Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evaluering av to tilskuddsordninger for institusjonsbaserte tiltak og aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Først publisert: 01.09.2020 Sist faglig oppdatert: 01.09.2020

Tilskuddsordningene institusjonsbaserte tiltak og aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring er viktige for tiltakenes eksistens og aktivitetsnivå.

38554550-young-woman-talking-to-a-psychologist-in-an-office-the-foto-Mostphotos.jpg
Staten etablerer tilskuddsordninger og gir tilskudd med den hensikt å skape resultater av samfunnsmessig verdi, som ikke kan forventes å bli realisert uten tilskuddet. På oppdrag for Helsedirektoratet har Deoliotte evaluert to tilskuddsordninger. Foto: Mostphotos

Tilskuddsordningene institusjonsbaserte tiltak og aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring er viktige for at tiltakenes eksistens og aktivitetsnivå.

Det kommer frem i en evaluering som Deliotte har gjort på oppdrag for Helsedirektoratet.

Evaluering av to tilskuddsordninger – institusjonsbaserte tiltak og aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer,rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring (pdf)

Deloittes anbefalinger basert på evalueringen av grunntilskudd og aktivitetstilskudd

  1. Det bør defineres klarere hvilke bruker- og samfunnseffekter som forventes å komme ut av tilskuddsordningene.
  2. Det bør defineres tydeligere kriterier for måloppnåelse for tilskuddsordningene, og klargjøres hva som kjennetegner god måloppnåelse.
  3. Helsedirektoratet bør vurdere å tilrettelegge for systematiske brukerundersøkelser ved å utvikle et felles verktøy som alle tiltakene som får støtte må benytte.
  4. Søknadsskjema og krav til søknad bør utformes slik at de legger til rette for at søknadene i størst mulig grad er sammenlignbare, og at vesentlig informasjon fremgår.
  5. Det bør tydeliggjøres hvilke forventninger som stilles til tilskuddsmottakernes samarbeid med kommuner, og hvordan dette eventuelt skal dokumenteres.
  6. Det bør gjøres en vurdering av hvordan man kan opprettholde mangfoldet blant de institusjonsbaserte behandlingstilbudene, samtidig som økonomiske prioriteringer fra kommunenes side medfører at tilbudene i begrenset grad blir benyttet av kommunene.
  7. Helsedirektoratet bør iverksette tiltak for å sikre bedre internkontroll knyttet til tilskuddsforvaltningen.
  8. Helsedirektoratet bør etterstrebe etablering av et fast kunngjøringstidspunkt og en fast søknadsfrist for tilskuddsordningene.
  9. Det bør, med bakgrunn i opplysninger om varierende måloppnåelse og et økende omfang av søknader, vurderes hvorvidt det er ønskelig å opprettholde dagens praksis der en betydelig andel av tilskuddsmidlene er øremerket.

Helsedirektoratets vurdering av Deloittes funn

Evalueringen inneholder mange viktige funn og flere konkrete anbefalinger til videreutvikling av tilskuddsordningene som bør vurderes i det videre forbedringsarbeidet.

Revidering av regelverk vil være en naturlig prioritering i den forbindelse.

Utover dette vil samme søknadsfrist hvert år og kun én søknadsrunde per år forenkle søknadsprosessen både for tilskuddsmottakerne og tilskuddsforvalter.

Helsedirektoratet vil også jobbe videre med å utvikle et oppdatert og mer funksjonelt søknad- og rapporteringsskjema som er i mer i tråd med overordnede målsettinger og kriterier for måloppnåelse.

Forbedring av søknadsskjema er også spilt inn som et ønske fra mange tilskuddsmottakere og vil kunne forenkle søknadsprosessen – spesielt for de organisasjonene med mange søknader.

Det vil også på bakgrunn av resultatene og anbefalinger undersøkes nærmere hva som eventuelt kan stilles som krav til tilskuddsmottakere om samarbeid med kommuner.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold