Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Videreutvikling og forenkling av nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 30. september 2024

Høringsutkast

Utkast til endringer for nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus omfatter de tre generelle pasientforløpene og kodeveileder. Forløpene og kodeveileder sendes i PDF-format for å hindre forveksling med eksisterende pasientforløp og kodeveileder som er publisert digitalt og benyttes i tjenesten.e.

Last ned høringsutkast:

Se også: Notat om forenkling av registrering og rapportering i nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus (PDF)

Høringsinnspill

Høringsfristen er nå utløpt.

Last ned høringsinnspill: 

Se også:

Høringsbrev

Helsedirektoratet mottok i 2022 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å videreutvikle pasientforløpene innen psykisk helse og rus, og å endre navn fra Pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus. 

Formålet med oppdraget er å forenkle forløpsarbeidet for tjenestene, styrke samhandling, bidra til likeverdige tjenester, øke kvalitet og brukermedvirkning, samt å tilpasse forløpene til brukergruppens behov. 

Helsedirektoratet har innhentet innspill fra helsetjenestene og fag- og brukermiljøer om hva som bør bevares og endres i eksisterende pasientforløp.  

Bakgrunn for oppdraget

Helsedirektoratet utarbeidet tre generelle og fire tilstandsspesifikke pasientforløp (tidligere pakkeforløp) som ble innført i tjenestene fra og med januar 2019.

Arbeidet med å videreutvikle forløpene bygger blant annet på erfaringer fra Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus (sintef.no).

Forslag til endringer

Navneendringen til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus ble innført 1. januar 2023.

Arbeidet med å videreutvikle og forenkle pasientforløpene har pågått i 2023.

Utkast til endringer for Nasjonale pasientforløp omfatter de tre generelle nasjonale pasientforløpene og en generisk kodeveileder.

Sentrale endringer er:

 • teksten i forløpene er forkortet og forenklet
 • tydeligere ansvarsplassering med eget kapittel som omhandler virksomhetslederes ansvar
 • bruker- og pårørendemedvirkning er konkretisert i de ulike aktivitetene i forløpene
 • forløpstider er mer differensiert slik at de bedre kan tilpasses den enkelte pasient
 • økt differensiering i bruk av lege- eller psykologspesialist ut fra pasientens behov og tilstand 
 • omfanget av koder er betydelig redusert fra 16 til 6 hendelser

Formålet med endringene i monitoreringen er å beholde det som bidrar til god faglig praksis, struktur i forløpene, mer likeverdige tjenester og brukermedvirkning. 

Tilstandsspesifikke pasientforløp

I volum utgjør de tilstandsspesifikke forløpene rundt fire prosent av alle pasienter som er registrert inn i forløp. I forslaget til forenklinger fjernes den særskilte kodingen for de fire tilstandsspesifikke forløpene. Dette gjelder også kapittel ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser (se Endringsnotat). Vi har mottatt innspill fra tjenestene om at parallelle forløp og overgang mellom forløp har ført til at registreringen er komplisert, og har bidratt til redusert datakvalitet. Disse pasientene skal etter foreslåtte endringer kodes inn i et av de generelle forløpene. Det faglige innholdet er ikke endret i de tilstandsspesifikke forløpene.

Høringsinstanser

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Alle landets statsforvaltere
 • Helsetilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Helfo
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
 • Barneombudet
 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) 
 • Pasient- og brukerombudene
 • Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA)
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) SANKS
 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
 • Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
 • Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt)
 • Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Sør)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord)
 • Kompetansesenter rus – Nord Norge
 • Kompetansesenter rus – Midt Norge
 • Kompetansesenter rus – Vest Bergen
 • Kompetansesenter rus – Vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus – Øst
 • Kompetansesenter rus – Sør
 • Kompetansesenter rus – Oslo
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Rådet for psykisk helse
 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen 
 • Voksne for barn
 • Forandringsfabrikken
 • Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE)
 • Unge LEVE
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Bipolarforeningen
 • Hvite Ørn
 • Spiseforstyrrelsesforeningen
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • We Shall Overcome
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Pårørendealliansen
 • Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading
 • ADHD Norge
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 • Barn av rusavhengige (BAR)
 • Ivareta – pårørende berørt av rus
 • A-larm – en landsdekkende bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet
 • RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Spillavhengighet Norge
 • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)
 • Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • SINTEF Helse
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Statens legemiddelverk
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Allmennlegeforeningen
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse
 • Norsk helsenett
 • Norsk OCD og angstforening
 • ProLARNett
 • Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge
 • Foreningen for en helhetlig ruspolitikk
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Senter for rus og avhengighetsforskning
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Marborg
 • AKAN
 • ACTIS
 • Selvhjelp Norge
 • Diakonhjemmet
 • Lovisenberg diakonale sykehus
 • Betanien sykehus
 • Nasjonal kompetansetjenesten for aldring og helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring inne helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
 • Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 • Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge

Kontakt

Hanne.Elisabet.Stromsvik@helsedir.no

Først publisert: 08.02.2024 Siste faglige endring: 31.05.2024 Se tidligere versjoner