Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Komme i gang med overdoseforebyggende arbeid

Utdeling av overdosekort, opplæring i førstehjelp og markering av Verdens overdosedag er eksempler på enkle tiltak alle kommuner kan igangsette raskt.

Grunnlaget for alt helsearbeid er samarbeid med pasienter og brukere. Dette gjelder også i det overdoseforebyggende arbeidet. Før kommunen setter i gang en innsats på dette området, er det fornuftig å etablere et samarbeid med relevante organisasjoner og enkeltpersoner. 

Utdeling av overdosekort

Overdosekortet gir konsentrert informasjon om overdoserisiko og førstehjelp. Kortet er et godt grunnlag for samtale med brukerne.

Overdosekortet er på størrelse med et visittkort og henvender seg til brukere og andre nærstående. Gjennom Nasjonal overdosestrategi er overdosekortet spredd landet rundt. Selv erfarne brukere kan ha dårlig kunnskap om risikosituasjoner og trenger slik kunnskapsoppdatering.

Kortet kan trykkes opp lokalt. Kortet har Helsedirektoratets logo, men det kan være en god idé å trykke opp kortet med en kommunal eller annen logo for å understreke lokal avsender. Overdosekortet er et billig og enkelt tiltak for å sette i gang overdoseforebyggende arbeid.

Trykklar fil av overdosekortet:

Plakater med informasjon om førstehjelp og forebygging av overdose:

Opplæring i førstehjelp

Kommuner med overdoseutfordringer kan tilby opplæring i livreddende førstehjelp til brukere, pårørende og ansatte.

Ved overdose skal de som er tilstede – andre brukere, pårørende eller ansatte – alltid ringe 113 for å tilkalle ambulanse. Inntil ambulanse kommer, kan de redde liv ved å utføre hjerte- og lungeredning (HLR). Kurs i HLR lærer brukere og andre nærstående å gjenkjenne overdose og gir dem et redskap til handling. Samarbeid med ambulansetjeneste (AMK), Norsk folkehjelp og Røde Kors i slik opplæring er både en god måte til å få kunnskapen ut og til å etablere samarbeid med lokale aktører i kommunen.

Gjøre brukerutstyr tilgjengelig

Helsedirektoratet pålegger kommuner med sprøytebrukere å gjøre sterilt brukerutstyr tilgjengelig i henhold til smittevernloven (PDF).

Utdeling av brukerutstyr i kommunene reduserer risiko for overdose og andre helseskader, da det bidrar til tryggere inntak av rusmidler.

Injisering av rusmidler innebærer at faren for overdose og helseskader øker voldsomt. Det er derfor av stor betydning at kommunene har tilgjengelig brukerutstyr til utdeling, både når det gjelder heroinrøyking (røykefolie) og rent brukerutstyr for de som velger å fortsette å injisere. Sprøyter og røykefolie kan blant annet kjøpes på brukerutstyr.no.

Utdelingssituasjonen gir samtidig gode muligheter for dialog om mindre helseskadelige måter å bruke rusmidler på, om ansvar for egen helse og gir mulighet til å følge opp ekstra sårbare brukere.  

Nasjonal overdosestrategi har lansert SWITCH-kampanjen for å påvirke brukernes vaner for å få til en overgang fra injisering til mindre skadelige inntaksmåter. SWITCH-kampanjen er beskrevet under tema «Endre brukerkultur».

Se også Rapporten «Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk – Kommuneundersøkelse 2016» (helse-stavanger.no).

Varslingsrutiner

Kommunale varslingsrutiner gjør at brukere settes bedre i stand til å ta vare på egen helse.

En del kommuner har utviklet en varslingstjeneste for at aktuelle tiltak som har nærkontakt med rusmiddelbrukere kan advare brukerne om særlig sterkt eller farlig rusmiddel og andre akutte situasjoner som krever ekstra årvåkenhet. Slik informasjon kan ha ulik avsender; helseetat i kommunen, politi, ambulansetjeneste, kommuneoverlege osv.

I ny overdosestrategi vil Helsedirektoratet utrede en mulig nasjonal varslingsrutine. 

Se eksempel på:

Ernæring

Mange med et langvarig rusbruk er i en svært dårlig ernæringsmessig situasjon. Kosthold er da viktig ettersom rusmisbruk over lang tid påvirker den fysiske helsen og næringsopptaket. Dårlig ernæring gjør kroppen sårbar for infeksjoner, og for overdosefare. 

Mat og ernæring er avgjørende for kroppens evne til å tåle store indre og ytre påkjenninger. Langvarig rusmisbruk, og akutte og permanente infeksjoner, påvirker i stor grad lyst og evne til å skaffe seg mat og kroppens utnyttelse av næringsstoffene. I tillegg har mange også dårlig tannhelse, som gjør at det er vanskelig å få i seg fast føde.

Ernæringskort til distribusjon:

Verdens overdosedag, 31. august

31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

Markering av Verdens overdosedag gir støtte til etterlatte og nærstående etter overdosedødsfall og gir hjelp til å bearbeide sorg. Samtidig kan en slik markering formidle håp og gi kunnskap om hvordan forebygge overdose. 

International Overdose Awareness Day ble første gang markert i Australia i 2001 etter initiativ av Frelsesarmeen. Foreningen for human narkotikapolitikk tok initiativ til den første markeringen i Norge i 2013. I 2018 ble dagen markert 31 steder i Norge.

Mange kommuner har god erfaring med å arrangere åpne møter, gudstjenester og fagseminar. Helt enkle markeringer på institusjoner, i gatenære tiltak og i fengsler er en annen måte å markere dagen.

Markering av Verdens overdosedag øker den offentlige oppmerksomheten rundt narkotikadødsfallene. Dette høyner bevisstheten rundt overdose og reduserer stigma knyttet til narkotikadødsfall.

Det har vist seg at gjennom forberedelser til slike markeringer har en fått i stand samarbeid mellom ulike aktører som i liten grad har samarbeidet tidligere.

Oppfølging av pårørende

I alle overdosesituasjoner, uavhengig av utfall, er oppfølging av pårørende og familie svært viktig. Belastningen for familiene før og etter overdose er omfattende og medfører store helseplager.

Aktuelle veiledere/rundskriv og artikler:

Siste faglige endring: 02. juli 2021