0

Austevoll

6

8

1 521

30

696

0

0

Gloppen

8

8

 

 

 

52

52

Kvam

10

11

593

7

 

73

80

Luster

10

10

 

 

 

26

26

Osterøy

6

6

 

 

 

0

0

Stad

12

12

 

 

 

55

55

Stryn

9

10

811

12

 

0

0

Sveio

6

6

 

 

 

7

7

Årdal

4

6

1 605

31

910

12

37

10 - 49 999 innb.

269

287

11 736

5

4 082

0

63

Alver

27

28

770

3

 

123

153

Askøy

29

30

1 388

5

 

0

55

Bjørnafjorden

23

26

3 216

13

1 093

0

0

Bømlo

11

14

2 391

21

1 499

0

0

Kinn

24

25

548

3

548

115

267

Kvinnherad

15

17

1 636

12

 

347

411

Sogndal

17

17

 

 

 

319

319

Stord

22

23

6

 

6

0

0

Sunnfjord

27

28

878

4

878

0

28

Ullensvang

14

15

845

8

 

61

66

Voss

19

19

 

 

 

0

0

Øygarden

41

45

58

 

58

646

668

50 000 innb. +

254

259

3 044

1

419

0

0

Bergen

254

259

3 044

1

419

0

0

MØRE OG ROMSDAL

265

300

27 479

10

12 804

806

3 262

2 000 - 4 999 innb.

28

34

3 096

13

2 250

774

1 878

Aukra

3

3

 

 

 

12

12

Aure

2

4

1 396

44

1 396

5

259

Fjord

4

4

 

 

 

134

134

Gjemnes

2

2

 

 

 

7

7

Sande

3

3

 

 

 

273

273

Smøla

1

3

846

41

 

2

906

Stranda

6

7

593

14

593

0

0

Tingvoll

3

3

 

 

 

20

20

Vanylven

4

5

261

9

261

377

316

5 000 - 9 999 innb.

80

91

9 222

12

4 465

0

134

Averøy

5

7

1 326

25

837

20

244

Giske

10

10

 

 

 

43

43

Hareid

5

7

938

20

 

0

0

Herøy

9

11

1 458

17

1 458

0

0

Rauma

9

9

 

 

 

0

0

Sula

9

9

 

 

 

100

100

Sunndal

5

6

1 304

19

 

14

10

Surnadal

5

6

832

14

 

0

39

Sykkylven

5

8

3 364

48

2 170

18

0

Ulstein

10

10

 

 

 

0

0

Vestnes

8

8

 

 

 

126

126

10 - 49 999 innb.

98

108

7 394

8

3 653

0

52

Hustadvika

12

12

 

 

 

0

0

Kristiansund

28

31

2 041

8

 

136

695

Molde

34

37

2 917

8

2 917

0

0

Volda

13

13

 

 

 

0

0

Ørsta

11

15

2 436

23

736

0

0

50 000 innb. +

59

67

7 767

11

2 436

1 015

1 198

Ålesund

59

67

7 767

11

2 436

1 015

1 198

TRØNDELAG

461

496

23 560

5

8 274

1 663

7 222

Under 2 000 innb.

15

16

377

4

377

2 610

2 783

Flatanger

1

1

 

 

 

262

262

Holtålen

3

3

 

 

 

275

275

Høylandet

2

2

 

 

 

0

0

Leka

1

1

 

 

 

199

199

Lierne

1

1

 

 

 

95

95

Namsskogan

1

1

 

 

 

914

914

Osen

1

1

 

 

 

506

506

Raarvihke - Røyrvik

 

1

377

100

377

0

173

Rindal

3

3

 

 

 

0

0

Tydal

2

2

 

 

 

425

425

2 000 - 4 999 innb.

20

27

5 688

26

457

1 597

3 059

Frosta

2

3

845

30

 

4

9

Grong

3

3

 

 

 

246

246

Meråker

2

3

457

24

457

181

524

Overhalla

1

4

2 272

64

 

1

1 029

Rennebu

3

3

 

 

 

149

149

Selbu

4

4

 

 

 

185

185

Snåase - Snåsa

3

3

 

 

 

824

824

Åfjord

2

4

2 114

51

 

7

93

5 000 - 9 999 innb.

