Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser

Dette kapittelet gir ingen fullstendig beskrivelse av utredning for alle nevroutviklingsforstyrrelser, men omtaler noen felles grunnprinsipper. I de fleste tilfeller krever utredning av ulike nevroutviklingsforstyrrelser ytterligere undersøkelser, inkludert utredning av ADHD, som beskrives nærmere i nasjonal faglig retningslinje for ADHD. Det lenkes til deler av retningslinjen for ADHD fra dette kapittelet, men kun til tekst som beskriver generelle prinsipper for utredning av nevroutviklingsforstyrrelser.

Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander hvor utviklingen er forsinket eller avvikende fra tidlig i barndommen og omfatter tilstander som 

 • ADHD
 • autismespektertilstander
 • tics-tilstander
 • motorisk utviklingsforstyrrelse
 • språkvansker
 • lærevansker
 • utviklingshemming

Nevroutviklingsforstyrrelser 

 • opptrer ofte sammen
 • er hyppig forekommende
 • kan vises på mange ulike måter
 • har høy grad av arvelighet
 • kan være årsak til psykiske vansker

Ofte ses vansker med sosialt samspill og kommunikasjon, regulering av oppmerksomhet, atferd, tanker, aktivitetsnivå og følelser, motorikk og læring.

Somatiske tilstander, atferdsvansker, psykiske lidelser, andre nevroutviklingsforstyrrelser og søvnvansker forekommer hyppigere hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser enn i befolkningen generelt. 

Ha lav terskel for utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser da tidlig oppdagelse er avgjørende for prognose. Symptomer kan være vanskelige å oppdage da de vises på ulike måter hos forskjellige individer, samt i ulike aldersgrupper og settinger. Vektlegg derfor bekymring hos barnet selv og foreldre. 

Siden symptomene er dimensjonale, er det mulig å ha høy grad av symptomer, men likevel være under terskel for diagnose. Tiltak kan være nødvendig også ved symptomer under terskel. Utred derfor bredt og beskriv pasientens funksjon med tanke på tiltak.

2.1.1. Utredningskomponenter

Siste faglige endring: 30. september 2022