Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og egenandelstak 2

Egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021. Illustrasjonsfoto: Helfo

Egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021. Illustrasjonsfoto: Helfo

Først publisert: 22.12.2020 Sist faglig oppdatert: 22.12.2020

Egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021. Det nye sammenslåtte egenandelstaket foreslås satt til 2460 kroner.

Artikkelen er 219 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette ble besluttet av Stortinget 17. desember. Det nye frikortet vil omfatte de samme tjenestene som tidligere. Formålet med endringen er å forenkle ordningen og å bedre skjerme de brukerne som har høyest utgifter til helsetjenester.

En felles forskrift

Dagens to forskrifter, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2, slås sammen til én forskrift, men innholdet videreføres i all hovedsak uendret. En felles forskrift vil gjøre det enklere å finne frem i regelverket og dermed øke brukerens rettssikkerhet.

En forenkling av dagens ordning

Dagens ordning med to ulike egenandelstak kan oppleves som uklar og uoversiktlig både for brukere og behandlere. Helfo får mange spørsmål knyttet til grensesnittet mellom de to takene. Å kun ha ett felles egenandelstak å forholde seg til vil dermed innebære en forenkling både for brukere, behandlere og Helfo.  

Behandler sin rolle som videreformidler

Det er viktig at behandlerne er kjent med hva sammenslåingen innebærer slik at de kan svare på spørsmål om ny ordning i møte med pasientene sine. Med et felles egenandelstak vil det bli enklere å informere brukerne om ordningen.

Brukerne vil fremdeles kunne se sine registrerte egenandeler på helsenorge.no. Her vil de også finne sitt digitale frikortbevis som dokumenterer egenandelsfritak til behandler og tjenesteyter.

Ikke behov for tekniske endringer i EPJ-systemene

Sammenslåingen innebærer ikke behov for tekniske tilpasninger for behandlerne i elektronisk pasientjournal (EPJ) for innsending av egenandeler. Egenandelene skal innrapporteres på samme måte som tidligere, og frikortspørringen kan benyttes som før. For at brukerne skal få frikortet sitt så raskt som mulig, er det viktig at egenandelene innrapporteres innen 14 dager.

Disse tjenestene vil inngå i det nye frikortet

Det nye frikortet vil omfatte egenandeler fra de samme tjenestene som inngår i  dagens egenandelstak 1 og 2:

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept
  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Mer informasjon

Behandlere kan finne mer informasjon på Helfos nettsider.

Brukere kan finne mer informasjon på nettsidene til Helsenorge.

Se også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (regjeringen.no)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold