Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

I dag mangler helsepersonell verktøy til å samhandle godt om pasienter i et helhetlig behandlingsforløp. Med digital behandlings- og egenbehandlingsplan legges det til rette for at informasjon om pasienten kan deles digitalt, både mellom ulike behandlere i helse- og omsorgstjenesten og med pasienten selv. 

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan er i utvikling. Løsningen skal prøves ut fra høsten 2022 til sommeren 2023. 

Helsepersonell får tilgang til løsningen gjennom Kjernejournal. Pasienter får tilgang gjennom Helsenorge. Det utvikles også API som gjør det mulig å integrere løsningen i systemer for elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Formål

Felles digital behandlings- og egenbehandlingsplan kan bidra til:

 • digitalisering av informasjonsdeling, der informasjon knyttet til en pasients behandlingsløp skal være tilgjengelig mellom ulike behandlere i helse- og omsorgstjenesten og pasienten selv
 • bedre sammenheng i pasientforløpet med mer helhetlig og koordinerte tjenester og økt samhandling på tvers av helsetjenester
 • pasienter som føler seg tryggere, har bedre oversikt og mer påvirkning i egen behandling og som kan gjøre tilpasninger der de er
 • økt kvalitet i informasjonsutvekslingen mellom pasient og behandlere 

Om prosjektet

Prosjektet for digital behandlings- og egenbehandlingsplan har utspring i Helsedirektoratets pågående prosjekter Primærhelseteam og Digital hjemmeoppfølging. Begge prosjektene avdekket behov for å dele behandlings- og egenbehandlingsplaner med pasienten og andre behandlere. For å se nærmere på dette behovet ble det i 2020 gjennomført en grundig og bred utredning gjennom Stimulab-ordningen, med støtte fra Digitaliseringsdirektoratet. Formålet var å få god innsikt i behovet og komme frem til mulige løsninger.

Stimulab har lagt vekt på at prosjektet har stor innovasjonshøyde i helsesektoren. "Det handler om digitale rammeverk, teknologi og struktur. Det handler også om hvordan balansere teknologi, helseprofesjon og innovasjon med fokus på pasientene". 

Prosessen ledet frem til et konsept/løsningsforslag som beskriver hvordan behovene kan dekkes gjennom en nasjonal løsning for digital informasjonsdeling. Helsedirektoratet søkte og fikk tildelt midler gjennom Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning for å utvikle øsingen.

Prosjektet ledes av Helsedirektoratet. Det gjennomføres i samarbeid med Norsk helsenett, Helse Nord RHF og Direktoratet for e-helse. I forlengelse av Stimulab-utredningen har prosjektet gjennomført et innsiktsarbeid i form av informasjonsinnhenting fra helsepersonell, pasienter og pårørende. Basert på dette utvikles det nå en løsning for digital behandlings- og egenbehandlingsplan. 

Digital løsning

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (DBEP) skal deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå gjennom Kjernejournal og Helsenorge. Løsningen skal følge nasjonale retningslinjer og standarder for arkitektur og informasjonsutveksling. Helsedirektoratet har inngått en samarbeidsavtale med Direktoratet for e-helse for å sikre at løsningen er i tråd med dette. 
 

Konseptskisse.

Konseptet gjør det mulig for sektoren å integrere sine eksisterende løsninger med Kjernejournal for å opprette, se, endre og avslutte digital behandlings- og egenbehandlingsplan.  

Konseptet

 • gjenbruker eksisterende tjenester for helsepersonell og innbygger, både offentlige og private
 • gjenbruker data fra Kjernejournal, Helsenorge og private leverandører
 • er i tråd med gjeldende arkitekturprinsipper og råd
 • tilrettelegger for at det private kan delta
  • Kjernejournal portal kan benyttes som behandlingsgrensesnitt frem til integrasjon foreligger

Prosjektet vil utvikle følgende i løpet av prosjektperioden:

 • sentral lagring i Kjernejournal (register)
 • API for lese- og skrivetilgang
 • behandlergrensesnitt i Kjernejournal portal
 • pasientgrensesnitt i Helsenorge

Integrasjon via API gir leverandører mulighet til å utvikle eller tilpasse egne løsninger for å dele data på tvers av behandlingssteder og med pasienter.

Utprøving

En forutsetning for å nå målene for digital behandlings- og egenbehandlingsplan er at pasienter, kommuner, fastleger og HF prøver ut løsningen. I utprøvingsperioden må de bidra med erfaringer for å forbedre løsningen og bruken av den. 

Utprøvingen er planlagt gjennomført høsten 2022 og frem til sommeren 2023.

For utprøving er det etablert samarbeid med:

 • Helse Nord RHF og følgende kommuner og sykehus i deres område
  • Bodø kommune og Nordlandssykehuset
  • Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Alta kommune og Finnmarkssykehuset
  • Rana kommune og Helgelandssykehuset

Helse Nord RHF er hovedsamarbeidspartner. De leder prosjektet som prøver ut løsningen i Nord-Norge. 

Pasienter som følges opp av flere behandlere vil ha særlig nytte av behandlings- og/eller egenbehandlingsplan. Utprøvingen vil ha fokus på denne pasientgruppen. Pasienter som deltar i utprøvingen må samtykke til at det opprettes digital behandlings- og egenbehandlingsplan. Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til Kjernejournal som kan ta i bruk løsningen i utprøvingen. 

Juridisk grunnlag

Kjernejournalforskriften § 4 (lovdata.no) gir hjemmel til å lagre behandlings- og egenbehandlingsplan i Kjernejournal med samtykke fra pasient. Hjemmelsgrunnlaget omfatter helsebehandling, ikke helhetlig individuell plan som også inneholder tiltak iverksatt av skole, barnevern, arbeidsgiver og lignende. 
 

Illustrasjon som viser tre trinn i pasientbehandlingen. Det ene er individuell plan som inneholder pasientens egne mål og sektorovergripende tiltak. Det andre er en behandlingsplan som inneholder mål for behandlingen og helsepersonells tiltak. Det tredje og siste er en egenbehandlingsplan. Den inneholder mål for egen behandling og pasientens tilta,
 • Med egenbehandlingsplan menes en plan over pasientens mål og tiltak for oppfølging av egen helse.
 • Med behandlingsplan menes helsepersonellets mål og tiltak for oppfølging av pasientens helse.
 • Med individuell plan menes en helhetlig plan som inneholder brukerens mål og tiltak som er sektorovergripende. 
  • Sektorovergripende betyr at planen inneholder mål og tiltak som også gjelder utover brukerens helse, som for eksempel arbeid, bolig og utdanning.
  • Behandlings- og egenbehandlingsplaner kan inngå som en delplan i en individuell plan, men er begrenset til mål og tiltak relatert til helseoppfølging.

Har du spørsmål til prosjektet eller utprøvingen?

Ta kontakt på e-post: behandlingsplan@helsedir.no

 

 

Først publisert: 24.06.2022 Siste faglige endring: 24.06.2022 Se tidligere versjoner