Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus – videreutvikling av forløpene

Helsedirektoratet mottok i 2022 et nytt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å videreutvikle forløp innen psykisk helse og rus, og endre navn fra «pakkeforløp» til «nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus».

Formålet med oppdraget er å styrke samhandling, bedre kvalitet og brukermedvirkning, tilpasse forløpene bedre til brukergruppenes behov, samt å forenkle forløpsarbeid for tjenestene.

Helsedirektoratet er bedt om å se oppdraget i sammenheng med flere sentrale meldingsarbeider som pågår, blant annet:

 • opptrappingsplanen for psykisk helse
 • forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet
 • ny nasjonal helse- og samhandlingsplan
 • ekspertutvalg for tematisk organisering, psykisk helsevern (PHV)

Status for oppdraget

Oppdraget er delt inn i to faser.

Fase 1: Endre navn fra pakkeforløp til nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Navneendringen ble gjennomført høsten 2022 og er gjeldende fra 1. januar 2023.

Fase 2: Videreutvikle innhold og innretning i forløpene

Helsedirektoratet startet høsten 2022 arbeidet med å innhente forslag fra sentrale aktører om hvilke endringer i forløpene de mener kan bidra til en reell forbedring – både for pasienter, brukere og pårørende og ansatte i tjenestene. Aktørene ble bedt om å komme med innspill til hva som bør endres, men også hva som bør bevares i forløpene.

Følgende aktører gav innspill:

 • ressursgrupper fra RHF/HF
 • bruker- og pårørendeorganisasjoner
 • NAPHA på vegne av kommunale tjenester
 • fag- og profesjonsorganisasjoner

De ga innspill innenfor disse områdene:

 • helsefag
 • koding og monitorering
 • samhandling
 • brukermedvirkning

Videre prosess for arbeidet i 2023

Helsedirektoratet har etablert en intern redaksjonsgruppe som i første omgang gjennomgår de tre generelle forløpene:

 • Rusbehandling (TSB)
 • Psykiske lidelser – voksne
 • Psykiske lidelser – barn og unge

Målet er å:

 • forenkle tekst og tydeliggjøre aktivitetene i forløpene
 • forenkle og legge til rette for bedre monitorering av forløpene, samt se på hvilke rapporteringskrav som per i dag ikke benyttes til nasjonale kvalitetsindikatorer og derved kan tas ut

I tillegg til redaksjonsgruppen, vil følgende aktører være involvert i arbeidet:

 • etablerte ressursgrupper fra RHF/HF og aktuelle fag- og kompetansemiljøer
 • brukerpanel med representanter fra åtte ulike bruker- og pårørende organisasjoner
 • KS, NAPHA og representanter for kommunale tjenester

Helsedirektoratet sender i april 2023 ut brev til de regionale helseforetakene (RHF) hvor vi ber om overordnede innspill fra de ulike regionene til hvordan de nasjonale pasientforløpene kan videreutvikles. De regionale helseforetakene har i 2023 fått i oppdrag å gjennomgå rapporteringskrav i psykisk helsevern og TSB og hvor de ulike rapporteringskravene kommer fra, og foreslå endringer og tiltak.

Helsedirektoratet vil blant annet se til hvilke endringer og tiltak de regionale helseforetakene anbefaler i sitt oppdrag, samt hvilke forløpsdata de nye nasjonale kvalitetsregistrene for psykisk helsevern voksne og for barn og unge planlegger å benytte.

Tidslinje

De reviderte pasientforløpene er planlagt sendt på høring høsten 2023 og vil være klare for implementering i tjenestene i 2024.

Ny bruker- og pasientundersøkelse

SINTEF har etter oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert innføringen av pakkeforløp psykisk helse og rus. De leverte to evalueringsrapporter Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fagfolks erfaringer første året (sintef.no, PDF) og Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer (sintef.no, PDF). SINTEF skulle etter planen gjennomføre en siste evaluering i 2023, men grunnlaget for en slik sluttevalueringen er endret på grunn av det nye oppdraget og vil derfor ikke bli gjennomført som planlagt.

SINTEF har fått et nytt oppdrag fra Helsedirektoratet, der de skal gjennomføre en bruker- og pasientundersøkelse. Undersøkelsen retter seg mot voksne pasienters erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultatene skal sammenlignes med resultater fra SINTEFs Pasientkartlegging 2013/2014.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til SINTEF.

Først publisert: 13.04.2023 Sist faglig oppdatert: 13.04.2023 Se tidligere versjoner