Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Barn og unge har mer kontakt med psykiske helsetjenester i 2020

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Først publisert: 02.02.2021 Sist faglig oppdatert: 02.02.2021

Antall polikliniske konsultasjoner og døgnopphold innen psykisk helsevern for barn og unge økte i 2020 sammenlignet med året før. Det var også flere barn og unge som kontaktet fastlegen for psykiske problemer i siste halvdel av 2020 enn i samme periode i 2019. Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne økte også, men her gikk antall døgnopphold noe ned.

Artikkelen er 183 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette fremkommer i rapporten Aktivitetsutvikling 2020 per desember – Foreløpige tall (pdf)

Flere polikliniske konsultasjoner og flere øyeblikkelig-hjelpsopphold i psykisk helsevern for barn og unge

Det ble utført syv prosent flere  polikliniske konsultasjoner for barn og unge i psykisk helsevern i 2020 sammenlignet med 2019. Totalt ble det utført nær 900 000 slike konsultasjoner i 2020. Tallene for november og desember understøtter det bildet.

Antall døgnopphold har også vært høyere i 2020 enn i 2019. I november og desember var det henholdsvis 28 og 6 prosent flere døgnopphold enn i tilsvarende periode året før.

Samlet for 2020 var antallet døgnopphold åtte prosent høyere enn i 2019 og dette var i hovedsak knyttet til flere døgnopphold som øyeblikkelig hjelp i andre halvår.

Flere konsultasjoner og noe færre døgnopphold i psykisk helsevern for voksne

Foreløpige tall for psykisk helsevern voksne for hele 2020, viser at det var åtte prosent flere polikliniske konsultasjoner og omtrent åtte prosent færre døgnopphold sammenliknet med 2019. Totalt ble det utført om lag 1,87 millioner polikliniske konsultasjoner for voksne i psykisk helsevern i 2020.

Økt aktivitet hos fastlege og legevakt

Aktiviteten, både hos fastlege og ved legevakt, var høyere i november og desember i 2020 enn den var i tilsvarende måneder i 2019. Dette gjelder både for antall pasienter, antall konsultasjoner og sum refusjoner og egenandeler.

Andelen e-konsultasjoner hos fastleger var lavere i november og desember enn i mars og april, men fortsatt høyere enn tilsvarende måneder i 2019.

Høyere poliklinisk aktivitet innen somatikk 

Det var flere polikliniske konsultasjoner ved alle helseregionene i november og desember sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019. Antall døgnopphold, både øyeblikkelig hjelp og planlagte, var lavere i samme periode i 2020 sammenliknet med året før.

Gjennomsnittlig ventetid for somatikk redusert utover høsten 2020

Innen somatikk har den gjennomsnittlige ventetiden siden mai vært noe lengre i 2020 enn i 2019, men mot slutten av året har forskjellen blitt redusert. I november var ventetiden i gjennomsnitt 65 dager og i desember 60 dager, henholdsvis 3 og 1 dag lengre enn i sammen måned i 2019. Innen psykisk helse og rus har ventetidene vært på nivå med eller under gjennomsnittet i 2019 gjennom hele 2020.

Stor grad av måloppnåelse for pakkeforløp for kreft høsten 2020

Målsettingene rundt pakkeforløp for kreft har på landsbasis vært oppnådd høsten 2020.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold