Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sender utvidelse av "Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus for barn og unge i barnevernet" på høring. Utvidelsen gjelder somatisk helse, tannhelse og seksuell helse.

Ute på høring
Høringsfrist: 21. oktober 2022

Høringsinnspill

Vi ber om at du benytter dette QuestBack-skjemaet til å levere høringsinnspill.

Høringsutkast

Last ned høringsutkast (PDF)

Høringsbrev

Bakgrunn

I 2017 fikk Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å utvikle modeller og systemer som skal bidra til at barn i barnevernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager, og i 2020 ble "Pakkeforløpet for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus for barn og unge i barnevernet" publisert.

I 2020 fikk Helsedirektoratet og Bufdir i oppdrag fra henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet å utvide pakkeforløpet med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. Eksisterende pakkeforløp skulle ikke revideres. Oppdraget måtte på grunn av ressursmangel utsettes til 2022.  

Tittelen "pakkeforløp" vurderes i sammenheng med en helhetlig gjennomgang av betegnelser for de normerende produktene fra Helsedirektoratet. Navn på forløpet kan bli endret før endelig publisering.

Målgrupper

Målet med pakkeforløpet er å bidra til at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet tidlig for sine eventuelle helseplager, slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet.  

I pakkeforløpet beskrives ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Det gis også råd om hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet. 

Innhold (hva er nytt?)

Pakkeforløpet utvides til også å gjelde somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. Eksisterende innhold er ikke revidert.

I høringsforslaget er utvidelse av innhold markert med kursiv. Tekst fra opprinnelig pakkeforløp markert med overstryking, er endret for å gjøre teksten mer helhetlig og sammenhengende.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill

 • Regionale helseforetak
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner 
 • Bufetat i alle regioner
 • Folkehelseinstituttet
 • Statsforvalterne
 • Statens helsetilsyn
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Organisasjoner og ombud

 • KS
 • Barneombudet
 • Mental helse ungdom
 • Redd Barna
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Forandringsfabrikken
 • Statens barnehus
 • UNICEF Norge 
 • Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold (FRI)
 • Den norske legeforening 
 • Norsk psykologforening
 • Faggruppe for helsesykepleiere
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk forening for klinisk sexologi 
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk Tannpleierforening
 • Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR-nettverk) 

Kompetansesentre

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP sør/øst
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Midt-Norge - RKBU Vest - RKBU Nord
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Øst - RVTS Vest - RVTS Nord - RVTS Sør - RVTS Midt
 • Kompetansesenter rus - Nord-Norge - Midt-Norge - Region Vest Stavanger - Region Vest Bergen - Region Sør - Region Øst - Oslo 
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Midt – Vest – Øst - Nord-Norge
 • VID vitenskapelige høgskole

Kontakt

Rådgiver kristine.misvaer.stenbeck@helsedir.no

Seniorrådgiver jorgen.blom@helsedir.no

Først publisert: 23.06.2022 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022 Se tidligere versjoner