Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evaluering av primærhelseteam i fastlegekontor

Lege med pasient.

Først publisert: 01.02.2023 Siste faglige endring: 01.02.2023

Pasienter som blir fulgt opp av prosjektets primærhelseteam opplever en tilgjengelig fastlegetjeneste og setter pris på regelmessig oppfølging. Samtale og informasjon fra sykepleier trekkes frem som særlig betydningsfullt i oppfølgingen. Det viser funn i årets statusrapport fra evalueringen av primærhelseteam i fastlegekontor. 

Primærhelseteam (PHT) er et flerfaglig team bestående av fastleger, sykepleier og helsesekretær ved fastlegekontoret. Formålet med teamorganisering i fastlegekontor er å tilby bedre helsetjenester til pasienter som trenger det mest, blant annet i form av mer systematisk oppfølging. Forsøket omfatter også utprøving av to nye finansieringsmodeller.   

Evalueringens femte statusrapport undersøker særlig pasienters erfaring med PHT, likheter og ulikheter mellom PHT-legekontor med ulike finansieringsmodeller, variasjon i teamarbeid, og samspill mellom PHT og øvrig helsetjeneste.  

Årets rapport viser nye, og forsterker også tidligere, funn som viser at forsøket med primærhelseteam i fastlegekontor oppnår flere av effektmålene.  

Pasientene opplever bedre oppfølging  

I rapporten presenteres resultater fra en spørreundersøkelse blant brukere av primærhelseteam. Pasientene opplever en mer tilgjengelig fastlegetjeneste, større grad av trygghet og mer kontinuitet i oppfølgingen sammenliknet med før ordningen med primærhelseteam ble innført. 

Pasientene får bedre oppfølging i form av konsultasjoner, årskontroller og hjemmebesøk. De fleste pasientene er tilfredse med oppfølgingen fra både sykepleier og fastlege. De trekker frem samtale og informasjon fra sykepleier som særlig betydningsfullt i oppfølgingen.   

Bidrar til bedre samhandling   

De fleste fastleger og sykepleiere på legekontorene opplever at PHT bidrar til nye måter å løse utfordringer på. Samhandling mellom fastlegekontorene og andre tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten oppleves også som bedre enn før prosjektstart. Tilstedeværende og tydelig ledelse av teamene er viktige elementer for effektivt og godt teamarbeid.  

PHT har påvirket arbeidsbelastningen for om lag halvparten av fastlegene – hvorav fire av fem opplever redusert arbeidsbelastning og én av fem opplever økt arbeidsbelastning. Resultatene tyder på at teamarbeidet fungerer godt.

Til tross for variasjon i organisasjonskonteksten for teamarbeid, opplever personellet på legekontorene at teamarbeidet gir gode og relevante resultater – først og fremst for pasientene, men også for dem selv i form av økt arbeidstrivsel. 

Overordnet opplever alle yrkesgruppene stor grad av enighet om oppgaver, arbeidsfordeling, fordeling av beslutningsmyndighet og nye måter å løse utfordringer på.  

Ulike finansieringsmodeller   

Prosjektet omfatter også utprøving av to nye finansieringsmodeller: honorarmodell og driftstilskuddsmodell. Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen. Det er opprettet egne takster som er beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier. Den resterende 50 prosenten tilføres som et rundsumtilskudd.

Driftstilskuddsmodellen inneholder et listeinnbyggertilskudd, basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter. 

12 av legekontorene har valgt honorarmodellen og fem har valgt driftstilskuddsmodellen (DTM). Med unntak av ett legekontor, har legekontor med DTM hatt en betydelig inntektsøkning sammenlignet med legekontor utenfor forsøket. Det varierer mer for legekontor med honorarmodellen.   

Legekontor med mange konsultasjoner per listeinnbygger og en stor andel yngre listeinnbyggere vil generelt sett komme bedre ut økonomisk med honorarmodellen enn med DTM, siden DTM gir lavere tilskudd for yngre innbyggere enn for eldre. Samtidig opplever fastleger med DTM i større grad at finansieringsmodellen er godt tilpasset å drive teamarbeid, sammenlignet med fastleger med honorarmodellen.   

 Om primærhelseteam  

  • Primærhelseteam i fastlegekontor består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer.   

  • Primærhelseteam piloteres i 17 legekontor, i ni kommuner rundt om i landet. 

  • Pilotprosjektet, som startet i 2018, avsluttes 31. mars 2023. Driften ved pilotkontorene kan videreføres inntil regjeringen har tatt stilling til ekspertutvalgets anbefalinger.  

  • Evalueringen gjennomføres av Universitet i Oslo (UiO), Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT). Evalueringen blir gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.  

Abonner på nytt eller oppdatert innhold