Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

LIS1 – evaluering og tiltak

Høringssvar

Last ned høringssvar (ZIP-fil)

Saksnummer i Helsedirektoratet er 20/46682. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser til Helsedirektoratet vedrørende høringen.

Høringsbrev

Høringsfristen gikk ut 1. mars 2021.

Helsedirektoratet sender utkast til rapport om del 1 av spesialistutdanningen for leger på høring.

Bakgrunn

I tildelingsbrevet for 2019 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en evaluering etter omleggingen fra trekningsbasert til søknadsbasert turnusordning for leger. Omleggingen fant sted i 2012.

I tildelingsbrevet for 2020 ble oppdraget om evaluering slått sammen med et nytt oppdrag om å følge opp tiltak foreslått i rapport IS-2802 "Vurdering av antall LIS1-stillinger". Rapporten inneholdt forslag til tiltak som kan øke kapasiteten og gjennomstrømningen i LIS1-ordningen, og hvordan LIS1-stillinger kan benyttes for å øke rekruttering til allmennmedisin.

Innhold

Rapportutkastet som sendes på høring, inneholder en evaluering av omleggingen til søknadsbasert turnusordning. Vi beskriver konsekvenser av omleggingen for tjenestene, arbeidsgivere og den enkelte lege.

Videre inneholder rapportutkastet vurderinger av tiltak som kan føre til forbedringer i LIS1-ordningen. Vi beskriver mulige tiltak for å bedre utnytte kapasiteten i LIS1-ordningen, lette det administrative arbeidet og øke rekruttering til allmennmedisin.

Helsedirektoratet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på forslagene.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • ALIS-Nord
 • ALIS-Vest
 • ANSA
 • Den norske legeforening
 • Fylkesmennene
 • Helfo
 • Helseforetak
 • Kommuner
 • KS
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Norsk pasientforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Pasient- og brukerombudene
 • Private sykehus som har LIS1
 • Regionale helseforetak
 • Regionale utdanningssentre
 • Spekter
 • Statens helsetilsyn
 • Universiteter/høgskoler som tilbyr (deler av) profesjonsstudiet  

Kontakt

LIS1@helsedir.no 

Først publisert: 21.12.2020 Siste faglige endring: 21.12.2020 Se tidligere versjoner