Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antall pasienter i psykisk helsevern uendret fra 2019 til 2020

Først publisert: 12.11.2021 Sist faglig oppdatert: 12.11.2021

I 2020 var om lag 254 000 personer i kontakt med tjenestene innen psykisk helsevern, mot i underkant av 248 000 fem år tidligere. Det tilsvarer en økning på 3 prosent. Det var så å si ingen endring i løpet av det siste året.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette kommer frem i rapporten "Tjenester i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2020" som er en del av SAMDATA Spesialisthelsetjenesten.

 

Du finner rapporten her.

Rapporten viser følgende:

  • om lag 56 700 personer var i kontakt med institusjoner og poliklinikker innen psykiske helsevernet for barn og unge
  • i underkant av 154 000 personer var i kontakt med institusjoner og poliklinikker for voksne
  • mens 54 000 personer var i kontakt med en avtalespesialist i psykiatri eller psykologi
  • 32 500 voksne pasienter fikk behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), en nedgang på to prosent fra året før. I løpet av perioden fra 2016 til 2020 var det en nedgang i antall pasienter i TSB på 0,5 prosent, og endringen var i samme størrelsesorden både for pasienter med og uten døgnbehandling.

.

Poliklinisk tilbud

Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern rettet mot voksne, har hatt en svakere vekst enn befolkningsutviklingen de siste årene. Antall kontakter per innbygger ble redusert fra 2016 til 2019, etterfulgt av en økning siste år. Profilen i tilbudet viste en redusert bruk av telefon frem til 2019, mens det i løpet av det siste året var det en dobling i bruken av telefonkontakter. Fra 2016 til 2020 var det kvinner og menn i aldersgruppen 18 – 40 år hvor det ble flere pasienter i poliklinisk behandling, mens endringene i poliklinisk tilbud siste år viste små utslag for pasientratene.

For barn og unge i alderen 0-17 år var det en nedgang i polikliniske kontakter per innbygger i psykisk helsevern i perioden 2016-2019, mens det var en vekst på syv prosent fra 2019 til 2020. Bruken av telefonkontakter økte med 41 prosent, mens bruken av ambulante kontakter ble halvert siste år. Siden 2016 har det vært en økning i pasientraten for jenter i poliklinikkene, spesielt for aldersgruppen 13-15 år.

Poliklinisk kontakt etter utskrivning

For de voksne ble 66 prosent av døgnbehandlingene i psykisk helsevern i 2020 etterfulgt av en poliklinisk kontakt i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning, mens for barn og unge gjaldt dette 86 prosent av døgnbehandlingene. For pasienter i TSB hadde 65 prosent en poliklinisk kontakt ila 30 dager etter utskrivning. Poliklinisk kontakt etter utskrivning ble tilbudt flere i 2020 sammenlignet med tidligere år. De voksne som var innlagt i Nord og barn og unge som var i døgnbehandling i Midt-Norge, hadde i mindre grad poliklinisk kontakt etter utskrivning sammenlignet med de øvrige regionene.

Polikliniske og ambulante årsverk

Det har vært en klar vekst i årsverk innen det polikliniske tilbudet til barn og unge, hvor universitetsutdannet personell utgjør en stor andel av veksten fra 2016 til 2020. Leger og psykologer utgjorde 55 prosent av årsverkene i 2020, og dette innebar en økning på 2,5 prosentpoeng siden 2016. Veksten var ikke like sterk innen behandlingstilbudet til voksne, men også her var det vekst knyttet til universitetsutdannet personell. I 2020 utgjorde leger og psykologer over halvparten av årsverkene også i de polikliniske og ambulante tjenestene til voksne.

Kommunale tjenester

28 prosent av de voksne pasientene behandlet i psykisk helsevern i 2018 hadde tilgang på kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av 2017-2018. Det var pasienter med rusproblematikk (46 prosent) og døgnpasientene (58 prosent) som i størst grad hadde vedtak om kommunale tjenester. Praktisk bistand (inkludert støttekontakt mm) og helsetjenester i hjemmet ble tilbudt hhv 18 og 27 prosent av pasientene med rus som komorbiditet, og hhv 25 og 30 prosent av døgnpasientene. Blant barn og unge, og voksne pasienter i behandling hos privatpraktiserende psykiatere eller psykologspesialister, mottok 11 prosent kommunale tjenester i løpet av disse to årene. Blant pasientene i TSB hadde 42 prosent vedtaksbaserte kommunale tjenester.

For mer data og statistikk om psykisk helsevern og TSB, se her.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold