Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødselsomsorgen

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. oktober 2023

Høringsinnspill

Høringen på nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen.

Retningslinjen er publisert i digitalt format og anordnet kapittelvis etter overordnet tema. Innen hvert kapittel blir hver anbefaling presentert med en kort og utdypende tekst med hovedbudskap, deretter følger «Praktisk – slik kan anbefalingen følges» og «Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på» og referanser.

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden (Skriv ut / lag PDF).

Høringsbrev

Helsedirektoratets har besluttet at det er behov for faglig oppdatering av normerende dokumenter innen fødselsomsorgen. Arbeidet inkluderer revisjon av tre tidligere normerende produkter fra Helsedirektoratet: 

Utkastet til retningslinje svarer også ut et oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet i revidert tildelingsbrev for 2020:

Helsedirektoratet skal gjennomgå og revidere veilederen «Et trygt fødetilbud» på bakgrunn av endringer i kompleksitet i fødepopulasjon og behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot seleksjonskriteriene for fødende på de ulike nivå av fødeinstitusjoner.

Veilederen skal anbefale normtall for bemanning og krav til kompetanse på fødeinstitusjoner etter modell av anbefalingene i retningslinjen «Nyfødtintensivavdelinger – kompetanse og kvalitet».

Hensikt

Målet med retningslinjen er at anbefalingene bidrar til:

 • at gravide opplever en trygg fødselsomsorg og som en del av en helhetlig svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg
 • et faglig forsvarlig fødetilbud
 • riktige prioriteringer ved at gravide blir selektert til rett fødenivå
 • mindre uønsket variasjon i fødetilbud 

Målgrupper

Retningslinjen er særlig rettet mot helseforetak og helsepersonell (leger og jordmødre) som yter helsetjenester i fødselsomsorgen.

Retningslinjen er ikke spesielt rettet mot gravide eller fødende kvinner, men kan være nyttig for disse og deres pårørende.

Innhold

Retningslinjen inneholder 10 kapitler:

 1. Differensiering og seleksjon av fødetilbud
 2. Bemanningsnorm for jordmødre i fødeinstitusjoner
 3. Følgetjeneste og døgnkontinuerlig beredskap
 4. Hjemmefødsel
 5. Fødestue
 6. Fødeavdeling
 7. Kvinneklinikk
 8. Svangerskap passert termin
 9. Informasjon og pasientmedvirkning når det haster
 10. Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

Hva er nytt og hva er videreført

Innholdet fra de tre tidligere publiserte produktene er betraktelig forkortet, oppdatert faglig og endret i tråd med gjeldende lovverk. Utkastet er revidert strukturelt for å bli tilpasset Helsedirektoratets digitale publiseringsløsning.

Norge er internasjonalt sett blant de land som har best resultater innen fødselsomsorg, som sykelighet og dødelighet hos mor og barn. Anbefalinger som understøtter en fødselsomsorg av god kvalitet, som differensiering av fødetilbudene og seleksjon av gravide til rett fødenivå, er videreført og justert iht. oppdatert kunnskap. Krav til bemanning og kompetanse for de enkelte fødeinstitusjonsnivåene er spesifisert.

Når det gjelder hjemmefødsel er anbefalingene om seleksjonskriterier for gravide og overføringskriterier for den fødende og den nyfødte, videreført. I tillegg er det utarbeidet en anbefaling om at helseforetak kan gi tilbud om hjemmefødsel der forholdene ligger til rette for det, men det er ingen pasientrettighet å få tilbud om hjemmefødsel.

Revisjonen bygger på kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene fra de to tidligere nevnte publikasjonene fra 2010 og 2012, kunnskapsoppsummeringer bestilt fra Folkehelseinstituttet (Kornør et al., 2020; Ames et al., 2022), oppdatert erfaringsbasert kunnskap, data fra medisinsk fødselsregister (MFR) og tilsynsrapporter. 

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

 • Alle regionale helseforetak
 • Alle helseforetak
 • Alle kommuner
 • Alle statsforvaltere
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Fagråd medisinsk fødselsregister, MFR
 • Norsk sykepleierforbund (NSF)
 • Jordmorforbundet, NSF
 • Landsgruppen av helsesykepleiere, NSF
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Norsk gynekologisk forening
 • Rådet for psykisk helse

Kontakt

Toril Kolås: toril.kolas@helsedir.no

Først publisert: 04.10.2022 Sist faglig oppdatert: 04.10.2022 Se tidligere versjoner