Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Oppfølging

​Følg opp planlagte tiltak. Tiltak kan være beskrevet i:

  • individuell plan (IP)
  • kriseplan/sikkerhetsplan
  • behandlingsplan

Pasienter som har vært vurdert/behandlet i spesialisthelsetjenesten, kan følges opp av kommunens psykiske helsetjeneste dersom ansvarlig behandler i spesialisthelsetjenesten har vurdert dette som tilstrekkelig oppfølging.

Dette forutsetter kontinuerlige vurderinger fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, samt kommunikasjon og samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Overføring av informasjon til kommunens psykisk helse- og rustjenester

Spesialisthelsetjenesten må sørge for at fastlege, psykisk helse- og rustjeneste eller andre aktuelle instanser som skal følge opp personen i kommunen får den informasjonen de trenger for å følge opp på en forsvarlig måte. Samtidig må de som følger opp fortløpende vurdere endringer i personens tilstand.

Hvis problematikken allerede er kartlagt, bør behandler i spesialisthelsetjenesten sammen med pasienten ha vurdert typiske situasjoner eller omstendigheter som har trigget tidligere episoder med alvorlig selvskading eller selvmordsforsøk, og gi anbefalinger for hvordan disse situasjonene skal håndteres i for eksempel en kriseplan. Ansatte i kommunen vil da lettere kunne fange opp eventuelle risikosituasjoner, og vite hva de kan gjøre for å håndtere dem. Slike planer vil måtte revideres med jevne mellomrom av den som er ansvarlig for oppfølgingen.

Felles oppfølging fra kommune og spesialisthelsetjeneste

Det er konsensus i fagmiljøet, nasjonalt og internasjonalt, om at innleggelse i døgnenhet i mange tilfeller er lite hensiktsmessig for pasientgruppen med vedvarende selvmordsatferd (kronisk suicidalitet), med unntak av når selvmordsrisiko er akutt.

Mange personer med selvmordsatferd vil oppleve økt mestring i situasjonen ved å motta et lokalt og individuelt tilpasset oppfølgingstilbud, samtidig som de bor hjemme - alene eller med egen familie og nettverk. For å tilrettelegge for dette er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten og tilrettelegge for samtidige tjenester.

Det kan være en fordel å kjenne til noen behandlingsstrategier som ser ut til å være viktige for å oppnå resultater ved vedvarende selvmordsatferd. Disse strategiene omtales under punktet Intervenere.

Siste faglige endring: 11. juli 2017