Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdaterte tall for ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Foto: Mostphotos

Først publisert: 22.10.2021 Sist faglig oppdatert: 22.10.2021

Flere pasienter har fått helsehjelp på somatiske sykehus og ventetiden har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. I psykisk helsevern økte ventetiden, men flere pasienter fikk helsehjelp. Innen rusbehandling gikk ventetiden noe ned, mens antall pasienter var stabilt.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser tall som er rapportert til Norsk pasientregister ved utgangen av august 2021. Ventetider gjelder for perioden mai-august 2021 mens aktivitetstallene gjelder for januar–august 2021.

Aktivitet i somatiske sykehus

I overkant av 1,6 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i årets første åtte måneder, som er en økning på 6,7 prosent fra samme periode i 2020. Både antall døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner økte. 

Aktivitet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I årets første åtte måneder fikk nesten 55 000 barn og unge og over 132 000 voksne helsehjelp i psykisk helsevern, som er en økning fra året før. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var det omtrent 28 000 personer som mottok helsehjelp, som er uendret fra året før. De fleste barn og unge får helsehjelp i poliklinikk, men det ble registrert flere oppholdsdøgn for barn og unge sammenlignet med året før. Innen psykisk helsevern for voksne og TSB så økte både antall polikliniske kontakter, oppholdsdøgn og utskrivinger.

Notater, 2. tertial 2021: 

Årsrapporter:

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn i overkant av 1,9 millioner konsultasjoner, noe som er en økning på 4,6 prosent fra samme periode året før.  Av sammenliknbar aktivitet utførte avtalespesialistene i somatikk 21 prosent av den totale polikliniske aktiviteten, mens tilsvarende for psykisk helsevern var 23 prosent. 

Ventetid og fristbrudd

I 2. tertial gikk ventetid for avviklede ned ni dager for somatikk og to dager for rusbehandling, men økte for psykisk helsevern, både for barn og unge og voksne.  Ventetid for ventende er lavere enn på samme tid i fjor for somatikk, noe som kan tyde på at situasjonen er i ferd med å normalisere seg etter pandemiperioden. I psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling har ventetid for ventende økt fra i fjor.

Tabell 1, gjennomsnittlig ventetid for ventende og avviklede per sektor, Norge.

Sektor

Ventetid ventende 2. tertial 2020

Ventetid ventende 2. tertial 2021

Ventetid avviklede 2. tertial 2020

Ventetid avviklede 2. tertial 2021

Somatikk

86

79

69

60

Psykisk helsevern for voksne

45

46

44

47

Psykisk helsevern for barn og unge

40

48

46

53

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

35

46

33

31

Alle sektorer

85

77

67

59

Andel fristbrudd ble redusert i 2. tertial for somatikk og psykisk helsevern for voksne, både om man ser på fristbrudd for avviklede og ventende.  For psykisk helsevern for barn og unge er det en økning i fristbrudd. For rusbehandling reduseres andel fristbrudd for avviklede, men øker for ventende.

Tabell 2, andel fristbrudd for ventende og avviklede per sektor, Norge.

Sektor

Andel fristbrudd ventende 2. tertial 2020

Andel fristbrudd ventende 2. tertial 2021

Andel fristbrudd avviklede 2. tertial 2020

Andel fristbrudd avviklede 2. tertial 2021

Somatikk

9,1

5,6

12,7

4,9

Psykisk helsevern for voksne

6,3

5,2

5,0

4,5

Psykisk helsevern for barn og unge

3,9

8,5

3,6

6,2

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

4,7

6,2

3,3

2,6

Alle sektorer

8,9

5,7

12,0

4,9

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold