Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Introduksjon til pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Generelt om metastaser med ukjent utgangspunkt

Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med funn av sannsynlig metastase med ukjent primærtumor. Pakkeforløpet har som formål å identifisere primærtumor så raskt som mulig.

Inngangen til dette pakkeforløpet er todelt:

Det foreligger et suspekt klinisk funn men ingen histologi eller cytologi

  • Funn av metastase ved radiologisk eller nukleærmedisinsk undersøkelse som UL, CT, MR eller skjelettscintigrafi
  • Det avdekkes forstørret lymfeknute på hals, i axille eller lyske, eller palpabel tumor i lever, bløtvev eller skjelett

Det foreligger et histologisk/cytologisk svar som viser malignitet

  • Angir supplerende immunhistokjemi sikkert utgangspunkt henvises pasienten til relevant organspesifikt pakkeforløp
  • Gir ikke endelig histologi sikkert svar på utgangspunkt henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Andelen nye krefttilfeller med ukjent utgangspunkt (CUP) er rundt 2.5 prosent. Andelen er synkende. Årsaken er bedre bildediagnostikk, bedre mulighet for CT- eller UL-veiledet biopsi, og bedret patologiundersøkelse.

Insidens avhenger av:

  • Hvordan man definerer ukjent utgangspunkt
  • Hvor omfattende utredningen er
  • 70 prosent av CUP er lokalisert under diafragma, 30 prosent over.
  • 80 prosent er adenocarcinomer
  • 15 prosent er plateepitelcarcinomer
  • Fem prosent er udifferensiert malign tumor

Nasjonalt handlingsprogram for metastaser med ukjent utgangspunkt

Det foreligger ikke nasjonalt handlingsprogram for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Utredning av metastaser med ukjent utgangspunkt foregår i nært samarbeid mellom radiolog og patolog og relevante kliniske spesialister. Avklares diagnosen, skal pasienten diskuteres i organspesifikt MDT-møte.

Informasjon og dialog med pasienten

Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Hvis pasienten ikke er i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasenter og/eller deres pårørende ønsker dette.

Flytskjema

metastaser

 

Sist faglig oppdatert: 26. juli 2016