Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tiltak for å bedre helse- og omsorgstjenestene til personer med funksjonsnedsettelser under covid-19 pandemien

Foto: Danil Roudenko/Mostphotos

Foto: Danil Roudenko/Mostphotos

Først publisert: 23.06.2021 Sist faglig oppdatert: 23.06.2021

Helsedirektoratet har sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede, Mental helse, Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen utarbeidet tiltak på kort og lang sikt, for at kommunene skal forbedre helse- og omsorgstjenestene til personer med funksjonsnedsettelser under covid-19 pandemien.

Artikkelen er 43 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Personer med funksjonsnedsettelser har som følge av pandemien blitt ekstra hardt rammet. De opplever sosial isolasjon og ensomhet, redusert tilgang til kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester, skole og utdanningstilbud, fritidstilbud og arbeid.

Kunnskapsgrunnlag

 • Rapport fra Bufdir viser at langvarig isolasjon, lite kontakt med andre, samt økt omsorgsbelastning for pårørende over tid er korttid- og mulige langtidseffekter som en konsekvens av pandemien.
 • Helsetilsynet rapporterer at brukere med behov for sammensatte tjenester i størst grad rapporterer om mindre tjenester under pandemien, og dårligere helse. Sårbare grupper har i størst grad opplevd et stigmatiserende tjenestetilbud og dermed blitt enda kraftigere påvirket av pandemiens konsekvenser.
 • Hovedfunn fra KS sin kartleggingsundersøkelse i perioden mars 2020 til januar 2021 peker mot redusert kvalitet på kommunale tjenester i perioden mars-april 2020, og da spesielt tilbud rettet mot sårbare barn og unge. Funn fra undersøkelsen viser at kommuner ikke har fullt ut klart å gi et godt tilbud under pandemiens startfase. En tredjedel av kommunale ledere har rapportert om redusert spesialpedagogisk hjelp i perioden mars- april, en fjerdedel rapporterer at elever med enkeltvedtak om spesialundervisning i liten til svært liten grad fikk dette pga. stengte skoler.
 • I Handikappedes barn foreldreforening sin spørreundersøkelse for familier med funksjonshemmede barn, rapporterer 85% at det spesialpedagogiske tilbudet har sviktet. Tre sentrale funn i undersøkelsen er tid, utilgjengelighet og utmattelse.
 • I Pårørendealliansen sin undersøkelse ble store svakheter i informasjon til pårørende avdekket. 1 av 10 fikk ingen beskjed om endringer i tiltak. Pårørende har opplevd mangelfull interesse fra kommunen om håndtering av situasjonen under pandemien.

Forslag til tiltak

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget foreslår Helsedirektoratet  sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede, Mental helse, Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen tiltak på kort og lang sikt innenfor følgende områder:

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

 • Kommuner må sørge for å oppskalere tjenester for personer med funksjonsnedsettelser når smittesituasjonen tilsier det
 • Kommunikasjon av Helsedirektoratets anbefalinger
 • Det bør avholdes et webinar om smittevernregler og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser

Kompenserende tiltak ved redusert drift av tjenester

 • Kommuner skal i samarbeid med bruker og pårørende vurdere behov for kompenserende tiltak ved reduksjon av helse- og omsorgstjenester
 • Koordinerende enhet bør synliggjøres som sentralt kontaktpunkt og pådriver for koordinering på tvers av tjenester og sektorer under covid-19 pandemien
 • Medvirkning på individuelt nivå
 • Medvirkning på systemnivå
 • Bruk av velferdsteknologi i ytelsen av helse- og omsorgstjenester
 • Økt satsning på velferdsteknologi
 • Helseforetak bør legge planer for å gjennomføre diagnostiske utredninger innen habiliteringstjenester til barn og unge innen veiledende frist
 • I etterkant av pandemien bør det vurderes å revidere nasjonale og kommunale beredskapsplaner
 • Utvikling og tilgang til eID for personer med kognitive funksjonsnedsettelser

Oppfølging av personer som står i fare for å utvikle psykiske lidelser eller oppleve vold og overgrep

 • Personell som er sentrale i å fange opp psykiske lidelser, vold og overgrep bør, så langt det er mulig, ikke omplasseres til andre oppgaver
 • Kommunene bør proaktivt følge opp voldsutsatte
 • Styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten for ungdom

Oppfølging av tjenestemottakere som er sosial isolerte

 • Kommuner bør følge opp tjenestemottakere som er sosial isolerte
 • Kommuner skal unngå ulovlige besøksrestriksjoner

Utvikling av kvalitetssikret tilrettelagt informasjon

 • Tilgjengeliggjøring av tilrettelagt informasjon

Oppfølging av pårørende som har store omsorgsoppgaver

 • Oppfølging av pårørende
 • Avlastning av pårørende
 • Etablering av pårørenderåd
 • Temaside for pårørende på Helsenorge

Følge med på helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

 • Videreutvikling av kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Vaksinasjon av personer med funksjonsnedsettelser

 • Vaksinasjon av personer med funksjonsnedsettelser
 • Informasjonsbarrierer og praktiske barrierer
 • Gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet

Oppdatering i koronaveilederen

Helsedirektoratet har oppdatert koronaveilederen innenfor følgende anbefalinger:

Det ble i uke 24 sendt ut brev til landets statsforvaltere og alle kommuner om målretting av tiltak og nye tiltak til personer med funksjonsnedsettelse i forbindelse med covid-19 pandemien

Abonner på nytt eller oppdatert innhold