Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Behov for kvalifisert personell ved en pandemi

Tiltak for å sikre behovet for kvalifisert personell ved en pandemi

Kvalifisert personell er en forutsetning for optimal håndtering. Alle må bidra ut fra sine forutsetninger og kompetanse. Det er viktig å ha:

 • rutiner for oppdatering av personell-lister
 • rutiner for monitorering av arbeids- og sykefravær
 • avtale med yrkesorganisasjoner og tillitsvalgte som muliggjør endringer i arbeidstid og arbeidsoppgaver
 • planer og definere oppgaver og rutiner for bruk av vikarer og ekstrapersonell
 • rutiner for eventuell omplassering av ansatte tilhørende risikogrupper for alvorlig forløp av influensa
 • rutiner for sykefravær ved mistenkt eller bekreftet influensa hos arbeidstageren eller ved sykdom i hjemmet
 • beregning av minimumsbemanning for å opprettholde drift av de enkelte enhetene og tjenestene i helseforetaket (jamfør også massevaksinasjonsplanen), inkludert direkte pasientrettet virksomhet og medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner
 • prioritering av bemanning og planer for disponering av personell
 • rekruttering og opplæring av vikarer og eksternt personell, inkludert studenter, pensjonister og andre frivillige) og Sivilforsvaret og Forsvaret.
 • opplæring av personell fra andre avdelinger til funksjoner som vil bli belastet, for eksempel i mottakelse, på infeksjons- og intensivavdeling, for å sikre kompetanse og sikkerhet

Massetilstrømning av influensapasienter vil kreve økte personellressurser i mye av spesialisthelsetjenestens virksomhet. Dette kan bli særlig krevende i en situasjon der mange ansatte vil kunne være fraværende.

Ved høy angrepsrate vil man kunne forvente stort sykefravær i den yrkesaktive befolkningen (kfr DSB/Helsedirektoratet «Kontinuitetsplanlegging pandemisk influensa»). Myndighetene vil også kunne oppfordre syke personer til å holde seg hjemme for å redusere smittespredningen. I tillegg kan det ventes fravær av personer som må pleie syke familiemedlemmer. Estimater fra Storbritannia viser at opptil 15-17 % av den yrkesaktive befolkningen vil være hjemme med sykdom i toppukene av en pandemi. En eventuell stenging av skoler og barnehager er anslått å øke sykefraværet til totalt 30-35 % på det høyeste, og planene må ta høyde for dette.

Helseforetakene må organisere virksomheten slik at de totale personellressurser kan disponeres mest mulig rasjonelt og effektivt under en pandemi. Lister over ansatte må være oppdaterte og det må finnes rutiner for å følge med på arbeids- og sykefravær. Om nødvendig må det i tillegg på forhånd inngå avtaler med aktuelle yrkesorganisasjoner som gjør det mulig å foreta endringer i arbeidstid, -planer og -oppgaver. Arbeidsgiver kan lage forhåndsavtaler med tillitsvalgte med kort varslingstid. Planene kan også inkludere retningslinjer og rutiner for bruk av vikarer og ekstrapersonell.

Tilstrekkelig personell kan sikres ved forskjellige tiltak. Et eksempel på hvilke tiltak som kan gjennomføres finnes i Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst – Delplan Felles regionalt rammeverk for personellplanlegging:

 1. Bruke overtid og forskjøvet arbeidstid
 2. Utarbeide og implementere alternative arbeidsplaner for den akutte kriseperioden
 3. Omdisponere personell innenfor rammen av styringsretten
 4. Rekruttere frivillig personell fra andre avdelinger og andre foretak
 5. Innleie av ekstrapersonell- rutinemessige tiltak
 6. Utsettelse av etterutdanning, kurs og konferanser
 7. Endring/utsettelse av fastsatt ferie, avspasering og permisjon
 8. Organisere opplæring og skolere opp eksternt personell i nye oppgaver
 9. Aktivere kollegastøtteordninger/hente inn personell som hjelper til med å bearbeide personlige belastninger (primært personell fra psykiatrien)
 10. Innleie av ekstrapersonell- særskilte tiltak
 11. Beordring av eget personell/personell fra andre virksomheter

I tillegg vil det ved under en pandemi være aktuelt å iverksette særskilte tiltak innenfor personellforvaltningen. Følgende tiltak vurderes og iverksettes hvis aktuelt:

 • Midlertidig omplassering og eventuell forebyggende behandling av ansatte i risikogrupper (jf. medikamentelle smitteverntiltak)
 • Vaksinering av ansatte i prioriterte grupper (jf. medikamentelle smitteverntiltak)
 • Retningslinjer for ansattes fravær ved egen sykdom/sykdom i egen familie

Planene bør legge til grunn et behov for sikring av personellressurser både til direkte pasientrettet virksomhet og til medisinske støttefunksjoner, som pre-hospitale tjenester og sykehusapotek. For eksempel bør RHF og helseforetak utarbeidet planer for hvordan andre ansatte kan erstatte og avlaste medisinsk personell med spesialfunksjoner under en pandemi.

For å legge til rette for optimal pasientbehandling under en pandemi, er det videre nødvendig å identifisere og opprettholde nødvendige ikke-medisinske støttefunksjoner, for eksempel tøyvask, renhold, avfallshåndtering, sikkerhet, leveranser av mat, vann-, strøm- og oksygen, og håndtering av døde.

Siste faglige endring: 13. november 2019