Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten

Rundskrivet handler om bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, som ikke er ledd i tjenesteytingen. Målet med rundskrivet er å gi virksomheter i helse- og omsorgstjenesten et felles grunnlag for utarbeidelse av lokale retningslinjer og rutiner på dette området.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsutkast

Her finner du høringsutkast til rundskriv om bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn

Rundskrivet bygger på Åpenhetsutvalgets utredning NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland (regjeringen.no), og omhandler de reglene og hensynene som gjelder for bilder, film- og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, når det ikke skjer som ledd i tjenesteytingen. Det vil si:

Innhold og oppbygning

Rundskrivet er bygget opp slik at det først redegjør kort for de rettsreglene og prinsippene som er styrende for området (kapittel 2). I kapittel 3-5 gis det en omtale av en rekke "typesituasjoner" under de situasjonskategoriene som er nevnt i kulepunktene ovenfor, med en beskrivelse av de rettslige utgangspunktene i situasjonen, samt hvordan de ulike reglene og hensynene nærmere gjør seg gjeldende i hver enkelt typesituasjon.

De hensynene som de ulike delene av regelverket er ment å ivareta, har ulik vekt i ulike situasjoner og på ulike tjenestesteder. De fleste vil for eksempel oppleve at det er forskjell på å bli fotografert under en innleggelse på psykiatrisk akuttmottak eller på en institusjon for rusmiddelavhengige, og å bli fotografert på venterommet hos fastlegen eller på helsestasjonen. Ulike virksomheter og tjenestesteder har også ulik utforming når det gjelder mulighet for tilrettelegging og skjerming. Dette gjør at hver enkelt virksomhet må utarbeide egne retningslinjer som er tilpasset egne behov, og rutiner for håndtering av de situasjonene som kan forventes å oppstå. Rundskrivets primære formål er gi et grunnlag for dette. Rundskrivet har derfor et eget kapittel med råd for utarbeidelse av retningslinjer i den enkelte virksomhet.

Rundskrivet omhandler ikke bilder, film- og lydopptak til bruk i helsehjelpen eller tjenesteytingen, eller for kvalitetssikring eller opplæring. Her viser vi til veilederen i Normen fra Direktoratet for e-helse. Rundskrivet omhandler heller ikke reglene for kameraovervåking. Veiledning om kameraovervåking finnes på Datatilsynets nettsider

Høringsinnspill

Last ned høringsinnspillene (zip-fil)

Høringsinstanser

Virksomhetene nedenfor får tilsendt høringsutkast/brev, men alle har anledning til å sende inn høringsinnspill uavhengig av om dere står på listen nedenfor eller ikke.

 • Landets kommuner
 • Landets helseforetak
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets statsforvaltere
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Akademikerne
 • UNIO
 • LO
 • YS
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske psykologforening
 • Norges juristforbund
 • Den norske jordmorforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Akademikerforbundet
 • Norsk sykepleieforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk kiropraktorforening
 • Norsk manuellterapeutforening
 • Delta
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • NHO
 • KS
 • Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Datatilsynet
 • Statens helsetilsyn
 • Sivilombudet
 • Barneombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • NRK
 • TV2
 • TV3
 • TV Norge
 • Aftenposten
 • VG
 • Dagbladet
 • Dagsavisen
 • DN
 • Dagen
 • Klassekampen
 • Finansavisen
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Fagpressen
 • Pensjonistforbundet
 • Pårørendealliansen
 • Pårørendesenteret
 • Norges astma- og allergiforbund
 • Norsk forening for slagrammede
 • Diabetesforbundet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Landsforeningen for slagrammede
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges handikapforbund
 • Norges parkinsonforbund
 • Norges revmatikerforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Mental helse
 • Frivillighet Norge
 • Frelsesarmeen
 • Kirkens bymisjon
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Kontaktinformasjon

E-post: filmlydogbilder@helsedir.no

Først publisert: 10.11.2023 Siste faglige endring: 16.05.2024 Se tidligere versjoner