Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2018

Først publisert: 19.03.2019 Sist faglig oppdatert: 17.06.2019

Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling. Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.

Aktivitetstall

Nesten to millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2018, en økning fra 2017. Antall døgnopphold og dagbehandlinger er omtrent uendret, mens antall polikliniske konsultasjoner økte.

I psykisk helsevern for voksne fikk over 150 000 personer behandling, en liten økning fra året før. Det var en nedgang både i antall oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner.

Nesten 57 000 pasienter fikk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, en liten nedgang fra året før. Omtrent 5 prosent av befolkningen under 18 år fikk behandling i psykisk helsevern. 95 prosent av disse fikk poliklinisk behandling.

I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fikk 33 000 personer helsehjelp, en liten nedgang fra året før. Innen TSB økte antall polikliniske konsultasjoner noe, mens det var en nedgang i antall oppholdsdøgn.

Tabell 1, antall pasienter per sektor, Norge.

Sektor 2018
(antall)
Endring
Somatikk 1 979 395 + 0,8%
Psykisk helsevern for voksne 150 731    + 0,2%
Psykisk helsevern for barn og unge 56 658      - 1,0%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 32 948      - 0,7%

Rapporter, aktivitetsdata somatikk
Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne og TSB
Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn litt mer enn 3,2 millioner konsultasjoner for 2018, som var en økning fra året før. Avtalespesialistene utgjorde 24 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 22 prosent innen psykisk helsevern for voksne. Som tidligere er det størst aktivitet innen fagområdet øye. 
Rapporter, aktivitetsdata avtalespesialister

Ventetider og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte fra 57 til 59 dager. I somatisk sektor var ventetiden 60 dager, en økning på to dager. Innen psykisk helsevern gikk ventetiden ned og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetiden omtrent uendret. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.

Tabell 2, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge.

Gjennomsnittlig ventetid per sektor 2017
(antall dager)
2018
(antall dager)
Somatikk 58  60
Psykisk helsevern for voksne 46 45
Psykisk helsevern for barn og unge 49 47
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 34 34
Alle sektorer 57 59

Andel fristbrudd 

Andel fristbrudd var stabil innen somatikk, ble redusert innen psykisk helsevern for voksne og den økte for barn og unge og TSB. Fristbrudd betyr at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

Tabell 3, andel fristbrudd per sektor, Norge.

Sektor / Andel fristbrudd 2017
(prosent)
2018
(prosent)
Somatikk 2,1 2,1
Psykisk helsevern for voksne 1,0 0,9
Psykisk helsevern for barn og unge 1,2 2,0
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 1,0 1,3
Alle sektorer 2,0 2,0

 Rapporter, ventetid og pasientrettigheter
 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold