Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunen skal sørge for psykisk helsetjeneste til barn og unge

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Først publisert: 24.10.2023 Sist faglig oppdatert: 24.10.2023

En ny nasjonal veileder om psykisk helsearbeid for barn og unge sier at kommunen skal sørge for lavterskel psykisk helsetjeneste og helhetlig oppfølging tilpasset barn og unges behov.

­Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide veilederen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Dette er en viktig veileder for å sikre et helhetlig psykisk helsetjenestetilbud til barn og unge på et så lavt nivå som mulig. Tjenesten skal være i tillegg til helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fastlegeordningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Formålet med veilederen er å bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager, og deres familier. Tilbudet skal være tilgjengelig, uten henvisning og ha lett tilgjengelig kontaktinformasjon for innbyggerne. Det er også viktig at barna og deres familier får bli med i utforming og gjennomføring av tilbudet

Et nyttig verktøy

Tjenesten skal ha tverrfaglig sammensatt kompetanse, som gjør at de ulike sektorer i kommunen må samarbeide om det psykiske helsetilbudet. Veilederen er et nyttig verktøy for å gjennomføre dette, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling. 

Den skal også tydeliggjøre samarbeidet mellom kommuner og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU).

Tverrsektorielt samarbeid er nøkkelen

Veilederen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar (utdanning, barnevern, helse, nav)  for barn og unges psykiske helse og vektlegger samtidig betydningen av tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom sektorene. Veilederen inkluderer også rusmiddelproblematikk og vold.

Anbefalingene ble utarbeidet gjennom et grundig innsiktsarbeid og involvering av relevante aktører og brukere underveis i prosessen og i høringsrunder. En bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra brukere, kommuner, helseforetak og kompetanse- og forskningsmiljøer har bidratt til å sikre en god faglig forankring av veilederen.

 

Les veilederen her

Abonner på nytt eller oppdatert innhold