Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

Helsedirektoratet fikk i 2022 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å revidere samt fornye eksisterende kreftstrategi, Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 – Leve med kreft. Nåværende kreftstrategi er gitt en forlenget varighet til starten av 2024. Strategiperioden for den nye kreftstrategien anbefales å vare fra 2024 til 2028 eventuelt til 2030.

Høringsutkast

Se høringsutkastet til nasjonal kreftstrategi (pdf)

Høringsinnspill

Fristen for å gi innspill er passert, og innspillene er under behandling.

Last ned høringsinnspillene til nasjonal kreftstrategi (zip)

Om strategien

Den nye kreftstrategien skal ha de samme fem overordnede målene som i nåværende kreftstrategi:

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
  • En mer brukerorientert kreftomsorg
  • Flere skal overleve og leve lenger med kreft
  • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende

I arbeidet med den reviderte kreftstrategien er det bedt om at ny kunnskap på kreftområdet skal ivaretas. Direktoratet er videre bedt om å se hen til ambisjonene definert i Hurdalsplattformen som å desentralisere deler av kreftbehandlingen, ha kapasitet for å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet samt å styrke ettervernet. Kreftstrategien skal også bygge på føringer som ligger i strategien for persontilpasset medisin samt være koordinert med EUs kreftforebyggende kreftarbeid.

Helsedirektoratet har så langt i arbeidet med oppdraget involvert bredt - både interne avdelinger i direktoratet og eksterne aktører. Partnerskap mot kreft har hatt tre møter der blant annet status i nåværende strategi, samt innspill til revidert strategi har blitt gjennomgått. I forkant og etterkant av møtet har medlemmene av partnerskapet – fagdirektørene med vararepresentanter fra RHFene, representant fra KS, pasient- og brukerforeningene, Kreftregisteret, Kreftforeningen og Helsedirektoratet, kommet med skriftlige innspill. Kreftregisteret har bidratt til oppdatert tekst om status og utviklingstrekk.

Helsedirektoratet har så langt mottatt mange og gode innspill. Disse er forsøkt ivaretatt i nåværende versjon av revidert kreftstrategi.

Høringsinstanser

Aktiv mot kreft
Barnekreftforeningen
Blodkreftforeningen
Blærekreftforeningen
Brystkreftforeningen
CarciNor
Den norske legeforening
Den norske patologforening
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Gynkreftforeningen
Helse Midt-NorgeRHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hematologialliansen Norge
Hjernesvulstforeningen
Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet
Kreftforeningen
Kreftomsorg Rogaland
Kreftregisteret
KS - kommunesektorens organisasjon
Lungekreftforeningen
Lymfekreftforeningen
Melanomforeningen
Munn- og halskreftforeningen
Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling
Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn
NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
Norsk forening for ernæringsvitenskap
Norsk forening for geriatri
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forum for Gynekologisk Kreft
Norsk kirurgisk forening
Norsk onkologisk forening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk radiologisk forening
Norsk Sykepleierforbund
Pancreaskreft Nettverk Norge
Privatpraktiserende spesialisters landsforening
Prostatakreftforeningen (PROFO)
Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft
Sarkomer
Statens legemiddelverk
Ung kreft
ØNH foreningen

Kontakt

Trude Andreassen
trude.andreassen@helsedir.no

Først publisert: 15.09.2023 Siste faglige endring: 15.09.2023 Se tidligere versjoner