Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i utdanningsplanen i samfunnsmedisin

Helsedirektoratet sender på høring oppdatert utdanningsplan i samfunnsmedisin.

Høringsutkast

Se høringsutkast: Utdanningsplan i samfunnsmedisin (ODS)

Høringsinnspill

Høringssvar merkes med saksnummer 22/45662 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Helsedirektoratet ønsker i denne høringen å få tilbakemelding på:

 • Om det er noe som bør tas ut av oppdatert utdanningsplan, med begrunnelse.
 • Om det er noe som mangler i den oppdaterte utdanningsplanen.
 • Om det er positive og/eller negative virkninger av endringene Helsedirektoratet bør kjenne til?

Endringer i utdanningsplanen krever ikke forskriftsendring og kan, beroende av høringssvarene, legges ut på Helsedirektoratets nettsider og inn i kompetanseportalen umiddelbart etter at høringsprosessen er avsluttet.

Ved spørsmål ta kontakt med line.vraalsen.hauger@helsedir.no.

Høringsbrev

Planen gir anbefalinger for et helhetlig utdanningsløp for LIS i samfunnsmedisin, med blant annet læringsaktiviteter til læringsmål. Det er ikke gjort endringer i læringsmål eller andre endringer som vil kreve forskriftsendring.

Bakgrunn for/målet med endringene

Endringene tar sikte på å klargjøre læringsmålene og tydeliggjøre hvordan læringsmålene kan oppnås og der igjennom gi bedre rammer for spesialiteten.

Helsedirektoratet ser at med bortfall av beskrivelsen av samfunnsmedisin som var i tidligere spesialistordning ("Den samfunnsmedisinske tjenesten skal utføres i forvaltningen og kan gjennomføres i kommunal og/eller statlig forvaltning, regionalt eller sentralt.) har det oppstått uklarhet i ny spesialistutdanning om hva samfunnsmedisin er og hvor læringsmålene kan oppnås.

Helsedirektoratet mener at gjennom å legge til utdypende tekster og læringsaktiviteter til læringsmålene, vil det bli tydeligere hva LIS skal lære og hvor LIS bør være for å oppnå læringsmålene. Vi har bl.a. sett at det nødvendig å presisere at samfunnsmedisin oppnås gjennom samfunnsmedisinsk arbeide, og har lagt dette til som en læringsaktivitet i utdanningsplanen under praktisk tjeneste. Jf. spesialistforskriftens §2 skal spesialistutdanningen for leger omfatte praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter (…) og utdanningens tredje del omfatter spesialitetsspesifikke læringsaktiviteter for hver enkelt spesialitet.

Forslaget til ny utdanningsplan i samfunnsmedisin er utarbeidet i samarbeid med en nedsatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin, fra kommunale og fra statlige virksomheter, Legeforeningen og fra ALIS (SAMLIS)-kontorene.

Dagens gjeldende utdanningsplan ligger i kompetanseportalen og på Helsedirektoratets nettsider: Anbefalt utdanningsplan - Helsedirektoratet.

Overordnet oppsummering av endringer

 1. En korttekst til læringsmål (LM SAM- 003) er endret (kolonne E)
 2. Det er lagt til utdypende tekster til enkelte av læringsmålene (kolonne G).
 3. Utdypende tekst på LM-044 og 045 er fjernet, da læringsaktiviteten ( klinisk tjeneste ) dekker denne teksten (kolonne G).
 4. Det er gjort endringer i eksisterende læringsaktiviteter og det er lagt til nye læringsaktiviteter (kolonne I) .
 5. Læringsaktiviteten Prosjektoppgave: KLOK tilpasset samfunnsmedisin er endret til Forbedringsprosjekt
 6. Ny læringsform – praktisk tjeneste , med læringsaktiviteten samfunnsmedisinsk arbeid er lagt til som aktivitet til alle læringsmål med unntak av læringsmål 044 og 045.
 7. Langteksten til læringsaktiviteten kurs er fjernet (kolonne J).
 8. På dokumentasjonsform på kurs er Kursbevis m/ kursprøve endret til Kursbevis (kolonne K)
 9. Under overskriften Læringsmål er det lagt inn tekst - Alle læringsmål skal gjennomgås med veileder på individuell veiledning.

Alle endringer som er foreslått er tydelig markert i høringsutkastet. Endringene er markert med blå tekst både det som er nytt og det som foreslår fjernes. Det som foreslås fjernes, er i tillegg markert ved overstrykning av teksten.

Konsekvenser av endringene for LIS

For læringsmål som allerede er oppnådd av LIS vil endringer i utdanningsplanen ikke ha noen følger.

For læringsmål som ikke er oppnådd av LIS kan det til enkelte læringsmål være lagt til utdypende tekster som gir en nærmere beskrivelse av læringsmålet og/eller læringsaktiviteter som anbefales gjennomført, som kan medføre at LIS bør være på andre arenaer enn det som kanskje er planlagt av virksomheten.

Konsekvenser av endringene for utdanningsvirksomheter

For virksomheter som enten er godkjent/registrert eller har søkt om godkjenning/registrering vil Helsedirektoratet anbefale at disse tar en gjennomgang av sine læringsarenaer for å se om de fortsatt er egnet for gjennomføring av anbefalte læringsaktiviteter og for måloppnåelse av læringsmål.

Høringsinstanser

 • Legeforeningen
 • ALIS-kontorene
 • Tverregional arbeidsgruppe for kompetanseportalen (TAK) v/ Vibeke Eide
 • Kommunenes sentralforbund
 • Alle landets kommuner
 • Statsforvalteren
 • Registrerte virksomheter i samfunnsmedisin
 • Virksomheter som har søkt om registrering i samfunnsmedisin

Først publisert: 03.11.2023 Siste faglige endring: 03.11.2023 Se tidligere versjoner