Grunnlag for henvisning

Personer som henvises til TSB for sine rusmiddelproblemer eller for annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider) inkluderes i pakkeforløp. Pasienter som får helsehjelp etter en øyeblikkelig-hjelp-vurdering eller etter §§ 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven inkluderes også i pakkeforløp. Det samme gjelder som hovedregel straffedømte som henvises til TSB, se veileder for helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsel (PDF) og sentrale anbefalinger iretningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet og i retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

Ved behov for å drøfte om pasienten bør henvises, kan henviser kontakte spesialisthelsetjenesten for å få veiledning. For mer informasjon og eksempler på hvordan veiledning i praksis kan gjøres, se rundskriv (PDF, regjeringen.no).

Når henvisningen blir vurdert i spesialisthelsetjenesten, vil det bli tatt stilling til hvilket pakkeforløp pasienten bør følge.

Personen som henvises skal være bevisst innholdet i henvisningen, og delaktig i formuleringen der det er mulig.