68

84

11 015

16

5 813

315

3 842

Frøya

7

8

761

14

 

0

11

Heim

5

7

1 659

29

754

132

323

Hitra

4

5

1 230

25

1 230

0

232

Inderøy

9

9

 

 

 

0

0

Indre Fosen

8

11

2 344

25

1 592

164

740

Midtre Gauldal

6

7

445

7

 

0

123

Nærøysund

11

15

1 593

17

1 593

112

2 394

Oppdal

6

8

1 496

21

644

8

9

Røros

6

8

1 487

25

 

235

248

Skaun

6

6

 

 

 

0

0

10 - 49 999 innb.

165

170

3 712

 

 

0

0

Levanger

22

22

 

 

 

0

0

Malvik

16

16

 

 

 

360

360

Melhus

15

15

 

 

 

0

0

Namsos

18

18

 

 

 

0

0

Orkland

18

18

 

 

 

0

0

Steinkjer

27

27

 

 

 

527

527

Stjørdal

26

26

 

 

 

0

0

Verdal

11

15

2 919

21

 

0

0

Ørland

12

13

793

8

 

0

0

50 000 innb. +

193

199

2 768

1

1 627

0

0

Trondheim

193

199

2 768

1

1 627

0

0

NORDLAND

283

327

23 505

10

14 808

4 116

8 869

Under 2 000 innb.

41

55

5 001

19

3 399

3 156

6 405

Beiarn

2

2

 

 

 

298

298

Bindal

4

4

 

 

 

37

37

Dønna

2

3

33

3

33

322

889

Flakstad

2

2

 

 

 

175

175

Gildeskål

2

3

399

26

 

91

442

Grane

1

3

850

63

518

49

99

Hattfjelldal

2

4

546

43

546

140

194

Herøy (Nordland)

2

2

 

 

 

140

140

Lurøy

5

6

435

24

 

685

850

Lødingen

2

4

825

42

825

29

404

Moskenes

1

2

436

47

 

8

322

Nesna

2

2

 

 

 

138

138

Rødøy

 

3

934

100

934

0

1 116

Røst

1

1

 

 

 

75

75

Sømna

3

3

 

 

 

15

15

Sørfold

3

3

 

 

 

150

150

Træna

1

1

 

 

 

65

65

Vega

2

3

543

49

543

176

433

Vevelstad

1

1

 

 

 

3

3

Værøy

3

3

 

 

 

560

560

2 000 - 4 999 innb.

41

45

1 790

6

1 154

1 375

1 835

Andøy

6

8

732

16

96

135

153

4

4

 

 

 

175

175

Hamarøy

6

6

 

 

 

395

395

Hemnes

4

6

1 058

24

1 058

6

448

Leirfjord

3

3

 

 

 

19

19

Saltdal

7

7

 

 

 

252

252

Steigen

5

5

 

 

 

151

151

Øksnes

6

6

 

 

 

242

242

5 000 - 9 999 innb.

59

68

5 613

12

3 617

86

511

Alstahaug

8

9

823

11

823

0

24

Brønnøy

10

12

1 316

18

804

39

143

Fauske - Fuosko

11

11

 

 

 

0

0

Hadsel

13

13

 

 

 

210

210

Meløy

5

10

3 173

55

1 990

66

384

Vågan

12

13

301

3

 

0

0

10 - 49 999 innb.

87

103

10 961

13

6 638

65

724

Narvik

25

27

1 685

8

744

0

0

Rana

19

29

7 341

29

4 472

0

0

Sortland - Suortá

15

16

357

3

 

2

5

Vefsn

12

15

1 578

12

1 422

0

191

Vestvågøy

16

16

 

 

 

1 091

1 091

50 000 innb. +

55

56

140

 

 

0

0

Bodø

55

56

140

 

 

0

0

TROMS OG FINNMARK

307

344

21 536

9

10 520

2 579

4 669

Under 2 000 innb.

26

29

844

7

389

2 915

3 971

Berlevåg

3

3

 

 

 

364

364

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono

3

3

 

 

 

15

15

Gamvik

1

2

447

44

 

0

41

Gratangen

2

2

 

 

 

1 437

1 437

Hasvik

2

3

389

43

389

179

390

Kvænangen

3

3

 

 

 

576

576

Lebesby

2

2

 

 

 

101

101

Loppa

3

3

 

 

 

98

98

Måsøy

2

2

 

 

 

98

98

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

3

3

 

 

 

78

78

Unjárga - Nesseby

2

2

 

 

 

41

41

Vardø

3

4

8

 

 

55

747

2 000 - 4 999 innb.

