Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruken av tvang i psykisk helsevern er ikke vesentlig redusert

Først publisert: 28.02.2020 Sist faglig oppdatert: 28.02.2020

Bruken av tvang i psykisk helsevern er ikke vesentlig redusert etter at vilkårene for bruk av tvang ble innskjerpet i 2017. Det viser en analyse som Helsedirektoratet har gjort på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Fravær av nedgang kan skyldes større oppmerksomhet på at det skal fattes vedtak hvis pasienten mangler samtykkekompetanse.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Tvang i psykisk helsevern.

Fra 1. september 2017 ble manglende samtykkekompetanse innført som vilkår for å bruke tvungent vern og tvungen behandling i det psykiske helsevernet. Vilkåret gjelder alle pasienter som ikke utgjør en fare for eget liv eller andres liv eller helse.

Det var forventet at lovendringen ville redusere spesielt varigheten av tvungent vern og tvangsbehandling som vedlikeholdsbehandling.

Ingen større endring i antall henvisninger til tvungent vern etter lovendringen

I 2018 ble pasienter henvist nærmere 12 000 ganger til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Henvisningene gjaldt i all hovedsak akutt døgnbehandling, og pasienten ble holdt tilbake for tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern i to av tre tilfeller.

Antall henvisninger var uendret fra 2016 til 2018.

Ingen større endring i antall tvangsinnleggelser i perioden 2014 – 2019

Aktivitetsdata for 2018 viser at 5 700 pasienter ble tvangsinnlagt til sammen 8 100 ganger dette året. Dette gir en liten økning i antallet tvangsinnleggelser og tvangsinnlagte pasienter siste femårsperiode. Årsstatistikken for 2019 publiseres først i mai, men per 2. tertial 2019 ligger det heller ikke an til større endringer fra 2018 til 2019.

I siste del av 2017 var det en nedgang i antall tvangsinnleggelser. Det antas å kunne være en umiddelbar respons på lovendringen og de innskjerpede vilkårene for tvungent psykisk helsevern, men effekten har altså ikke vedvart.

Redusert varighet av tvungent vern

Analysen viser at de lengste tvungne døgnoppholdene nå varer kortere, og at det er mindre bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) i 2018 enn i perioden før lovendringen.

Flere pasienter under vedtak om behandling uten eget samtykke

For nærmere 2 000 pasienter ble det i 2018 truffet minst ett vedtak om behandling uten samtykke. Utviklingen er ikke lik i alle regioner, men på nasjonalt nivå betyr dette en liten økning. Vedtakene gjaldt nesten utelukkende tvungen behandling med legemidler.

Økt oppmerksomhet om kravet til vedtak om tvungent vern og tvungen behandling for pasienter som mangler samtykkekompetanse?

Lovendringene ga forventning om reduksjon i bruk tvang, men utviklingen viser altså noen mindre endringer i forventet retning. Regionene utvikler seg imidlertid ulikt. Effekter som drar i ulik retning kan være en forklaring på det uklare bildet. Samtidig som lovendringene innskjerper kravene for tvang, har endringene gitt økt fokus på at det skal fattes vedtak om tvang når pasienten mangler samtykkekompetanse. Dette gjelder uavhengig av om pasienten motsetter seg behandlingen / innleggelsen eller ikke.

Lovendringene kan derfor også ha som effekt at antallet tvangsvedtak øker, uten at det er blitt mer reell tvang av den grunn. Derimot vil rettssikkerheten øke når ikke-samtykkekompetente pasienter får tvangsvedtak.

Les rapporten Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold