Evalueringspunkter

Målet med regelmessig evaluering av behandlingen er at pasienten og/eller foreldre, ev. pårørende skal være trygg på at behandlingen er effektiv og individuelt tilpasset.

Pakkeforløpet innebærer regelmessige evalueringspunkter hvor status for utredning og behandling gjennomgås. Tilsvarende evaluering bør alltid gjøres ved overganger mellom forskjellige enheter og i avsluttende samarbeidsmøte. Ved manualbaserte behandlingsformer må hyppigheten tilpasses, men evalueringen bør minimum gjennomføres hver 12. uke.

Ved evalueringen må OCD-behandler sikre involvering av spesialist i psykiatri/psykologi.

Behandler skal tilrettelegge for å drøfte evaluering med pasient og/eller foreldre, ev. pårørende før evalueringsmøter med andre instanser.

Ved hvert evalueringspunkt bør pasienten og/eller foreldre, ev. pårørende, behandler og involverte tjenester i fellesskap vurdere:

  • pasientens og/eller foreldres opplevelse av behandlingen, om den oppleves nyttig og om mål eller delmål i behandlingsplanen oppnås
  • status – endring i tilstand/symptomer, pasientens opplevelse av bedring
  • behandlingseffekt ved bruk av strukturerte verktøy
  • hvordan mindreårige barn og søsken følges opp
  • behovet for å involvere pårørende, flere i familien eller andre tjenester
  • pasienten og/eller foreldres, ev. pårørendes, tilfredshet med behandlingen
  • om somatisk helse er ivaretatt
  • plan for å forbli i skole/arbeid eller tilbakevending til skole/arbeid
  • legemiddelgjennomgang, inkludert indikasjon, effekt, bivirkninger
  • evaluere behandlingsplanen

For legemiddelgjennomgang, se veileder om legemiddelgjennomganger.

Tilbakemelding til henviser og fastlege skal sendes hvis et evalueringspunkt fører til større endringer i behandlingsplanen. Tilbakemeldingen bør inneholde en oppsummering av evalueringspunktene.

Dersom pasienten og/eller foreldre vurderer at behandlingsalliansen ikke er hensiktsmessig, bør det gis anledning til å bytte behandler.

Bruk av standardiserte verktøy for å måle effekt av behandling/symptom/funksjon

Effekt av behandling bør måles med standardiserte verktøy tidlig i forløpet, ved evaluering og før avslutning av pakkeforløpet. Slike målinger bør som et minimum omfatte symptomnivå, funksjonsnivå og livskvalitet, og man bør også ha med mål på pasientens tilfredshet med behandlingen.

Målinger som skal vurdres av pasient, må være tilrettelagt med hensyn til språk og alder. Det bør også utføres systematiske brukererfaringsundersøkelser på systemnivå.

Måleinstrumentet Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (YBOCS) for voksne og CY-BOCS for barn og ungdom, kan benyttes for vurdering av OCD-alvorlighetsgrad ved kartlegging og utredning og ved avslutning av fullført behandling. I tillegg bør det benyttes symptomspesifikke selvrapporteringsskjema som også er egnet til å overvåke symptom- og funksjonsendring.