Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd for kreftkirurgi – kompetanse og kvalitet

Rådene beskriver den kompetanse og kvalitet som bør foreligger ved sykehus som tilbyr kreftkirurgi.

Ute på høring
Høringsfrist: 15. mars 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonale faglige råd for kreftkirurgi – kompetanse og kvalitet

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker innspill og forbedringsforslag som kan gjøre nytteverdien av Nasjonale faglige råd for kreftkirurgi best mulig.

Takk for at du gir høringsinnspill via dette høringsskjemaet (Forms).

 • Hvert svarfelt har en begrensning på 4000 tegn (inkludert mellomrom).
 • Idet du sender inn Forms-skjemaet får du mulighet til å skrive ut eller lagre høringsinnspillet ditt (velg fra nedtrekksmeny som kommer opp).
 • Du kan lage utkast til høringsinnspill i dette Word-dokumentet, før du sender det inn via Forms.
 • Eventuelle ytterligere høringsinnspill merkes med saksnummer [20/40412] og sendes til postmottak@helsedir.no.
 • Mottatte høringsinnspill blir publisert her på høringssiden.

Bakgrunn

Helsedirektoratet utga i 2015, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, rapporten Kreftkirurgi i Norge. Rapporten beskrev status for kreftkirurgi i Norge, med en oversikt over hvilke sykehus som opererer kreftpasienter og hvor mange inngrep som gjøres hvert år. Rapporten omtalte også robusthetskrav som skulle skulle være ivaretatt ved sykehus som kunne utføre kreftkirurgi. Kreftkirurgirapporten fra 2015 var et bidrag til arbeidet med funksjonsfordeling i de fire regionale helseforetakene.

En revisjon av rapporten fra 2015 ble etterspurt av tjenesten. Det ble ansett som viktig å oppdatere rapporten om kreftkirurgien for å tilpasse det kreftkirurgiske tilbudet til utviklingen som har funnet sted i de ulike fagfelt.

Helsedirektoratet nedsatte i 2021 en arbeidsgruppe for å gjøre en revisjon av rapporten Kreftkirurgi i Norge (2015). Arbeidsgruppens medlemmer ble oppnevnt i samarbeid med RHF-ene.

Rapporten fra 2015 hadde robusthetskrav i form av volumtall for de sykehus som skal utføre kirurgisk behandling av kreftpasienter. Når formatet går fra rapport til faglige råd, er volumtallene erstattet med beskrivelser av den kompetanse og kvalitet som bør foreligger ved sykehus som tilbyr kreftkirurgi. Det legges også større vekt på et kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid.

Hensikt

Formålet med de nasjonale faglige rådene er at de bidrar til å sikre likeverdig og kvalitativt god behandling av pasienter med kreft uansett hvor man bor i landet.

Målgrupper

 • Ledere med ansvar for organisering av spesialisthelsetjenester og kreftkirurgien
 • Ledere for avdelinger som utfører kreftkirurgi
 • Legespesialister og annet helsepersonell som behandler kreftpasienter

Innhold

Det gis i vedlagte utkast 3 generelle faglige råd om kompetanse og kvalitet:

 • Sykehus som utfører kreftkirurgi, bør ha et fem-års perspektiv på plan for bemanning og kompetanse
 • Avdelinger som utfører kreftkirurgi, sørger for tilgang på tverrfaglig kompetanse og støttetjenester som sikrer kvalitet gjennom hele behandlingskjeden
 • Sykehus som utfører kreftkirurgi, bør inkludere hele behandlingskjeden i kvalitetsforbedringsarbeidet

I tillegg gis det supplerende organspesifikke råd om:

 • Kirurgisk kompetanse
 • Tverrfaglig kompetanse og tjenester
 • Kvalitetsforbedring

De generelle rådene er uformet slik at de danner et felles utgangspunkt for de ulike kreftformene, mens ytterligere organspesifikke råd beskrives nærmere i egne kapitler.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

Stat og kommune

 • Alle regionale helseforetak 
 • Kreftregisteret
 • NORGAST

Fag- og interesseforeninger

 • Den norske legeforening
 • Norsk kirurgisk forening
 • Norsk onkologisk forening
 • Norsk radiologisk forening
 • Den norske patologforening
 • Norsk forening for palliativ medisin
 • Norsk Palliativ Forening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund

Likeperson-, interesse- og brukerorganisasjoner

 • Kreftforeningen

Kontakt

Seniorrådgiver Borghild Svorken, mob. 98822164, borghild.svorken@helsedir.no

Først publisert: 15.12.2023 Siste faglige endring: 15.12.2023 Se tidligere versjoner