Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykose: Revidert kapittel om legemidler i psykoseretningslinjen

Kapittel 8.13 om legemiddelbehandling i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelse er revidert. Revideringen har resultert i fire anbefalinger samt kapittel om metode og prosess.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 30. april 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast: Psykoselidelser – legemiddelkapitlet.

Utkastet inneholder fire anbefalinger samt kapittel om metode og prosess. 

Den enkelte anbefaling er presentert med en kort anbefalingstekst og en utdypende tekst med hovedbudskapet. Deretter følger praktisk informasjon om hvordan anbefalingen følges og begrunnelse for anbefalingen.

Høringsinnspill

Høringsfristen er nå utløpt.

Last ned høringsinnspill (komprimert mappe / zip).

Høringsbrev

Bakgrunn

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) ble utgitt i 2013. Det har vært uenighet i fagfeltet og blant brukere om deler av kunnskapsgrunnlaget som danner grunnlag for anbefalingene om behandling med antipsykotika i retningslinjen. På bakgrunn av dette og faglig utvikling ble det besluttet at kunnskapsgrunnlaget skulle oppdateres og kapittel om legemidler revideres. Retningslinjen for øvrig er uendret.

Hensikt

Oppdaterte anbefalinger har til hensikt å bidra til trygg og god behandling med legemidler for personer med psykoselidelser. Anbefalingene skal oppleves som god beslutningsstøtte for tjenesten og bidra til mindre uønsket variasjon. 

Kapittel om legemidler (kapittel 8.13) i nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (IS-1957) utgår ved publisering av de nye anbefalingene.

Målgrupper

Målgruppen for retningslinjen er primært helsepersonell som arbeider med legemiddelbehandling av personer med psykoselidelser, samt relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, pasienter/brukere og pårørende.

Innhold

Endringer beskrives i metodekapitlet i høringsutkastet.

Det foreligger én dissens i arbeidsgruppen. Denne ligger som vedlegg i metodekapitlet i høringsutkastet. 

Høringsinstanser

 • ACTIS
 • ADHD Norge
 • AKAN
 • Akershus universitetssykehus HF
 • A-larm
 • Alfa Behandlingssenter
 • Allmennlegeforeningen
 • Apotekforeningen
 • Barn av rusmisbrukere
 • Betanien sykehus
 • Bipolarforeningen
 • Blå Kors Norge
 • Borgestadklinikken
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Det hjelper
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Direktoratet for e-helse
 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge
 • Fellesorganisasjonen
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreningen for en helhetlig ruspolitikk (FFHR)
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Haraldsplass Diakonale sykehus
 • HELFO
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hvite Ørn
 • Ivareta - pårørende berørt av rus
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Kompetansesenter rus - Nord
 • Kompetansesenter rus - region Midt-Norge
 • Kompetansesenter rus - region Oslo
 • Kompetansesenter rus - region sør
 • Kompetansesenter rus - region Vest Bergen
 • Kompetansesenter rus - region Vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus - region Øst
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Lade behandlingssenter Blå Kors
 • Landets fylkesleger
 • Landets kommuner
 • Landets Pasient- og brukerombud
 • Landets statsforvaltere
 • Landets univesitet
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 
 • Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Legemiddelindustrien
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Marborg
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)
 • Nasjonal kompentansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring inne helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte
 • Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelse (ROP)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling
 • Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Nasjonalt kompetansesenter for hodepine
 • Nasjonalt kompetansesenter for kommunalt psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
 • Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)
 • Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte symptomlidelser
 • Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer
 • Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSFF)
 • Nic Waals Institutt
 • Nord universitetet
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • NormalNorge
 • Norsk barne og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse
 • Norsk helsenett
 • Norsk OCD og angstforening (ANANKE)
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Norsk sykepleierforbund
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • ProLARNett
 • Pårørendealliansen
 • Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KorFor)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Bergen (KORUS Bergen)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Midt (KORUS Midt)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Nord (KORUS Nord)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Oslo (KORUS Oslo)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Stavanger (KORUS Stavanger)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Sør (KORUS Sør)
 • Regionalt kompetansesenter på rusfeltet Øst (KORUS Øst)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt (RKBU Midt-Norge ved NTNU)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest (RKBU Vest ved NORCE)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, øst og sør (R-BUP øst og sør)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge
 • RELIS (Midt-Norge, Vest, Nord-Norge, Sør-Øst)
 • Rusforsk
 • Rusmiddelmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO)
 • Rådet for psykisk helse
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Selvhjelp Norge
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (SERAF)
 • Sigma Nord
 • SINTEF Helse
 • St. Olavs Hospital HF
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF
 • We Shall Overcome

Først publisert: 23.06.2023 Siste faglige endring: 10.11.2023 Se tidligere versjoner