Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus – videreutvikling av forløpene

Helsedirektoratet mottok i 2022 et nytt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å videreutvikle og forenkle pasientforløpene innen psykisk helse og rus. Endringene er nå sendt ut på høring.

Høring

Forslag til endringer for de nasjonale pasientforløpene er sendt på ekstern høring med frist for innspill 8. mai. Endringene er planlagt publisert høsten 2024.

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus - Helsedirektoratet

Formålet med endringene

Formålet er å forenkle forløpsarbeidet for tjenestene, styrke samhandling, bidra til likeverdige tjenester, øke kvalitet og brukermedvirkning, samt å tilpasse forløpene til brukergruppens behov. 

Helsedirektoratet har innhentet innspill fra helsetjenestene og fag- og brukermiljøer om hva som bør bevares og endres i eksisterende pasientforløp. 

Helsedirektoratet er bedt om å se oppdraget i sammenheng med flere sentrale meldingsarbeider som pågår, blant annet:

  • opptrappingsplanen for psykisk helse
  • forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet
  • ny nasjonal helse- og samhandlingsplan
  • ekspertutvalg for tematisk organisering, psykisk helsevern (PHV)

Ny bruker- og pasientundersøkelse

SINTEF har etter oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert innføringen av pakkeforløp psykisk helse og rus. De leverte to evalueringsrapporter Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fagfolks erfaringer første året (sintef.no, PDF) og Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer (sintef.no, PDF).

SINTEF har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre en bruker- og pasientundersøkelse i 2023. Undersøkelsen rettet seg mot voksne pasienters erfaringer med poliklinisk behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og hos avtalespesialist.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til SINTEF.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Først publisert: 13.04.2023 Siste faglige endring: 12.02.2024 Se tidligere versjoner