Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Først publisert: 22.01.2019 Sist faglig oppdatert: 18.02.2019

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. For kommuner som bruker - eller vil ta i bruk - medisinsk avstandsoppfølging, peker oppsummeringen på områder å huske på.

Målgruppen for medisinsk avstandsoppfølging er kronisk syke pasienter med medium til høy risiko for forverring eller reinnleggelse på sykehus, eller økt behov for helse- og omsorgstjenester.

Mer dialog med helsepersonell

Underveisoppsummeringen er et sammendrag av erfaringer med utprøving av medisinsk avstandsoppfølging og kunnskapsgrunnlaget for utprøvingen. Formålet er å formidle foreløpig kunnskap, som kan være nyttig for de som gjennomfører andre runde av utprøvingen, og for andre som ønsker å sette i gang med medisinsk avstandsoppfølging.

Resultatene så langt viser:

 • Brukernes følelse av økt oppfølging, trygghet og kontroll over egen helse er markant bedret ved bruk av avstandsoppfølging.
 • Enkelte av brukerne fortalte at dialogen med helsepersonell ble bedre, og flere meldte at de oftere tok kontakt med fastlegen grunnet forståelse av egen forverring.
 • Økt innsikt i egen helsetilstand er en sentral driver for å unngå forverring og oppnå ønsket helseeffekt, og et eksempel på mobilisering av pasientens egne ressurser.
 • Forbruk av helsetjenester viser både økning og reduksjon. Oppmerksomhet på kostnadsvariabler ved implementering viser seg å være av betydning for kostnadseffektivitet.

Sentrale områder

Helsedirektoratet er prosjekteier for Medisinsk avstandsoppfølgingsprosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og er nå i gang med andre runde med utprøving av tjenesten. Med utgangspunkt i erfaringer fra utprøvingene, nasjonale utviklingsmål og satsinger for helse- og omsorgstjenesten, peker Helsedirektoratet på noen sentrale områder å ivareta i arbeidet med utvikling av tjenesten, en slags huskeliste. Områdene er:

 • Utjevning av sosial ulikhet
 • Gode pasientforløp
 • Tverrfaglig samarbeid og fastlegens rolle
 • Plan for oppfølging
 • Gevinstrealisering
 • Teknologiske løsninger

Tips fra kommuner som har deltatt

Kommunene peker på følgende områder å huske på:

 • Jobbe godt med prosjektledelse og endringsledelse.
 • Ikke undervurdere behovet for å forankre arbeidet oppover og utover kontinuerlig.
 • Inkludere brukere, fastleger og sykehus i arbeidet fra start, i utvikling av tjenesten.
 • Gjøre grundig innsiktsarbeid.
 • Sette mål for inkludering av pasienter, og visualiser; Tegn opp et tydelig forløp med klare roller og ansvar.
 • Sørge for gode avtaler med leverandører om teknologisk utstyr, opplæring av ansatte og pasienter.
 • Ha fokus på og konkretiser gevinster fra start, men ikke forvent gevinster med en gang - det tar tid å endre arbeidsmåter.

Første utprøving ble gjennomført 2015-2018 i Trondheim, fire bydeler i Oslo, Sarpsborg og Stavanger og fulgt av forskere fra Intro International as. Sintef bisto kommunene i utvikling av tjenesten. I andre runde av utprøvingen deltar de samme fire bydelene i Oslo, Larvik, Bodø, Eid, Kristiansand kommune i samarbeid med Arendal, Farsund og Grimstad og Ullensaker i samarbeid med Gjerdrum kommune.

Les mer om erfaringene 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold