Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere eldre på sykehus for sykdommer og skader som kunne vært forebygget

Først publisert: 15.01.2019 Sist faglig oppdatert: 31.05.2022

Mange eldre legges inn på sykehus som følge av akutte tilstander som dehydrering, mangelanemier, infeksjoner og influensa. – Dette er forhold som potensielt kunne vært forebygget ved god oppfølging fra fastlege, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

​I tillegg fører også kroniske sykdommer som astma, KOLS og hjertesvikt til mange innleggelser som kunne vært unngått. Dette viser en ny rapport fra Helsedirektoratet som oppsummerer de senere års utvikling i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenester.  

Rapporten: Helhet og sammenheng - Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenester
 

Et økt antall eldre i årene som kommer vil legge press på ressursene i helsetjenesten. Omtrent halvparten av de ressursene som brukes i spesialisthelsetjenesten på eldre over 67 år, brukes til øyeblikkelig hjelp.

I et resursperspektiv er det åpenbart at antall innleggelser for øyeblikkelig hjelp kan bli en av de viktigste utfordringene for spesialisthelsetjenesten med tanke på med tanke på fremtidig bærekraft.

God organisering gir gode resultater

I tillegg til forebyggende arbeid fra fastlegen, har måten sykehuset velger å organisere øyeblikkelig hjelp på stor betydning. Flere tiltak har vært satt i verk for å sikre god og effektiv oppfølging av ø-hjelpspasienter. Noen helseforetak har tilrettelagt akuttmottakene slik at mer erfarne leger brukes i mottaket og ved observasjonssenger. Flere steder er det også etablert tilbud om rask poliklinisk utredning istedenfor innleggelse i sengeavdeling.

- Det er åpenbart at innleggelser for øyeblikkelig hjelp blant eldre er en ressursmessig utfordring som kan bli større i årene som kommer. Mye er kjent om hva som kjennetegner disse innleggelsene, men vi mangler kunnskap både om hvordan pasientene er blitt fulgt opp før øyeblikkelig hjelp innleggelse, og om hva som skjer med pasientene etterpå. Det er kunnskap vi må få på plass hvis vi skal opprettholde dagens gode helsetilbud, sier helsedirektøren.

Betydelige variasjoner

Det er også bygd opp kommunale døgntilbud for øyeblikkelig hjelp for å bidra til at pasienter med avklarte og kjente tilstander kan følges opp lokalt. Totalt sett var det omtrent 104 000 liggedager i de kommunale døgntilbudene i 2017. Helsedirektoratets analyser viser at omfanget av liggedager for øyeblikkelig hjelp på sykehus har falt tilsvarende siste fem år, men nedgangen kan ikke knyttes direkte til oppbyggingen av det kommunale tilbudet. Det er betydelig variasjon i omfang og bruk av det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp.

Eldre stormottakere av sykehustjenester

Et av utgangspunktene for Helsedirektoratets rapport er en analyse av stormottakere av somatiske spesialisthelsetjenester.

SAMDATA 2018/5 – Eldre stormottakere av sykehustjenester (PDF)

Denne rapporten viser at halvparten av stormottakerne er eldre over 67 år. Stormottakerne er ulikt fordelt mellom helseforetaksområdene og flere enn det som befolkningstallet skulle tilsi, er bosatt i Oslo-området.

Rapporten viser også at omfanget av øyeblikkelighjelpsinnleggelser blant eldre over 80 år er høyere i Oslo-området enn i andre helseforetaksområder. 

Flere rapporter fra Samdata spesialisthelsetjenesten

Abonner på nytt eller oppdatert innhold