79

89

4 453

9

1 494

2 899

4 072

Bardu

8

8

 

 

 

27

27

Båtsfjord

4

4

 

 

 

293

293

Deatnu -Tana

4

6

549

21

 

33

184

Guovdageaidnu - Kautokeino

3

5

967

38

574

6

199

Kárásjohka - Karasjok

4

4

 

 

 

101

101

Karlsøy

3

3

 

 

 

322

322

Kvæfjord

5

5

 

 

 

33

33

Lyngen

4

4

 

 

 

31

31

Nordkapp

6

6

 

 

 

696

696

Nordreisa

6

6

 

 

 

193

193

Porsanger - Porsángu - Porsanki

7

7

 

 

 

191

191

Salangen

9

10

9

 

 

740

1 131

Skjervøy

2

3

929

34

 

171

242

Sørreisa

5

7

978

26

367

11

49

Tjeldsund

6

8

1 021

21

553

36

365

5 000 - 9 999 innb.

35

40

3 266

12

2 141

22

56

Balsfjord

7

7

 

 

 

16

16

Målselv

11

12

388

5

 

0

0

Sør-Varanger

9

12

2 325

25

1 588

6

0

Vadsø

8

9

553

10

553

46

143

10 - 49 999 innb.

87

104

10 891

15

5 605

0

0

Alta

22

29

4 526

21

3 628

0

0

Hammerfest

16

17

671

6

671

168

97

Harstad

34

35

794

3

 

0

0

Senja

15

23

4 900

33

1 306

0

0

50 000 innb. +

80

82

2 082

3

891

0

0

Tromsø

80

82

2 082

3

891

0

0

HELE LANDET

5 248

5 578

220 462

4

93 205

33 216

68 656

Kilde: innmeldt og innregistrert informasjon i det administrative systemet for fastlegeordningen i Helsedirektoratet (FLO) pr.1.10.2023.

Vedlegg til kapittel 3

Tabell V3.1. Definisjon av type kontakt hos fastlege og legevakt.  

Kontakttype  

Regning med minst én av følgende takster:   

Konsultasjon med lege  

Fysisk konsultasjon  

2ad, 2ak, 2ed, 2fk, 074b, 074a, 074d, 615 

E-konsultasjon   

2ae, 2aek, 074ae, 074be 

Sykebesøk  

11ad, 11ak   

Enkel kontakt med pasient  

Enkel kontakt med pasient til stede  

1ad, 1ak, 1e, 618,701a 

Enkel kontakt brev/tlf/adm /elektronisk 

1bd, 1bk, 1g, 1i, 612a, 612b 

Kontakt med andre instanser  

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV  /spesialist helsetjeneste  

1f  

Tverrfaglig samarbeidsmøte  

14 

Dialogmøter NAV  

 L36, L36d  

Andre kontakter for administrative formål  

Utvalgte takster administrativt arbeid – Registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt  

 H1, 5, 7, 8, 2kd, 2ld, L-takster 

Tabell V3.2. Antall kontakter med fastlege fordelt på type kontakt, januar-juni 2019-2023.

 

2019

Jan-juni

2020

Jan-juni

2021

Jan-juni

2022

Jan-juni

2023

Jan-juni

Prosent endring fra 2022

Konsultasjon med lege 

 

 

Fysisk konsultasjon  

7 307 700

6 043 544

5 992 212

6 285 410

6 791 465

+ 8

E-konsultasjon   

175 233

1 582 245

2 087 318

2 165 295

1 760 050

- 19

Sykebesøk  

41 812

55 675

48 855

39 710

36 353

- 8

Enkel kontakt med pasient  

 

 

Enkel kontakt med pasient til stede  

1 180 771

1 087 861

1 432 274

1 258 701

1 142 902

- 9

Enkel kontakt brev/tlf/adm /elektronisk 

5 056 650

5 244 449

6 523 812

6 340 923

6 526 293

+ 3

Kontakt med andre instanser  

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV/spesialist helsetjeneste  

942 267

1 015 970

1 272 826

1 159 542

1 216 433

 

 

+ 5

Tverrfaglig samarbeidsmøte  

66 266

57 480

60 974

54 123

55 718

+ 3

Dialogmøter NAV  

31 079

20 975

27 998

24 749

26 641

+ 8

Andre kontakter for administrative formål  

 

 

Utvalgte takster- registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt  

381 880

504 483

470 474

492 117

533 712

+8

Tabell V3.3. Antall kontakter med legevakt fordelt på type kontakt, januar-juni 2019-2023.

