Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere kontroller av tvungent psykisk helsevern – få vedtak oppheves

Først publisert: 15.11.2022 Siste faglige endring: 15.11.2022

Antall dokumentkontroller av vedtak i institusjon om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern har økt siden 2017. Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern har gjennomført mange kontrollbesøk i institusjoner og opplever økt arbeidsmengde.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det er svært få vedtak som oppheves etter kontrollkommisjonenes gjennomgang. Antall klager på bruk av tvang øker noe.

Dette fremgår av en ny rapport fra Helsedirektoratet. Rapporten beskriver kontrollkommisjonenes arbeid knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern i perioden 2016-2021. Rapporten omtaler også statsforvalterens behandling av klager på behandling uten eget samtykke og overprøving av kontrollkommisjonenes vedtak i domstolen.

De fleste vedtak opprettholdes

Det ble i 2021 utført 3951 kontroller av vedtak om etablering av tvungen observasjon og 4372 kontroller av vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern. Sammenlignet med 2020 var det en nedgang på 3 prosent i antall kontroller av vedtak om tvungen observasjon, og en økning på 5 prosent i antall kontroller av vedtak om tvungent psykisk helsevern.

Det er kun i få tilfeller at vedtak om tvungent psykisk helsevern ikke videreføres etter kontrollkommisjonenes dokumentkontroll. I 2021 ble 99,7 prosent av vedtak om tvungen observasjon (TO) og 99,6 prosent av vedtak om tvungent psykisk helsevern (TPH) opprettholdt. Dette er tilsvarende tendens som tidligere år. Av over 4300 kontroller av vedtak om tvungent psykisk helsevern (TPH) opphørte vernet i kun 13 saker.

Det er noe usikkerhet knyttet til om veksten i tvungent psykisk helsevern de siste årene delvis skyldes bedre rapportering av kontroller av vedtak ved overføring fra tvungen observasjon. Det overordnede utviklingsmønsteret stemmer imidlertid godt med tall fra Norsk pasientregister, som viser nedgang i antall tvangsinnleggelser fra 2016 til 2017, og vekst i årene etter.

Fortsatt økning i søknader om forlengelse

Kontrollkommisjonene må godkjenne en eventuell forlengelse av tvungent psykisk helsevern utover ett år. Antall søknader om forlengelse har økt de siste tre årene, og en økende andel av søknadene gjelder pasienter på tvungent vern uten opphold (TUD). I 2021 ble det rapportert 1734 søknader som ett års forlengelse, hvorav 1451 søknader (84 prosent) gjaldt pasienter på TUD.

Flere klager

Antall klager på vedtak om tvungent psykisk helsevern har økt i perioden 2016-2021. I 2021 økte antall innmeldte klager med 11 prosent, men flere klager ble trukket før behandling (45 prosent) sammenlignet med året før (37 prosent). Antall behandlede klager gikk dermed litt tilbake.  Andelen klager som fikk medhold var 8 prosent både i 2020 og 2021.

I 2021 behandlet statsforvalteren 1624 klager på vedtak om behandling uten eget samtykke (tvangsbehandling), som er en økning på 176 (12 prosent) fra året før. Antall klager til statsforvalteren har økt hvert år etter 2017, og dette sammenfaller med en økning i omfanget av tvangsbehandling, jf. tall fra Norsk pasientregister.

Økningen i antall klager på tvangsbehandling må også sees i sammenheng med lovendringen i 2017, som ga pasientene rett til inntil 5 timer gratis advokat ved fremsettelse av slike klager. I de fleste klagesakene blir vedtaket om tvangsbehandling stadfestet av statsforvalteren (89 prosent i 2021).

Domstolsbehandling

 Kontrollkommisjonens vedtak i sak om tvungen observasjon, etablering eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, samt vedtak om overføring til døgnopphold i institusjon, kan bringes inn for domstolene av pasienten selv eller vedkommendes nærmeste pårørende.

I 2021 ble det bragt inn 366 søksmål om prøving av vedtak om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern. Tingretten avsa dom i 123 saker. I 12 av sakene (10 prosent) fikk pasienten medhold i sin begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern. Av de totalt 123 dommene avsagt av tingretten ble 60 (49 prosent) anket av pasienten til lagmannsretten. Lagmannsretten avsa dom i 35 av ankesakene, og av disse fikk én pasient medhold. 12 dommer avsagt av lagmannsretten ble av pasienten anket videre til Høyesterett. Ingen av ankene ble tatt inn til behandling for Høyesterett i 2021.

Tallene som er rapportert fra kontrollkommisjonene og statsforvalterne må sees i sammenheng med omfanget av tvangsinnleggelser og tvangsbehandling i samme periode. Ny statistikk fra Helsedirektoratet viser utviklingen i bruk av tvang i psykisk helsevern basert på tall fra Norsk pasientregister.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold