Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sluttevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Først publisert: 23.06.2021 Siste faglige endring: 23.06.2021

Fafo la i dag frem sin sluttrapport i følgeevalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020. Den viser at flere personer med rusmiddelproblemer opplever å ha fått økt innflytelse på eget tjenestetilbud, og at de får den hjelpen de trenger. Men til tross for en betydelig satsing på rusfeltet både når det gjelder kapasitet, kompetanse og tjenestetilbudet, er det store kommunale variasjoner.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

I sluttrapporten skriver Fafo at måloppnåelsen varierer for de fem definerte hovedmålene i opptrappingsplanen. Selv om utviklingen i hovedsak har gått i riktig retning, kan de ikke konkludere med at noen av målene er fullt ut innfridd. Generelt mener Fafo at det er behov for fortsatt innsats dersom alle målene i planen skal kunne innfris.

Les Fafos oppsummering her.

Må sørge for bedre livskvalitet for brukerne

Av planens fem hovedmål er det målet om god livskvalitet som har lavest måloppnåelse. Målet handler om å ha meningsfullt innhold i livet og bidra til god livskvalitet for den enkelte. Det handler om grunnleggende livsbetingelser som det å ha en bolig, inntekt, sosialt nettverk, god psykisk og fysisk helse, samt deltakelse i arbeid og aktivitet.

For noen brukergrupper har faktisk utviklingen gått i negativ retning.

– Det at noen brukergrupper faktisk har fått dårligere livskvalitet, ser vi som svært bekymringsfullt. Skal vi lykkes på dette området må det tverrsektorielle samarbeidet styrkes, både i forvaltningen og i tjenestene. Sluttrapporten gir viktig kunnskap om hva som er oppnådd og hvor videre innsats bør rettes, sier divisjonsdirektør, Linda Granlund.

Arbeid og inkludering er veien til bedre helse

Regjeringen v/Arbeids- og sosialdepartementet har nylig lagt fram stortingsmeldingen "Ingen utenfor - En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv". Der pekes det nettopp på behovet for å styrke samhandling mellom arbeid og helse.

Helsedirektoratet vil derfor i det videre arbeidet:

  • bidra til bedre samhandling mellom sektorer og tjenester innenfor utdanning, arbeid og helse
  • oppfordre tjenestene til å benytte seg av de virkemidlene som finnes for å utvikle tjenestilbudet, slik som tilskudd til individuell jobbstøtte, aktivitetstilbud og kommunalt rusarbeid.
  • oppfordre tjenestene til å samarbeide med brukerorganisasjoner og frivillig sektor om å bedre tilbudet.

Brukeren i sentrum

Flere av satsingene, deriblant økt bruker- og pårørendemedvirkning, skal videreføres slik at vi kan fortsette å utvikle rusfeltet, både i Helsedirektoratet og i tjenestene.

– Vi er i gang med å lage nasjonale faglige anbefalinger for bruker- og pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenesten. Vi vil fortsette å støtte tjenestene i deres arbeid med å utvikle tilbud som gir bedre livskvalitet for personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende, sier divisjonsdirektør, Linda Granlund.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold