Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Introduksjon til pakkeforløp for sarkom

Generelt om sarkom

Dette pakkeforløpet omhandler pasienter med sarkom. Sarkom er en sjelden krefttype som oppstår i bindevev. Sarkom kan oppstå hos pasienter i alle aldersgrupper og i alle deler av kroppen, men oftest i bevegelsesapparatet, øre-nese-hals regionen og i buken. Pakkeforløp for sarkom omfatter sarkom i ben og bløtdeler, og sarkom i viscerale organer og retroperitoneum.

Det diagnostiseres rundt 40 pasienter med bensarkom og 200 med bløtvevssarkom hvert år i Norge. Fem-års overlevelse ved de mest vanlige bensarkomer er rundt 60-70 prosent.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom

Pakkeforløpet for sarkom bygger på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom.

Forløpskoordinering

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser.

Det multidisiplinære/tverrfaglige team (MDT)

Hvert sarkomsenter skal ha etablert en sarkomgruppe - et multidisiplinært tverrfaglig team bestående av ortopeder, kirurger, onkologer, barneonkologer, radiologer og patologer som har sarkom som sitt hoved faginteresseområde. Andre spesialister, som thoraxkirurger, øre-nese-hals-leger og nevrokirurger, involveres ved behov. For å ivareta kontinuiteten må nøkkelspesialister i sarkomgruppen være representert med minst to overleger.

Det skal holdes minst ett, men helst to til tre tverrfaglige sarkommøter ukentlig.

Alle pasienter med sarkom skal diskuteres i sarkommøter. Beslutninger om pasientbehandling skal fattes etter tverrfaglig diskusjoner med alle relevante spesialister tilstede.

Informasjon og dialog med pasienten

Målet er at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, medvirkning og dialog gjennom hele forløpet. Pasient og ansvarlig lege treffer i fellesskap beslutning om det videre forløpet. Er ikke pasienten i stand til å medvirke, involveres pårørende eller utpekt verge.

Kommunikasjonen med pasient og pårørende skal i alle sammenhenger baseres på respekt og empati. Informasjon og dialog skal skje på en hensynsfull måte og være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som for eksempel alder, sosiale situasjon, språk, uttrykte ønsker og behov. Videre bør kommunikasjon med pasienten inkludere avklaring vedrørende forventninger om forløpet, inkludert medvirkning av pasient og pårørende.

I den utstrekning pasienten ønsker det skal pårørende involveres gjennom hele pasientforløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pårørende også kan ha selvstendige behov som skal ivaretas og tas hensyn til.

Kommunikasjon og informasjon skal være konsistent og koordinert. Som en del av kommunikasjonen skal pasient og pårørende løpende involveres og informeres om undersøkelsesresultater og neste trinn i pakkeforløpet. Tolketjeneste benyttes ved behov.

Sykehusene skal, i samarbeid med aktuelle pasientforeninger, legge til rette for samtaler med godkjente likepersoner dersom kreftpasienter og/ eller deres pårørende ønsker dette.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Pakkeforløp hjem består av et tilbud om samtaler for å avdekke pasientens behov for tjenester og oppfølging som går utover selve kreftbehandlingen. Alle som får en kreftdiagnose inkluderes i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft innebærer en utdypning av hvordan pasientene bør følges opp etter klinisk beslutning og påbegynt kreftbehandling, og en utdyping av hvordan tjenestenivåene bør samhandle for å avdekke og følge opp pasientens behov for tjenester utover selve kreftbehandlingen. Alle kreftpasienter skal inkluderes i Pakkeforløp hjem når de har fått en kreftdiagnose, uavhengig av om de allerede er i et pakkeforløp for kreft eller ikke, og uavhengig av om behandlingsforløpet har en kurativ eller palliativ intensjon. Pasienter som får tilbakefall inkluderes i Pakkeforløp hjem, selv om de ikke inkluderes i pakkeforløpene for kreft.

Flytskjema

sarkom flytskjema
 

Siste faglige endring: 29. april 2022