 

2019

Jan-juni

2020

Jan-juni

2021

Jan-juni

2022

Jan-juni

2023

Jan-juni

Prosent endring fra 2022

Konsultasjon med lege 

 

 

Fysisk konsultasjon  

670 372

591 769

576 738

633 259

659 230

+ 4

E-konsultasjon   

0

21 331

34 784

22 184

16 225

- 27

Sykebesøk  

36 721

44 156

41 341

41 935

43 404

+ 4

Enkel kontakt med pasient  

 

 

Enkel kontakt med pasient til stede  

30 522

128 755

2 485 290

1 303 387

71 140

- 95

Enkel kontakt brev/tlf/adm /elektronisk 

362 550

563 896

698 543

570 748

423 361

- 26

Kontakt med andre instanser  

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV/spesialist helsetjeneste  

47 544

49 169

42 967

42 235

42 734

 

 

+ 1

Tverrfaglig samarbeidsmøte  

0

0

0

0

0

 

Dialogmøter NAV  

14

9

20

17

25

+ 47

Andre kontakter for administrative formål  

 

 

Utvalgte takster- registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt  

1 278

1 379

1 278

1 511

1 319

 

- 13

Tabell V3.4. Utvikling i antall sykebesøk av fastlege. Januar til juni 2019 til 2023 etter praksisfylke og kommunestørrelse (praksiskommune).

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023

Prosent endring fra 2022

 

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

 

Under 2 000   

1 560

1 630

1 825

1 714

1 356

-21

2 000-4 999   

5 003

6 528

5 780

5 191

4 573

-12

5 000-9 999   

5 458

8 193

7 479

5 721

5 621

-2

10 000-49 999   

16 615

22 436

19 601

15 626

14 219

-9

> 50 000 innb.  

13 176

17 440

14 170

11 010

10 584

-4

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet   

3 089

4 441

3 487

3 160

2 841

-10

Oslo   

2 169

3 363

2 902

2 293

2 446

7

Viken   

9 066

11 971

10 087

7 670

7 370

-4

Vestfold/Telemark   

4 987

6 345

5 324

4 225

3 829

-9

Agder   

3 402

4 557

4 197

2 907

2 628

-10

Rogaland   

2 074

3 487

2 947

2 365

1 703

-28

Vestland   

6 022

7 789

6 568

5 504

5 082

-8

Møre og Romsdal   

2 848

4 376

3 726

2 932

2 871

-2

Trøndelag   

3 746

4 639

4 440

3 821

3 274

-14

Nordland   

2 007

2 570

2 572

2 480

1 871

-25

Troms og Finnmark   

2 402

2 689

2 605

2 353

2 438

4

Tabell V3.5. Utvikling i e-konsultasjon med fastlege. Januar til juni 2019 til 2023 etter praksisfylke og kommunestørrelse (praksiskommune).

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023

Prosent endring fra 2022

 

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

 

Under 2 000   

358

8 159

4 558

14 345

10 724

-25

2 000-4 999   

2 449

46 363

30 836

72 268

49 759

-31

5 000-9 999   

6 207

91 496

54 578

122 382

83 325

-32

10 000-49 999   

62 180

562 954

354 354

760 370

580 205

-24

> 50 000 innb.  

104 039

873 273

611 924

1 173 288

948 031

-19

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet   

10 004

88 736

101 320

110 693

85 166

-23

Oslo   

22 209

242 385

386 953

402 620

287 253

-29

Viken   

42 837

379 154

524 938

534 167

413 453

-23

Vestfold/Telemark   

16 993

127 963

166 513

160 972

126 083

-22

Agder   

7 327

71 857

88 219

91 556

79 235

-13

Rogaland   

13 568

128 766

169 340

167 346

126 241

-25

Vestland   

43 045

190 156

212 087

257 851

208 558

-19

Møre og Romsdal   

2 406

58 344

75 456

87 540

68 511

-22

Trøndelag   

7 784

159 443

196 606

185 685

145 544

-22

Nordland   

3 171

57 990

70 314

68 901

55 884

-19

Troms og Finnmark   

5 889

77 451

93 109

97 946

76 116

-22

Tabell V3.6. Utvikling i sykebesøk av legevakt. Januar til juni 2019 til 2023 etter praksisfylke og kommunestørrelse (praksiskommune).

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023

Prosent endring fra 2022

 

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

 

Under 2 000   

2 136

2 719

2 500

2 157

2 066

-4

2 000-4 999   

3 397

3 475

3 437

3 428

3 191

-7

5 000-9 999   

3 364

3 632

3 503

3 495

2 958

-15

10 000-49 999   

9 385

11 106

11 358

13 634

12 952

-5

> 50 000 innb.  

18 439

23 637

20 543

18 432

24 504

33

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet   

984

1 864

1 422

2 027

2 146

6

Oslo   

5 408

7 312

5 655

5 202

5 552

7

Viken   

7 435

9 654

10 243

10 924

12 307

13

Vestfold/Telemark   

1 863

1 789

2 052

1 836

1 727

-6

Agder   

2 796

2 889

2 591

2 428

2 709

12

Rogaland   

3 552

3 733

2 962

3 288

3 637

11

Vestland   

3 830

4 177

3 937

3 941

6 035

53

Møre og Romsdal   

1 734

2 103

1 896

1 562

1 410

-10

Trøndelag   

4 420

5 362

4 464

4 703

4 365

-7

Nordland   

1 796

2 372

2 603

2 288

2 282

0

Troms og Finnmark   

3 294

3 314

3 516

3 736

3 501

-6

Tabell V3.7. Utvikling i konsultasjoner dagtid legevakt. Januar til juni 2019 til 2023 etter praksisfylke og kommunestørrelse (praksiskommune).

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023

Prosent endring fra 2022

 

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

 

Under 2 000   

376

466

495

1 048

520

-50

2 000-4 999   

661

950

1 159

2 705

3 271

21

5 000-9 999   

5 527

4 875

5 246

5 861

5 007

-15

10 000-49 999   

18 121

26 169

23 774

24 059

20 393

-15

> 50 000 innb.  

41 528

59 216

67 948

42 801

48 404

13

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet   

2 707

3 749

2 582

2 762

3 427

24

Oslo   

11 490

12 736

16 750

14 855

9 759

-34

Viken   

16 179

17 219

17 840

20 443

20 692

1

Vestfold/Telemark   

3 398

6 914

20 585

6 270

6 256

0

Agder   

3 003

4 454

3 399

4 751

2 979

-37

Rogaland   

5 050

8 307

6 039

5 834

5 878

1

Vestland   

9 807

22 637

16 444

12 255

12 564

3

Møre og Romsdal   

4 256

3 935

3 357

2 274

2 589

14

Trøndelag   

3 264

3 303

4 379

3 799

3 479

-8

Nordland   

3 181

3 361

3 406

3 123

3 810

22

Troms og Finnmark   

4 545

5 061

3 841

5 241

6 162

18

Tabell V3.8. Utvikling i konsultasjoner kveldstid legevakt. Januar til juni 2019 til 2023 etter praksisfylke og kommunestørrelse (praksiskommune).

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023

 

 

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

 

Under 2 000   

6 595

5 252

5 101

8 914

5 563

-38

2 000-4 999   

26 434

20 593

19 493

29 370

20 090

-32

5 000-9 999   

46 656

36 610

33 983

50 817

41 268

-19

10 000-49 999   

239 101

200 525

189 352

220 596

234 330

6

> 50 000 innb.  

275 947

236 238

219 967

217 749

258 583

19

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet   

48 042

39 734

37 730

43 866

45 843

5

Oslo   

57 000

42 532

40 764

46 079

44 460

-4

Viken   

142 275

123 759

110 477

134 644

138 078

3

Vestfold/Telemark   

47 654

40 459

40 615

43 993

45 527

3

Agder   

41 043

32 358

30 893

35 493

39 560

11

Rogaland   

52 262

44 961

42 015

47 405

50 451

6

Vestland   

72 773

60 831

55 803

65 048

67 997

5

Møre og Romsdal   

31 762

25 213

24 323

27 917

28 947

4

Trøndelag   

46 553

38 921

37 202

42 713

43 583

2

Nordland   

28 904

22 842

22 480

25 989

25 840

-1

Troms og Finnmark   

34 674

27 608

25 594

29 350

29 548

1

Siste faglige endring: 20. oktober 2023