Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Først publisert: 07.11.2020 Sist faglig oppdatert: 07.11.2020

Rødt tiltaksnivå skal innføres på videregående skoler i kommuner med høyt smittenivå. Det skal ikke brukes som et forebyggende tiltak. Tiltakene må vurderes ut fra den lokale situasjonen og i størst mulig grad målrettes mot der smitten skjer. Tilstedeværende på skole er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv.

Artikkelen er 260 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Det skriver Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet i et felles brev til Fylkesmennene 7. november 2020.

Det presiseres i brevet at rødt nivå ikke er det samme som hjemmeskole, uansett studieretning i videregående skole. Alle elever skal ha tilbud om undervisning på skolen.

Kriterier for rødt tiltaksnivå 

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet ser nå at flere regioner innfører rødt tiltaksnivå på videregående skole.

Det er nødvendig å presisere at dette ikke kan innføres som et regionalt tiltak, men et tiltak knyttet til kommuner og nabokommuner der personer beveger seg mellom kommuner.

Rødt tiltaksnivå kan innføres når:

 1. Det er begrunnet med:
  1. Smittespredning i den enkelte kommune
  2. Andre tiltak i samfunnet er forsøkt først for å redusere smitte der det er nødvendig
  3. Innskjerping av tiltak på gult tiltaksnivå er forsøkt
 2. Det i forkant er gjort:
  1. Konsekvensvurdering for ungdom som nå ikke får tilbud om tilstedeværende undervisning. Dette gjelder både utsatte/sårbare ungdom, men også alle ungdom.
  2. Kompenserende tiltak iverksettes for å ivareta ungdommen i en periode hvor de ikke får fulle dager på skolen.

Det vises Rundskriv om kommunale smitteverntiltak revidert 5. november 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Her gis det mulighet for å innføre rødt nivå på videregående skoler i kommuner med høyt smittenivå.

Rundskriv om om kommunale smitteverntiltak (pdf) (regjeringen.no)

Regjeringens intensjon med å anbefale å vurdere innføring av rødt nivå i videregående skoler er for å begrense smitte i enkelte regioner med akselererende smittespredning. Dette omfatter Bo- og Arbeidsregionene for Oslo, Ullensaker, Drammen og Bergen.

Det vurderes å ikke være et forholdsmessig tiltak i andre regioner eller fylker, men kan være aktuelt ved enkeltskoler eller noen kommuner i forbindelse med håndtering av lokale utbrudd.

Innføring bør gjøres i dialog mellom skoleeier og lokal helsemyndighet

Innføring av rødt tiltaksnivå bør gjøres i dialog mellom skoleeier (Fylkeskommune) og lokal helsemyndighet (kommunelege i kommunen der den videregående skolen er lokalisert, eventuelt i samråd med nabokommuner).

Kommunelegene vurderer om smittenivået er høyt etter veiledning gitt i håndbok for kommuneleger.

Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen (fhi.no)

Fylkesmenn kan også bidra til koordinering av tiltak som skal omfatte hele fylket.

Smitteverntiltak som rammer barn og unge

Smitteverntiltak som rammer barn og unge skal være forholdsmessig, målrettet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag.

Dette er i tråd med anbefalingene fra WHO og Regjeringens strategi for koronautbruddet.

Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 (who.int)

Etter vårens nedstenging er det høstet mange erfaringer om de negative konsekvensene av stengte skoler, blant annet beskrevet i statusrapportene fra koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge.

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge (bufdir.no)

Rødt tiltaksnivå er ikke det samme som hjemmeskole

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil minne om at rødt nivå i videregående skoler uansett studieretning IKKE er det samme som hjemmeskole.

Alle elever, både elever på yrkesskole og elever med studiespesialisering, må ha tilbud om tilstedeværende undervisning dersom det innføres rødt nivå, etter at det er gjort en grundig vurdering om forholdsmessighet og konsekvenser som beskrevet over.

Beskrivelse av rødt nivå for videregående skoler

Rødt nivå for videregående skoler, uavhengig av studielinje, innebærer:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele inn elever i mindre grupper
  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Den fullstendige listen med tiltak på rødt nivå står i smittevern-veilederen for ungdomsskole og videregående skole.

Veileder om smittevern i ungdomsskole og videregående skole (covid-19)

Full hjemmeskole vil være det samme som stengt skole. Det er beskrevet hva som skal til for å stenge skoler i Koronaforskriften §12c (lovdata.no)

Vurderingene som skal ligge bak et slikt vedtak er videre beskrevet som veiledning i håndbok for kommuneleger.

Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen (fhi.no)

Bør være det siste som innføres

Både stenging av skoler og innføring av rødt nivå begrenser elevers rettigheter til utdanning. Tiltaket bør derfor være det siste som innføres i en utbruddssituasjon, og vare kortest mulig.

Der det anses nødvendig å innføre rødt nivå på grunn av økt smittespredning i lokalsamfunnet, bør andre tiltak først være utprøvd. Rødt nivå bør ha kortest mulig varighet, og vurderes fortløpende i forhold til tiltaksbyrden.

Skoleskyss

Trengsel på skoleskyss er ikke en forholdsmessig årsak for å innføre hjemmeundervisning eller rødt nivå. Andre tiltak i samfunnet bør først prøves der det er offentlig transport som benyttes som skoleskyss.

Der det er egne skolebusser, bør trengsel kompenseres med å sette inn flere busser for å sørge for at ungdom kan komme til skolen på en forsvarlig måte.

Smittesituasjonen på skoler

Folkehelseinstituttet har denne uken publisert en studie for å undersøke hvilke yrkesgrupper med personkontakt som er utsatt for smitte. Det er ikke grunnlag for å hevde at lærere og ansatte i skolesektoren er mer utsatt for koronasmitte enn den voksne befolkningen for øvrig.

Studie: Mer covid-19 i noen yrkesgrupper (fhi.no)

Folkehelseinstituttet har nylig gjennomgått tallene for smitte blant ungdom. Smitte i aldersgruppen 13-19 år gjenspeiler smittesituasjonen i samfunnet omkring.

Koronasmitte blant ungdom i Norge (fhi.no)

Dataene tilsier at de fleste ungdommene er smittet innen familien, og at flest tilfeller meldes fra områder med mer utbredt smitte. Det er dessuten en del eksempler på at større smittespredning i aldersgruppen skjer når de grunnleggende smittevernreglene ikke er overholdt enten på skolen eller i fritiden, som for eksempel å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon eller holde avstand til andre på fritiden.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold