Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus – videreutvikling av forløpene

Helsedirektoratet mottok i 2022 et nytt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å videreutvikle og forenkle pasientforløpene innen psykisk helse og rus. Endringene ble sendt ut på høring våren 2024. Se lenke til høringssvarene under.

Høring

Forslag til endringer for de nasjonale pasientforløpene hadde høringsfrist 8. mai 2024.

Alle høringsinnspillene finnes på høringssiden: Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus - Helsedirektoratet Her ligger det samle-skjemaer for hvert av de ulike forløpene.

Formålet med endringene

Formålet er å forenkle forløpsarbeidet for tjenestene, styrke samhandling, bidra til likeverdige tjenester, øke kvalitet og brukermedvirkning, samt å tilpasse forløpene til brukergruppens behov. 

Helsedirektoratet har innhentet innspill fra helsetjenestene og fag- og brukermiljøer om hva som bør bevares og endres i eksisterende pasientforløp. 

Helsedirektoratet er bedt om å se oppdraget i sammenheng med flere sentrale meldingsarbeider som pågår, blant annet:

  • opptrappingsplanen for psykisk helse
  • forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet
  • ny nasjonal helse- og samhandlingsplan
  • ekspertutvalg for tematisk organisering, psykisk helsevern (PHV)

Endringene i de nasjonale pasientforløpene er planlagt publisert høsten 2024.

Bruker- og pasientundersøkelse

Det er også nylig publisert en rapport om Nasjonal bruker- og pasientundersøkelse psykisk helsevern og rusbehandling.

SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en digital spørreundersøkelse. Undersøkelsen gikk ut til voksne pasienter som mottar behandling i poliklinikk innen psykisk helsevern, rusbehandling eller hos avtalespesialist.

Se opptak av webinar 3. april 2024 som handler om  brukerundersøkelsen og funnene fra den.

Mer om bakgrunnen for bruker- og pasientundersøkelsen

SINTEF har etter oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert innføringen av pakkeforløp psykisk helse og rus. De leverte to evalueringsrapporter Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fagfolks erfaringer første året (sintef.no, PDF) og Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer (sintef.no, PDF).

SINTEF fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre en bruker- og pasientundersøkelse i 2023. Undersøkelsen rettet seg mot voksne pasienters erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og hos avtalespesialist.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til SINTEF.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Først publisert: 13.04.2023 Siste faglige endring: 04.06.2024 Se tidligere versjoner