Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tre nye tilskuddsordninger for tiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

Først publisert: 12.05.2021 Sist faglig oppdatert: 12.05.2021

I kjølvannet av Kjøs-utvalgets rapport er det i revidert nasjonalbudsjett opprettet tre midlertidige tilskuddsordninger som skal stimulere til strakstiltak innen psykisk helse- og rusarbeid for unge og eldre.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

En tilskuddsordning kan kommuner søke på, og to tilskuddsordninger retter seg mot frivillige organisasjoner.

Alle tre ordninger skal være enkle både å søke på og rapportere på. Målsetningen er å behandle innkomne søknader og utbetale tilskudd før 1. juli 2021.

Tilskudd som kommuner kan søke

Hensikten er å gi kommunene bedre anledning til å midlertidig styrke eksisterende behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid for barn, unge og voksne under pandemien, for å øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være økt bemanning, utvidede åpningstider, styrking av forebyggende tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid, kompetansetiltak og samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten. Kommunene som søker må kort skissere hvordan de vil styrke sitt tilbud før de tildeles midler.

Les mer om og søk på tilskuddet 

 

Tilskudd som frivillige organisasjoner kan søke

Dette er en ny midlertidig tilskuddsordning som skal benyttes til lavterskeltilbud på arrangementer som festivaler, fadderuker og liknende gjennom sommeren og høsten 2021.

Målgruppen er ungdom og unge voksne som har eller står i fare for å utvikle psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer og som gir uttrykk for støttebehov.

Tilskuddet kan gis til frivillige organisasjoner med relevant faglig kompetanse på psykososial støtte, rus og erfaringer med tilstedeværelse på arrangementer.

Søkerorganisasjonene må dokumentere at de kan tilby et forsvarlig, tilstedeværende lavterskeltilbud med fysisk tilstedeværelse på arrangementet. Lavterskeltilbudet skal sikre at det formidles informasjon om lokale tilbud som fastlege, psykisk helsetjeneste i kommunen, Rask psykisk helsehjelp, RUStelefonen og liknende. Det bør også informeres om aktuelle digitale selvhjelpsverktøy og likepersonstilbud.  Dialog og samarbeid med kommunene, arrangører, kompetansesentre, bruker- og pårørendeorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner vektlegges.

Les mer om og søk om tilskuddet 

 

Dette er en midlertidig tilskuddsordning til aktiviteter eller ferietilbud til aleneboende unge voksne og eldre og personer med psykiske helseutfordringer som ikke fanges opp av andre tilbud. Tilskuddordningen skal stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som kan bidra til sosial nettverksbygging, økt sosial deltaking og mobilisere mot ensomhet i ferier og hverdag for aleneboende unge voksne og aleneboende eldre.

Selve aktivitetene kan være kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og andre aktiviteter som reduserer opplevelsen av ensomhet gjennomført sommer og/eller høst 2021.

Les mer om og søk om tilskuddet 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold